رهنمودها

شماره
نام رهنمود
دانلود
۱
رهنمود پروسه تضمین کیفیت و اعتباردهی 
دانلود
۲
گزارش ارزیابی خودی مرحله اول 
دانلود
۳
ضمایم مرحله اول 
دانلود
۴
گزارش ارزیابی خودی مرحله دوم 
دانلود
۵
ضمایم مرحله دوم 
دانلود
۶
گزارش ارزیابی خودی مرحله سوم 
دانلود
۷
ضمایم مرحله سوم 
دانلود
۸
چارچوب حفظ سند اعتباردهی 
دانلود
۹
نمونه تهیه کورس پالیسی
دانلود
۱۱
فورم ارزیابی روسای پوهنځی ها توسط معاون علمی
دانلود
۱۲
 فورم ارزیابی معاون امور علمی توسط رییس مؤسسه تحصیلی
دانلود
۱۳
فورم ارزیابی معاون امور مالی و اداری توسط رییس مؤسسه تحصیلی
دانلود
۱۴
فورم ارزیابی معاون امور محصلان  توسط رییس مؤسسه تحصیلی
دانلود
۱۵
 چک لست بازدید از فعالیت های تضمین کیفیت نهاد های تحصیلات عالی
دانلود
۱۶
 رهنمود نظارت سالانه برنامه_های علمی
دانلود
۱۷
رهنمود پروسه مرور دوره ای برنامه های علمی
دانلود
۱۸
 
 
۱۹
 
 
۲۰