تاریخچه مختصر

ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی در سال ۱۳۹۱ در چوکات وزارت تحصیلات عالی ایجاد گردید. هدف از ایجاد این ریاست، انکشاف سیستم تحصیلات عالی با کیفیت میباشد. این اداره جریان ارتقای کیفیت و اعتباردهی را راه اندازی، نظارت و مراقبت مینماید.

این اداره، تسهیلات لازم را برای طرح معیارهای کیفی تحصیلات عالی فراهم نموده، بهبود کیفیت را تشویق، از برنامههای تضمین کیفیت به طور مستمر نظارت و از تامین حداقل معیارها توسط نهادهای تحصیلات عالی اطمینان حاصل مینماید. همچنین این اداره بررسی خواهد نمود که آیا نهادهای تحصیلات عالی، بر اساس نیازهای افغانستان خدمات را عرضه نموده؛ شرایط کیفی مورد نیاز کشور را تامین میکند.

این ریاست در تشکیل خود دارای رئیس، مدیریت عمومی اجرائیه، مدیریت عمومی دیتابیس  آمریت تضمین کیفیت نهاد های تحصیلات عالی و آمریت اعتباردهی نهادهای تحصیلات عالی می‏باشد.  آمریت تضمین کیفیت نهاد های تحصیلات عالی داری دو مدیریت عمومی مدیریت عمومی تضمین کیفیت نهاد های تحصیلات عالی دولتی و کارشناس آن و مدیریت عمومی تضمین کیفیت نهاد های تحصیلات عالی خصوصی و کارشناس آن میباشد . آمریت اعتباردهی  نهاد های تحصیلات عالی دارای چهار مدیریت عمومی میباشد مدیریت عمومی انکشاف معیارها ، استندردها  احصائیه و کارشناس آن، مدیریت عمومی اعتباردهی نهاد های تحصیلات عالی دولتی و کارشناس آن، مدیریت عمومی اعتباردهی نهاد های تحصیلات عالی خصوصی و کارشناس آن و مدیریت عمومی برنامه ها. آمریت تضمین کیفیت نهاد های تحصیلات عالی در رابطه به برنامههای اگاهی دهی و آموزشی تضمین کیفیت در نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی فعالیت دارند . از مراکز تضمین  کیفیت نهادهای تحصیلی نیز بازدید می نمایند. آمریت اعتباردهی نهاد های تحصیلات عالی، معیارها، استندردها را انکشاف میدهند، نهادهای تحصیلی را با معیارهای بین المللی میسنجد و نهادهایی که آن معیارها را در نهاد خودشان تهیه و تطبیق کرده اند اعتبار  می دهند.