خبر نامه

خبر نامه

۲۶ حوت ۱۳۹۸
کنفرانس سالانۀ تضمین کیفیت واعتباردهی پوهنتون های افغانستان با اشتراک ۲۰ پوهنتون ولایتی ازطریق ویدیوکنفرانس برگزارگردید.
پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هدف ازبرگزاری این کنفرانس را بررسی وسنجش دقیق پیشرفت‌ها، چالش‌ها وفرصت‌ها درنهادهای تحصیلات عالی خواند واز پوهنتون ها خواست تا با ارزیابی خودی، نهادینه کردن معیارها، اهداف وشیوه های معمول تضمین کیفیت واعتباردهی به سطح کشورهای پیشرفته، محیط مطلوب علمی ایجاد کنند.
پوهاند نعیمی ضمن شرح پیشرفت ها وگزارش از بهبود محیط اکادمیک افغانستان گفت:” با الهام از تجارب کشورهای بیرونی درعرصه تضمین کیفیت واعتباردهی، موفقیت های داریم که قناعت بخش نیست؛ ولی امیدوارکننده است و با تجاربی که از کشورهای بیرون بدست آورده ایم باید به تطبیق وتقویت تضمین کیفیت واعتباردهی به عنوان یک شاخصه کیفیت درنهادهای علمی با جدیت بپردازیم.”
وی از پوهنتون های شامل این کنفرانس خواست تا اهداف، دیدگاه و ماموریت شان را تدوین و به وزارت تحصیلات عالی ارسال بدارند؛ هم‌چنان دربخش ارزیابی‌های خودی، بازنگری مسلکی توسط بازنگران وناظران وبورد تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی نیز هم‌کاری وهم‌نوایی داشته باشند تا مسیررسیدن به هدف مشترک که تضمین کیفیت واعتباردهی پوهنتون‌های کشور است کوتاه شود.
دراین ویدیو کنفرانس رییس تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی وچهارتن ازاستادان پوهنتون کابل که دربخش تضمین کیفیت واعتباردهی درایالات متحده آمریکا آموزش دیده اند، پریزنتیشن های شان را با عناوین “تضمین کیفیت واعتباردهی درافغانستان، بررسی برنامه های علمی و اهمیت آن در فرایند تضمین کیفیت، ارزیابی های مبتنی برنتیجه وصداقت اکادمیک درتحقیق وپژوهش” ارایه دادند.
دراین ویدیوکنفرانس پوهنتون ها/موسسات تحصیلات عالی جوزجان، بدخشان، لوگر، وردک، فراه، پنجشیر، بادغیس، کندز، سرپل، لغمان، شیخ زاید، غزنی، کندهار، زراعتی افغانستان، پکتیا، پروان، ارزگان، تخار، البیرونی بلخ و نهاد خصوصی پامیر ولایت خوست اشتراک ورزیدند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

مرتبط

اطلاعیه
فراخوان مقالات علمی برای سمپوزیم ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی در نظر است سمپوزیم ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی به تاریخ 28 و 29 عقرب...
No Image
پروسه اعتباردهی درسال ۱۳۹۸
به اساس پلان کاری ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در جهت گسترش پروسه اعتباردهی به منظور دست یابی به تحصیلات عالی با کیفیت در جریان...
ورکشاپ نهایی سازی چارچوب اعتباردهی برنامه های علمی
ورکشاپ چهار روزه نهایی سازی چارچوب اعتباردهی برنامه های علمی با حضور پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی در...