نهاد های تحصیلات عالی خصوصی که در مراحل اعتباردهی قرار دارند

وزارت تحصیلات عالی

معینیت امور علمی

ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی

آمریت اعتباردهی نهاد های تحصیلات عالی

لست نهاد های تحصیلات عالی خصوصی که در پروسه اعتباردهی شامل هستند

شماره نهاد های تحصیلات عالی موقعیت مرحله اعتباردهی فعلی فیصدی اخذ شده مرحله فعلی تاریخ اعتباردهی مرحله فعلی
۱ پوهنتون کاتب  کابل  کسب اعتبار ۸۹٫۷۴۰%  ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ 
۲ پوهنتون کاردان  کابل  کسب اعتبار ۸۹٫۵۴۰%  ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ 
۳ پوهنتون امریکایی افغانستان  کابل  کسب اعتبار ۸۹٫۳۳۰%  ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ 
۴ پوهنتون جامی هرات کسب اعتبار ۸۹٫۱۲۱%  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ 
۵ پوهنتون سلام  کابل کسب اعتبار ۸۷٫۶۶۰% ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۶ پوهنتون خاتم النبیین (ص) کابل کسب اعتبار ۸۵٫۱۴۶%  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ 
۷ پوهنتون خراسان  ننگرهار مرحله دوم اعتباردهی ۸۴٫۷۳۰%  ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ 
۸ پوهنتون رنا  کابل مرحله دوم اعتباردهی ۸۳٫۸۹۰%  ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 
۹ مؤسسه تحصیلات عالی ملالی کندهار مرحله دوم اعتباردهی ۸۳٫۶۲۰%  ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ 
۱۰ پوهنتون غالب  هرات مرحله دوم اعتباردهی ۸۳٫۴۷۳%  ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ 
۱۱ موسسه تحصیلات عالی جهان کابل مرحله اول و دوم اعتباردهی ۸۲٫۹۶۰%  ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ 
۱۲ موسسه تحصیلات عالی میرویس نیکه  کندهار مرحله دوم اعتباردهی ۸۲٫۴۱۲%  ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ 
۱۳ موسسه تحصیلات عالی مستقبل کابل مرحله اول و دوم اعتباردهی ۸۲٫۰۸۰% ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۴ پوهنتون گوهرشاد کابل مرحله دوم اعتباردهی ۸۰٫۹۸۰%  ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ 
۱۵ پوهنتون دنیا کابل مرحله اول و دوم اعتباردهی ۸۰٫۹۷۰% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۱۶ موسسه تحصیلات عالی ملی  کابل مرحله اول و دوم اعتباردهی ۸۰٫۷۵۲% ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۱۷ پوهنتون ابن سینا  کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۷۸٫۷۰۰%  ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ 
۱۸ موسسه تحصیلات عالی بُست هلمند مرحله اول و دوم اعتباردهی ۷۸٫۵۴۰%  ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ 
۱۹ پوهنتون غالب  کابل مرحله دوم اعتباردهی ۷۸٫۴۵۰%  ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ 
۲۰ موسسه تحصیلات عالی سید جمال الدین افغان کابل مرحله اول و دوم اعتباردهی ۷۷٫۴۳۰%  ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ 
۲۱ موسسه تحصیلات عالی سبا کندهار مرحله اول و دوم اعتباردهی ۷۶٫۱۰۶%  ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ 
۲۲ موسسه تحصیلات عالی اراکوزیا هلمند مرحله دوم اعتباردهی ۷۶٫۱۰۶%  ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ 
۲۳ پوهنتون باختر کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۷۵٫۲۲۰%  ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ 
۲۴ پوهنتون روشان ننگرهار مرحله دوم اعتباردهی ۷۵٫۲۰۰%  ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ 
۲۵ موسسه تحصیلات عالی افغانستان کابل مرحله اول و دوم اعتباردهی ۷۴٫۷۸۰%  ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ 
۲۶ موسسه تحصیلات عالی هیواد  کابل مرحله دوم اعتباردهی  ۷۴٫۷۸۰%  ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ 
۲۷ پوهنتون غرجستان کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۷۴٫۳۰۰%  ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ 
۲۸ پوهنتون مریم کابل مرحله دوم اعتباردهی ۷۳٫۸۹۰%  ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ 
۲۹ پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی بلخ مرحله دوم اعتباردهی ۷۳٫۶۷۰%  ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ 
۳۰ پوهنتون کاروان کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۷۲٫۶۰۰%  ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ 
