رهنمودها

شماره
نام رهنمود
دانلود
1
گزارش ارزیابی خودی مرحله اول 
دانلود
2
ضمایم مرحله اول 
دانلود
3
گزارش ارزیابی خودی مرحله دوم 
دانلود
4
ضمایم مرحله دوم 
دانلود
5
گزارش ارزیابی خودی مرحله سوم 
دانلود
6
ضمایم مرحله سوم 
دانلود
7
گزارش بازنگری مرحله اول
دانلود
8
گزارش بازنگری مرحله دوم
دانلود
9
گزارش بازنگری  مرحله سوم
دانلود
10
چارچوب حفظ سند اعتباردهی 
دانلود
11
نمونه تهیه کورس پالیسی
دانلود
12
فورم ارزیابی روسای پوهنځی ها توسط معاون علمی
دانلود
13
 فورم ارزیابی معاون امور علمی توسط رییس مؤسسه تحصیلی
دانلود
14
فورم ارزیابی معاون امور مالی و اداری توسط رییس مؤسسه تحصیلی
دانلود
15
فورم ارزیابی معاون امور محصلان  توسط رییس مؤسسه تحصیلی
دانلود
16
پرسشنامه ارزیابی خودی استاد
دانلود
17
پرسشنامه ارزیابی برنامه علمی از نظر آمر دیپارتمنت و نماینده محصلان یا پوهنحی
دانلود
18
فورم ارزیابی آمر دیپارتمنت توسط رییس پوهنحی
دانلود
19
فورم ارزیابی استاد توسط آمر دیپارتمنت
دانلود
16
 چک لست بازدید از فعالیت های تضمین کیفیت نهاد های تحصیلات عالی
دانلود
17
 رهنمود نظارت سالانه برنامه_های علمی
دانلود
18
رهنمود پروسه مرور دوره ای برنامه های علمی
دانلود
19
چک لست بازدید قبل از بازنگری مرحله اول  دانلود
20
چک لست بازدید قبل از بازنگری مرحله دوم  دانلود
21
چک لست بازدید قبل از بازنگری مرحله سوم  دانلود