گالری رسانه

ورکشاپ آموزشی تفسیر چارچوب معیار های جدید تضمین کیفیت در زون شرق

بازدید از پوهنتون دعوت

ورکشاپ آموزشی چارچوب و برنامه های علمی از طرف ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی در زون جنوب شرق

جلسه با ادارات مختلف وزارت تحصیلات عالی در مورد فورم عدم مسولیت

د اعتبار سند ساتلو ورکشاپ