رهنمود ها/لارښوونې

 1. شرایط شامل شدن نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در پروسه اعتباردهی
 2. گزارش ارزیابی خودی مرحله اول آعتباردهی با چک لیست ضمایم آن
 3. گزارش ارزیابی خودی مرحله دوم آعتباردهی با چک لیست ضمایم آن
 4. گزارش ارزیابی خودی مرحله سوم آعتباردهی با چک لیست ضمایم آن
 5. چارچوب حفظ سند اعتبادهی
 6. نمونه تهیه پلان استراتیژیک
 7. رهنمود پروسه نظارت سالانه برنامه های علمی
 8. رهنمود پروسه مرور دوره ای برنامه های علمی
 9. رهنمود برای تهیه گزارش نظارت سالانه برنامه_های علمی به سطح نهاد
 10. پالیسی تحقیقات علمی تحصیلات عالی افغانستان
 11. نمونه تهیه کورس پالیسی
 12. چک لست بازدید از فعالیت های تضمین کیفیت نهاد های تحصیلات عالی
 13. چک لست ارزیابی از امور علمی
 14. رهنمود دیدگاه و ماموریت
 15. دیدگاه و ماموریت تائید شده پوهنتون ها/مؤسسات تحصیلات عالی دولتی
 16. دیدگاه و ماموریت تائید شده پوهنتون ها/مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی
 17. فارمت نوشتن گزارش بازدید بازنگرها از نهاد های تحصیلات عالی
 18. فورمه های ارزیابی رهبری موسسات تحصیلات عالی
 19. نمونه تهیه پلان عملیاتی
 20. فورم ارزبی خودی استاد توسط محصل، استاد توسط آمر دیپارتمنت، آمردیپارتمنت توسط رییس پوهنحی و پرسش نامه ارزیابی برنامه های علمی
 21. نمونه تعریف واضح از فارغ التحصیل برنامۀ
 22. نقشه عمومی پروسه تضمین کیفیت و اعتباردهی