چک لست بازدید از فعالیت های تضمین کیفیت نهاد های تحصیلات عالی

جمهوری اسلای افغانستان


وزارت تحصیلات عالی


ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی


چک لست بازدید از فعالیت های تضمین کیفیت نهاد های تحصیلات عالی 

 

پوهنتون/مؤسسه تحصیلات عالی (                          )                                                                                                                 تاریخ:     /    /۱۳۹۸
شماره  پرسش ها  اسناد و مدارک (مستند سازی) بلی  نسبتاً نخیر  ملاحظات
۱ آیا مرکز ارتقای کیفیت نهاد تحصیلات عالی شما دارای دفتر مناسب دایمی و کارمندان اداری و خدماتی می‌باشد؟ مشاهدات عینی دفتر تضمین کیفیت
کارمند اداری
کارگر خدماتی 
۲ آیا پلان استراتیژیک نهاد تحصیلات عالی شما، مطابق فارمت پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی ساخته شده؛ و در سطح نهاد تحصیلات عالی تان تطبیق می‌گردد؟ موحودیت پلان استراتیژیک پنج ساله یی که رسماً از جانب وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد. 
موجودیت مکتوب رسمی ارسال پلان استراتیژیک از جانب پوهنتون به وزارت تحصیلات عالی (این مکتوب در صورتیکه تایید وزارت نرسیده باشد، از پوهنتون مطالبه شود)
موجودیت شواهد در ارتباط شاخص های پنجگانه (تکنالوژی، تحقیق عواید، فعالیتهای بین المللی، نقش پوهنتون در جامعه) در پلان ستراتیژیک پنج ساله 
موجودیت مکتوبی که جهت نظر خواهی در مورد پلان استراتیژیک پوهنتون به پوهنځی ها ارسال گردیده است.
۳ آیا در نهاد تحصیلات عالی شما، پلان عملیاتی  بر اساس پلان استراتیژیک تطبیق می‌گردد؟ موجودیت پلان عملیاتی تائیده شده توسط شورای رهبری پوهنتون بر اساس پلان استراتیژیک 
موجودیت پلان تطبیقی تایید شده ربعوار و سالانه توسط شورای علمی پوهنتون
۴ آیا کارمندان اداری، علمی و محصلان نهاد تحصیلات عالی شما آگاهی و آشنایی  با پلان استراتیژیک نهاد تحصیلات عالی تان دارند؟ مصاحبه با کارمندان اداری و علمی خواستن توضیحات مسوولین
 ارایه شواهد کنفرانس (لست اشتراک کنندها، بنر …)
۵ آیا در تمام سطوح نهاد تحصیلات عالی شما، توسط کمیته اصلی  ارتقای کیفیت، از تطبیق پلان عملیاتی پلان استراتیژیک نظارت صورت می‌گیرد؟ ارایۀ نتایج جداگانۀ نظارت کمیته ها از تطبیق پلان عملیاتی به سطح پوهنتون و پوهنځی ها بر اساس یک تقسیم اوقات منظم( سالانه)  
۶ آیا ارتباطات کاری با ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی دارید؟ مشاهده عینی از صدور گزارش نظارت سالانه، مرور دوره ای برنامه ها و غیره به موقع به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی 
۷ آیا کمیته اصلی تضمین کیفیت در نهاد تحصیلات عالی شما وجود دارد؟  سند رسمی از شورای علمی که اعضای کمیته اصلی را تائید کرده باشد