۳۱ پوهنتون طبی و شفاخانه چراغ  کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۷۲٫۳۴۰%  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ 
۳۲ مؤسسه تحصیلات عالی ادراک کابل مرحله دوم اعتباردهی ۷۲٫۳۴۰%  ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ 
۳۳ موسسه تحصیلات عالی زم زم  پکتیا مرحله اول و دوم اعتباردهی ۷۱٫۹۰۰%  ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ 
۳۴ پوهنتون الفلاح ننگرهار مرحله دوم اعتباردهی ۷۱٫۲۳۰%  ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ 
۳۵ مؤسسه تحصیلات عالی میوند کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۶۹٫۸۰۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 
۳۶ مؤسسه تحصیلات عالی اشراق  هرات مرحله اول اعتباردهی  ۶۹٫۵۵۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 
۳۷ موسسه تحصیلات عالی آُسیا هرات مرحله اول اعتباردهی ۶۹٫۰۲۷% ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۳۸ مؤسسه تحصیلات عالی هیواد کابل مرحله اول اعتباردهی ۶۵٫۹۰۰%  ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ 
۳۹ پوهنتون آریا بلخ مرحله اول اعتباردهی  ۶۵٫۰۰۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 
۴۰ موسسه تحصیلات عالی پیام کابل مرحله اول اعتباردهی ۵۴٫۶۴۶%  ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ 
۴۱ مؤسسه تحصیلات عالی زنان افغان(مورا) کابل مرحله اول اعتباردهی ۶۴٫۳۸۰%  ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ 
۴۲ مؤسسه تحصیلات عالی خانه نور  کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۶۳٫۳۰۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 
۴۳ مؤسسه تحصیلات عالی راه سعادت بلخ مرحله اول اعتباردهی  ۶۳٫۳۰۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 
۴۴ مؤسسه تحصیلات عالی تاج بلخ مرحله اول اعتباردهی  ۶۲٫۲۰۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 
۴۵ پوهنتون دعوت  کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۶۱٫۲۰۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 
۴۶ مؤسسه تحصیلات عالی دانش پروان مرحله اول اعتباردهی  ۵۹٫۹۰۰%  ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ 
۴۷ دانشگاه پیام نور افغانستان کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۵۹٫۹۰۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 
۴۸ پوهنتون مشعل کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۵۹٫۹۰۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 
۴۹ مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری هرات مرحله اول اعتباردهی  ۵۹٫۵۰۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 
۵۰ مؤسسه تحصیلات عالی حکیم سنایی بغلان مرحله اول اعتباردهی  ۵۹٫۲۰۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 
۵۱ پوهنتون تابش  کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۵۸٫۳۵۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 
۵۲ مؤسسه تحصیلات عالی علی شیر نوایی شبرغان مرحله اول اعتباردهی  ۵۸٫۲۰۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 
۵۳ مؤسسه تحصیلات عالی پامیر خوست مرحله اول اعتباردهی  ۵۷٫۳۰۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 
۵۴ مؤسسه تحصیلات عالی التقوا ننگرهار مرحله اول اعتباردهی  ۵۶٫۶۰۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 
۵۵ مؤسسه تحصیلات عالی سادات بلخ مرحله اول اعتباردهی  ۵۵٫۹۰۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 
۵۶ مؤسسه تحصیلات عالی آریانا  ننگرهار مرحله اول اعتباردهی  ۵۵٫۹۰۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 
۵۷ مؤسسه تحصیلات عالی تنویر کنر مرحله اول اعتباردهی  ۵۵٫۲۰۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 
۵۸ مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان تخار مرحله اول اعتباردهی  ۵۴٫۳۰۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 
۵۹ مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو  دایکندی مرحله اول اعتباردهی  ۵۴٫۲۰۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 
۶۰ مؤسسه تحصیلات عالی عروج کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۵۳٫۸۰۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 
۶۱ مؤسسه تحصیلات عالی پیشگام کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۵۱٫۲۰۰%  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