رهنمود ها/لارښوونې

 1. شرایط شامل شدن نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در پروسه اعتباردهی
 2. تفسیر معیارهای اعتباردهی نهاد برای مرحله دوم 
 3. تفسیر معیار های اعتباردهی نهاد برای مرحله سوم
 4. لست ضمایم گزارش ارزیابی خودی نهاد برای مرحله اول، دوم و سوم
 5. چارچوب اعتباردهی برنامه های علمی و رهنمود تهیه گزارش ارزیابی خودی آن
 6. دپروګرام داعتبارورکوونی لپاره د ځان ارزونی د راپور لیکلو بڼه،بیاکتنی د رپور دلیکلو بڼه او د اعتبارورکونی معیارونه
 7. دیدگاه و ماموریت تائید شده پوهنتون ها/مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی
 8. فارمت نوشتن گزارش بازدید بازنگرها از نهاد های تحصیلات عالی
 9. فورمه های ارزیابی رهبری موسسات تحصیلات عالی
 10. نمونه تهیه پلان عملیاتی
 11. فورم ارزبی خودی استاد توسط محصل، استاد توسط آمر دیپارتمنت، آمردیپارتمنت توسط رییس پوهنحی و پرسش نامه ارزیابی برنامه های علمی
 12. نقشه عمومی پروسه تضمین کیفیت و اعتباردهی