لست اعضای کمیته 
مشاهده فعالیت شان درکتاب ثبت جلسه کمیته 
 لایحه وظایف 
۸ آیا کمیته های فرعی تضمین کیفیت در پوهنځی های شما وجود دارد؟ سند رسمی از شورای علمی پوهنحی که اعضای کمیته های فرعی را تائید کرده باشد
لست اعضای کمیته 
مشاهده فعالیت شان در کتاب ثبت جلسه کمیته
لایحه وظایف 
۹ آیا معاون علمی که رییس کمیته تضمین کیفیت است واجد شرایط مناسب می‌باشد؟ (حد اقل ماستر) مشاهده سند تحصیلی معاون علمی 
۱۰ آیا رییس کمیته تضمین کیفیت، از تمام جلسات کمیته اصلی تضمین کیفیت، ریاست می نماید؟ مشاهده ملاحظات رییس کمیته در کتاب ثبت جلسات 
۱۱ آیا رییس کمیته اصلی تضمین کیفیت، در برنامه های ارتقای کیفیت اشتراک نموده، و آنها را تشویق و بسیج می‌نماید؟ شواهد اشتراک رییس کمیته در برنامه های ارتقای کیفیت 
شواهد تشویق 
شواهد بسج ساختن برنامه های ارتقای کیفیت 
۱۲ آیا آمر تضمین کیفیت شخص مناسب و اکادمیک است؟ سند تحصیلی (حداقل ماستر).  
تجربه کاری در استادی
۱۳ آیا جلسات کمیته تضیمن کیفیت به صورت منظم تدویر میگردد؟ تقسم اوقات منظم از تدویر جلسات 
مینوت مجالس 
و دست آورد های کمیته
۱۴ آیا گزارش نظارت سالانه برنامه های علمی نهاد تحصیلات عالی شما در اخیر هر سال تحصیلی توسط کمیته های اصلی وفرعی ارزیابی میگردد؟ شواهد تهیه و تطبیق از نظارت سالانه برنامه های علمی در پلان سالانه کمیته های فرعی 
شواهد توحیدی از نظارت سالانه برنامه های علمی در کمیته اصلی و ارسال آن به این اداره
۱۵ آیا کمیته اصلی (E-learning)  در نهاد تحصیلات عالی شما وجود دارد؟  سند رسمی از شورای علمی پوهنتون که اعضای کمیته اصلی را تائید کرده باشد
لست اعضای کمیته 
مشاهده فعالیت شان در کتاب ثبت جلسه کمیته 
لایحه وظایف 
۱۶ آیا کمیته های فرعی(E-learning) در پوهنځی های شما وجود دارد؟ (صرف برای آن نهادی که از موسسه به  پوهنتون ارتقای نموده است) سند رسمی از شواری علمی پوهنحی که اعضای کمیته های فرعی را تائید کرده باشد
لست اعضای کمیته 
مشاهده فعالیت شان در کتاب ثبت جلسه کمیته 
لایحه وظایف 
۱۷ آیا کمیته اصلی توسعه کریکولم در نهاد تحصیلات عالی شما وجود دارد؟ سند رسمی از شورای علمی پوهنتون که اعضای کمیته اصلی را تائید کرده باشد
لست اعضای کمیته 
مشاهده فعالیت شان در کتاب جلسه کمیته 
لایحه وظایف 
۱۸ آیا کمیته های فرعی توسعه کریکولم در پوهنځی های شما وجود دارد؟ سند رسمی از شورای علمی پوهنحی که اعضای کمیته اصلی را تائید کرده باشد
لست اعضای کمیته 
مشاهده فعالیت شان در کتاب جلسه کمیته 
لایحه وظایف 
۱۹ آیا کمیته اصلی تحقیق در نهاد تحصیلات عالی شما وجود دارد؟ سند رسمی از شورای علمی پوهنتون که اعضای کمیته اصلی را تائید کرده باشد
لست اعضای کمیته
