خبرنامه ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

خبرنامه ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

تدویر دومین ورکشاپ مرور برنامه های علمی در کشور هند به تاریخ ۸- ۱۳ اپریل ۲۰۱۹

طوری که پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی کشور در جریان قرار دارند از مدتی به این طرف ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در همکاری با ریاست محترم انکشاف برنامه های علمی روی راهکار مشخصی زیر عنوان پالیسی مرور برنامه های علمی کار می نماید که در این راستا دست آورد های قابل ملاحظه ی نیز داشته است؛ که میتوان به عنوان نمونه از تدوین پالیسی مرور برنامه های اکادمیک، تهیه فارمت مشخص نظارت سالانه و فارمت مرور دوره‌یی برنامه های علمی نام کرفت.

درین حال پروسه عملی سازی و تطبیق آن در سطح نهاد های تحصیلات عالی نیز آغاز گردیده است که بعضی از نهاد های تحصیلی گزارش نظارت سالانه خویش را به این ریاست ارسال نموده اند که در آن از چگونگی پیش رفت کار و اقدامات در جهت نهادینه سازی مرور دوره یی برنامه های علمی نیز سخن رفته است.

هدف از این پالیسی اصلاح برنامه های علمی در مطابقت به نیازمندی های جامعه و با در نظرداشت بازارکار کشور می باشد. در این حال قرار است  دومین ورکشاپ مرور برنامه های علمی در همکاری تخنیکی دفتر محترم برتش کنسول به تاریخ ۸ الی ۱۳ اپریل ۲۰۱۹ در کشور هند تدویر گردد. اشتراک کننده های این ورکشاپ اعم از پوهنتون های دولتی و خصوصی میباشد. لازم به ذکر است که پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی ضمن ابراز خرسندی متعهد به پرداخت مصرف خویش در ورکشاپ گردیدند.

اشتراک کننده های این ورکشاپ از پوهنتون های ذیل میباشند.

 1. پوهنتون محترم کابل
 2. پوهنتون محترم ابوعلی سینا
 3. پوهنتون محترم پولی تخنیک کابل
 4. پوهنتون محترم تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
 5. پوهنتون محترم هرات
 6. پوهنتون محترم کندهار
 7. پوهنتون محترم بلخ
 8. پوهنتون محترم ننگرهار
 9. پوهنتون محترم شیخ زاید
 10. پوهنتون محترم بامیان
 11. پوهنتون محترم کندز
 12. پوهنتون محترم خصوصی کاتب
 13. پوهنتون محترم خصوصی خاتم النبیین
 14. پوهنتون محترم خصوصی باختر
 15. پوهنتون محترم خصوصی چراغ
 16. پوهنتون محترم خصوصی غالب
 17. پوهنتون محترم خصوصی این سینا
 18. پوهنتون محترم خصوصی رنا
 19. پوهنتون محترم خصوصی سلام

Add a comment

*Please complete all fields correctly

مرتبط

اطلاعیه
فراخوان مقالات علمی برای سمپوزیم ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی در نظر است سمپوزیم ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی به تاریخ 28 و 29 عقرب...
خبر نامه
26 حوت 1398 کنفرانس سالانۀ تضمین کیفیت واعتباردهی پوهنتون های افغانستان با اشتراک 20 پوهنتون ولایتی ازطریق ویدیوکنفرانس برگزارگردید. پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس تضمین...
No Image
پروسه اعتباردهی درسال ۱۳۹۸
به اساس پلان کاری ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در جهت گسترش پروسه اعتباردهی به منظور دست یابی به تحصیلات عالی با کیفیت در جریان...