گالری رسانه

بررسی حفظ سند اعتباردهی پوهنتون کابل

بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی

Quality assurance and accreditation board

بازدید از پوهنتون دعوت

ورکشاپ آموزشی چارچوب و برنامه های علمی از طرف ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی در زون جنوب شرق

جلسه با ادارات مختلف وزارت تحصیلات عالی در مورد فورم عدم مسولیت

د اعتبار سند ساتلو ورکشاپ

ورکشاپ آموزشی تفسیر چارچوب معیار های جدید تضمین کیفیت در زون شرق

د تضمین کیفیت د معیارونو ښوونیز ورکشاپ