مشاهده فعالیت شان در کتاب جلسه کمیته  
لایحه وظایف 
۲۰ آیا کمیته های فرعی تحقیق در پوهنځی های شما وجود دارد؟ سند رسمی از شورای علمی پوهنحی که اعضای کمیته اصلی را تائید کرده باشد
لست اعضای کمیته 
مشاهده فعالیت شان در کتاب جلسه کمیته 
لایحه وظایف 
۲۱ آیا تمام دیپارتمنت ها پلان بهبود تدریس دارند؟ نمونه ها از چند دیپارتمنت ملاحظه گردد
ملاحظه گزارش اخیر سمستر از تطبیق این پلان
۲۲ تعداد استادان با درجه تحصیلی شان اسناد تحصیلی استادان موقتی و دایمی دیده شود (حداقل ۵۰% استادان دایمی)
قرارداد خط استادان نیز مشاهده گردد
۲۳ تناسب استاد/محصل حداعظمی ۱:۳۰ (رشته های علوم طبیعی و تخنیکی از ۱:۱۰-۱:۱۷)
۲۴ تعداد کورس های که توسط یک استاد تدریس می شودء تقسیم اوقات درسی دیده شود (دوره لیسانس حد اعظی سه کورس و ماستری حداعظمی ۲  کورس)
۲۵ حداکثر ساعات درسی استادان دایمی و موقتی در یک هفته چند ساعت درسی است؟  تقسیم اوقات درسی دیده شود 
حاضری صنفی دیده شود
۲۶ آیا کمیته اصلی نظم و دیسپلین در نهاد تحصیلات  عالی شما وجود دارد؟ سند رسمی از شورای علمی پوهنتون که اعضای کمیته اصلی را تائید کرده باشد
لست اعضای کمیته 
مشاهده فعالیت شان در کتاب جلسه کمیته 
لایحه وظایف 
۲۷ آیا کمیته های فرعی  نظم و دیسپلین در پوهنځی های شما وجود دارد؟ سند رسمی از شورای علمی پوهنحی که اعضای کمیته اصلی را تائید کرده باشد
لست اعضای کمیته 
مشاهده فعالیت شان در کتاب جلسه کمیته 
لایحه وظایف 
۲۸ اطلاعیه ها، بروشور ها، چارت ها جهت آگاهی دهی استادان و محصلان در ارتباط ارتقای کیفیت در نهاد تحصیلات عالی شما وجود دارد؟ مشاهدات عینی از چارت ها، مصاحبه با استادان، محصلان، دیدگاه و ماموریت، لایحه نظم ودسپلین، معیار های یازده گانه، لایحه سیستم کریدت ….
۲۹ نهاد تحصیلات عالی شما ارایۀ آزادانه نظریات را  بر مبنای روش ها و معیار های علمی  پذیرفته و حمایت می‌کند؟ (آزادی اکادمیک)  موجودیت پالیسی آزادی اکادمیک
شواهد به دسترس قرار گرفتن پالیسی آزادی اکادمیک به تمام اساتید و محصلان از طریق( ویب سایت پوهنتون، صفحه رسمی موسسه، کتاب رهنمود محصلان، بنر و بروشور)
 ارایۀ شواهد اخذ نظریات استادان و محصلین در ارتباط برنامه های علمی و تحقیقی.
۳۰ معیارهای پذیرش محصلان(خصوصاً در نهاد تحصیلات عالی خصوصی) شفاف بوده؛ منصفانه تنظیم می‌گردد؟ فایل محصلان داوطلب، سوالات کانکور، مشاهده شقه امتحان با حاضری، لست مشمولین کانکور و هیات وزارت تحصیلات عالی 
۳۱ آیا تعریف واضح از فارغ‌التحصیل در نهاد تحصیلات عالی شما وجود دارد و در جهت کاریابی به آن ها مشوره دهی صورت می‌گیرد؟ موجودیت کتالوگ جداگانه برای هر برنامه که محتویات آن در برگیرینده معرفی برنامه (تاریخچه مختصر، دیدگاه و ماموریت، کریکولم، منابع،  معلومات در مورد امکانات و تسهیلات برای تطبیق و چگونگی تطبیق برنامه….)
