ورکشاپ نهایی سازی چارچوب اعتباردهی برنامه های علمی

ورکشاپ نهایی سازی چارچوب اعتباردهی برنامه های علمی

ورکشاپ چهار روزه نهایی سازی چارچوب اعتباردهی برنامه های علمی با حضور پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی در حالیکه پوهندوی دکتور محمد داود منیر سرپرست پوهنتون هرات، داکتر سلطان احمد تره کی معاون علمی پوهنتون، محمد نذیر سکندری معاون مالی و اداری پوهنتون هرات، اعضای بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، بازنگران مسلکی و نمایند های نهاد های تحصیلات عالی خصوصی حضور داشتند افتتاح گردید.

این برنامه به هدف نهایی سازی چارچوب اعتباردهی برنامه های علمی برگزار گردیده و قرار است که برای اولین بار پروسه اعتباردهی از سطح نهاد های تحصیلات عالی به سطح برنامه های علمی تطبیق گردد و برنامه های علمی در نهاد های کشور به گونه مستقل مورد ارزیابی و اعتباردهی قرار گیرد فلهذا بعد از ختم این ورکشاپ یک تعداد از برنامه های علمی نهاد های تحصیلات عالی که در مرحله سوم اعتباردهی موفق گردیده اند شامل پروسه اعتباردهی قرار گیرد.

نتیجه گیری نشست

چارچوب اعبتاردهی برنامه های علمی، تفسیر شاخص های معیار های اعتباردهی برنامه، رهنمود چگونگی تهیه گزارش ارزیابی خودی توسط برنامه و فارمت گزارش نویسی بازنگران مسلکی طبق اجندا به طور مفصل مورد بحث همه جانبه قرار گرفت در نهایت تدوین گردید.

در اختتام پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس ارتقای کیفیت و اعتباردهی روند تطبیق و نهادینه سازی معیارها را در هفت برنامه از چهار پوهنتون دولتی و سه پوهنتون خصوصی که در مرحله سوم اعتباردهی قرار دارند موثر دانسته و همچنان تاکید ورزید که در جهت نهادینه سازی اعتباردهی باید بر تداوم تطبیق معیارهای برنامه و بهبود کیفیت پروگرام ها اقدامات مقتضی بعمل آید. او خاطر نشان ساخت که باید پروسه اعتباردهی از سطح نهاد به سطح برنامه ها مطابق به نیاز جامعه آغاز و از مجرای وزارت تحصیلات عالی مورد تایید و تصویب قرار گیرد.  در فرجام، موصوف از حضور فعال همه اشتراک کننده گان در ورکشاپ تقدیر بعمل آورد و پیروزی های مزید را برای ایشان آرزو نمود.

در نهایت ورکشاپ چهار روزه در پوهنتون هرات در ۲۶ قوس ۱۳۹۸ موفقانه به پایان رسید.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

مرتبط

اطلاعیه
فراخوان مقالات علمی برای سمپوزیم ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی در نظر است سمپوزیم ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی به تاریخ 28 و 29 عقرب...
خبر نامه
26 حوت 1398 کنفرانس سالانۀ تضمین کیفیت واعتباردهی پوهنتون های افغانستان با اشتراک 20 پوهنتون ولایتی ازطریق ویدیوکنفرانس برگزارگردید. پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس تضمین...
No Image
پروسه اعتباردهی درسال ۱۳۹۸
به اساس پلان کاری ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در جهت گسترش پروسه اعتباردهی به منظور دست یابی به تحصیلات عالی با کیفیت در جریان...