میکانیزم تشخیص مهارت های فارغ التحصیلان و پلان انکشاف آنها
 آموزش های کوتاه مدت (کورس انگلیسی، کمپیوتر، ترتیب نوشتن خلص سوانح و نوشتن ایمیل رسمی)
موجودیت مرکز کار یابی و شواهد کار کرد عملی آن مانند لایحه وظایف و پلان کاری آن
۳۲ آیا نتایج ارزیابی استاد توسط محصل از نگاه ضعف و شکایات شان از طرف  آمر دیپارتمنت با استادان مربوط شریک ساخته می شود یاخیر؟ نتایج ارزیابی
عملکرد استاد در قبال آن
۳۳ نظارت از جریان ارزیابی خودی استادان توسط محصلان از طرف پوهنځی ها، دیپارتمنت ها در سطح نهاد تحصیلات عالی شما صورت می‌گیرد؟ موجودیت میکانزیم نظارت از جریان ارزیابی خودی استادان توسط محصلان به سطح نهاد، پوهنحی و دیپارتمنت
معلومات، تحلیل و نتیجه گیری ارزیابی محصلان به سطح پوهنحی و دیپارتمنت 
ارایۀ شواهدی که نشان دهنده نقاط ضعف  بوده و نیاز به بهبود دارد جهت جای دادن در پلان آینده (پرسشنامه ها، ورکشاپها کوتاه مدت)
۳۴ نهاد تحصیلات عالی شما یک پروسۀ متداوم برای ارزیابی برنامه های علمی و رفع کاستی ها دارد و آن را دنبال می‌کند؟ میکانیزم متداوم ارزیابی تحقیقات چاپ شده به سطح ملی، بین المللی، شریک ساختن نتایج تحقیقات با سکتور ها، تیزس ها، کنفرانس های استادان و تحقیقات محصلان. 
ارایۀ شواهد اخذ نظریات استادان در ارتباط برنامه های علمی و تحقیقی.
·  شواهد بازنگری برنامه ها بر اساس نظریات محصلان و فارغان
ارایه شواهد کنفرانسهای علمی استادان در رابطه با موضوع تحقیق شده با سکتور های ذیربط
·  ارایۀ شواهد بازنگری کریکولم ها بر اساس نظریات محصلان و فارغ التحصیلان
ارایۀ شواهد اخذ نظریات استادان در ارتباط برنامه های علمی و تحقیقی به سطح نهاد، پوهنحی ها و دیپارتمنت ها
شریک ساختن نتایج تحقیقات با سکتور ها ذیربط از طریق ایمیل، مکتوب و غیره
ارایه پلان عملیاتی و پلان تطبیقی رفع کاستی ها.
۳۵ نهاد تحصیلات عالی شما منابع معلوماتی (کتابخانه فزیکی، دیجیتال، انترنت و نشرات) کافی برای رسیدن به اهداف خود دارد؟ مرکز نشرات علمی 
طرزالعمل  استفاده از کتابخانه
موجودیت اشخاص مسلکی
لایحه وظایف کارمندان کتابخانه 
لست اشخاص استفاده کننده از کتابخانه و تکنالوژی معلوماتی
موجودیت کتاب های کافی مربوط به رشته ها
موجودیت مجله علمی راجستر شده وزارت تحصیلات عالی در نهاد تحصیلی
شواهد دیتا بس در کتابخانه
دسترسی به منابع تکنالوژی معلوماتی و کمپیوتر لب مجهز با انترنت
دست رسی به ژورنال ها و کتب  الکترونیکی
پلان انکشافی  تکنالوژی معلِوماتی و کتابخانه
پلان های انفرادی و عملیاتی کارمندان کتابخانه ها و تکنالوژی 
میکانیزم تهیه کتب و منابع معلوماتی
۳۶ آیا در نهاد تحصیلات عالی شما، منابع فزیکی و تخنیکی، شامل صنف های درسی، لابراتوار ها، و سایر زیربناها (سالون کنفرانس، ادیتوریم و…) برای رسیدن به اهداف مطابق به رشته مورد نظر کفایت می‌کند؟ موجودیت صنوف معیاری درسی و کافی، کمپیوتر لب، لابراتوارها، مراکز تحقیقاتی وعملی مرتبط به رشته مراکز آموزشی زبانهای خارجی، وسایل تدریسی مدرن، سالون کنفرانس، ادیتوریم مطابق به رشته کافیت است. 
میکانیزم حفظ و مراقبت معیاری از تسهیلات تدریسی
موجودیت پلان انکشافی برای ایجاد سهولت های تدریسی، لابراتورای، ریبربناها، سالون کنفرانسها و ادیتوریم.
استخدام افراد کافی با مهارت های لازم برای نظارت و حفظ و مراقب منابع فزیکی.
۳۷ نهاد تحصیلات عالی شما سهولت ها (ترانسپورت، لیلیه، کفتریا، جمنازیوم ورزشی و…) را برای محصلان فراهم نموده است؟ موجودیت یک سیستم منظم که در آن معلومات محصلین جمع آوری گردیده باشد
مشاهده ترانسپورت و مصاحبه با محصلین
مشاهده لیله و مصاحبه با محصلین
مشاهده کفتریا و مصاحبه با محصلین
مشاهده جمنازیم و مصاحبه با محصلین
۳۸ آیا نهاد تحصیلات عالی شما اعضای کادر علمی را در زمینه تدریس با کیفیت در انجام تحقیقات علمی تشویق و همکاری مادی و معنوی می نماید؟  آرایه شواهد تشویق، حمایت و همکاری مادی و معنوی استادان در مطابقت به قانون تحصیلات عالی
۳۹ شواهد برای ابتکارات در مورد بهبود کیفیت نهاد تحصیلات عالی شما وجود دارد؟ شواهد ابتکارات بهبود کیفیت تدریس (خارج از مکلفیت  های تدریسی)
۴۰ آیا کورس ها و ورکشاپ های آموزشی به خاطر تطبیق پلان ها و برنامه های ارتقای کیفیت در سطح نهاد تحصیلات عالی شما تدویر می‌گردد؟ ارایه شواهد تدویر (ثبت کتاب جلسات، لست اشتراک کننده ها، تصاویر اشتراک کننده ها، مکاتیب و گزارش ورکشاپ)
۴۱ آیا در نهاد تحصیلات عالی شما توسط کمیته های اصلی از (کیفیت تدریس، خط مشی یاددهی و یاد گیری، پلان بهبود تدریس و پلان عملیاتی انفرادی، لکچر نوت ها، کریکولم و مفردات درسی، کاربرد تکنالوژی و پلان های دیپارتمنت ها) نظارت و بررسی می‌گردد. و گزارش انرا به کمیته اصلی ارایه می نماید؟ ارایۀ نتایج جداگانۀ ارزیابی (خط مشی یاددهی و یاد گیری) بر اساس یک تقسیم اوقات منظم( سالانه)  
ارایۀ نتایج جداگانۀ ارزیابی (پلان بهبود تدریس) بر اساس یک تقسیم اوقات منظم( سالانه)  
ارایۀ نتایج جداگانۀ ارزیابی (پلان عملیاتی انفرادی) بر اساس یک تقسیم اوقات منظم( سالانه)  
ارایۀ نتایج جداگانۀ ارزیابی (لکچر نوت ها) بر اساس یک تقسیم اوقات منظم( سالانه)  
ارایۀ نتایج جداگانۀ ارزیابی (کریکولم و مفردات درسی) بر اساس یک تقسیم اوقات منظم( سالانه)  
ارایۀ نتایج جداگانۀ ارزیابی (کاربرد تکنالوژی) بر اساس یک تقسیم اوقات منظم( سالانه)  
ارایۀ نتایج جداگانۀ ارزیابی (پلان های دیپارتمنت ها) بر اساس یک تقسیم اوقات منظم( سالانه)  
ارایۀ پیشنهادات مشخص از جانب مرجع ارزیابی کننده  برای رفع نواقص بهتر تطبیق پلان ها 
ارایه پلان تطبیقی پلان عملیاتی بعد از ارایه پیشنهادات
شواهد ارایۀ گزارش از جانب کمیته های اصلی به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی 
۴۲ آیا در نهاد تحصیلات عالی شما توسط کمیته های فرعی از (کیفیت تدریس، خط مشی یاددهی و یاد گیری، پلان بهبود تدریس و پلان عملیاتی انفرادی، لکچر نوت ها، کریکولم و مفردات درسی، کاربرد تکنالوژی و پلان های دیپارتمنت ها) نظارت و بررسی می‌گردد. و گزارش انرا به کمیته اصلی ارایه می نماید؟ ارایۀ نتایج جداگانۀ ارزیابی (خط مشی یاددهی و یاد گیری) بر اساس یک تقسیم اوقات منظم( سالانه)  
ارایۀ نتایج جداگانۀ ارزیابی (پلان بهبود تدریس) بر اساس یک تقسیم اوقات منظم( سالانه)  
ارایۀ نتایج جداگانۀ ارزیابی (پلان عملیاتی انفرادی) بر اساس یک تقسیم اوقات منظم( سالانه)  
ارایۀ نتایج جداگانۀ ارزیابی (لکچر نوت ها) بر اساس یک تقسیم اوقات منظم( سالانه)  
ارایۀ نتایج جداگانۀ ارزیابی (کریکولم و مفردات درسی) بر اساس یک تقسیم اوقات منظم( سالانه)  
ارایۀ نتایج جداگانۀ ارزیابی (کاربرد تکنالوژی) بر اساس یک تقسیم اوقات منظم( سالانه)  
ارایۀ نتایج جداگانۀ ارزیابی (پلان های دیپارتمنت ها) بر اساس یک تقسیم اوقات منظم( سالانه)  
ارایۀ پیشنهادات مشخص از جانب مرجع ارزیابی کننده  برای رفع نواقص بهتر تطبیق پلان ها 
ارایه پلان تطبیقی پلان عملیاتی بعد از ارایه پیشنهادات
شواهد ارایۀ گزارش از جانب کمیته های فرعی به کمیته اصلی نهاد تحصیلی 
۴۳ آیا در سطح نهاد تحصیلات عالی شما صحت، مصوونیت و امنیت استادان، محصلان و کارمندان تأمین گردیده است.  کلینیک صحی
 آگاهی دهی جهت جلوگیری از خطرات ممکنه
وسایل ضد حریق
کیت های کمک های اولیه
سهولت های محافظتی در لابراتوار ها
راه های خروجی عاجل در حالات خطر
کمره های امنیتی
پلان عمل کرد برای حالات اضطراری
موجودیت طرزالعمل ها برای برخورد با مسائل امنیتی، حوادث طبیعی و حالات اضطرار کارمندان و محصلان.
۴۴ آیا نهاد شما دارای پلان مالی منظم می باشد و از طرف کدام مرجعی تفتیش شده است موجودیت پلان مالی منظم
گزارش تفتیش راپور مالی
مجموع پاسخ ها 
مجموع فیصدی 
پیشنهاد نهاد تحصیلی: 
نظریات و پیشنهادات تیم بازدید کننده:  
اسم اعضای تیم بازدید کننده و امضای آنها:

تجدید شده ۲۶ حمل ۱۳۹۸ توسط بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی ثبت پروتوکل شماره (۷)

با احترام 

بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی 

 

جهت دانلود چک لست بازدید از فعالیت های تضمین کیفیت نهاد های تحصیلات عالی بالای لینک پایین کلیک نماید.

چک لست بازدید از فعالیت های تضمین کیفیت نهاد های تحصیلات عالی