گزارش های ارزیابی از کیفیت تدریس

نتایج ارزیابی از کیفیت تدریس، تحقیقات علمی، توسعه کریکولم و نشرات علمی پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی 

نتیجه تحلیل پرسشنامه ارزیابی از کیفیت تدریس پوهنتون ابن سینا بابت سال۱۳۹۷

نتیجه تحلیل پرسشنامه‌های تحقیقات علمی پوهنتون ابن سینا بابت سال۱۳۹۷

نتیجه تحلیل پرسشنامه‌های توسعه کریکولم پوهنتون ابن سینا بابت سال۱۳۹۷

نتیجه تحلیل پرسشنامه‌های نشرات علمی پوهنتون ابن سینا بابت سال ۱۳۹۷

نتیجه تحلیل پرسشنامه ارزیابی از کیفیت تدریس پوهنتون رابعه بلخی بابت سال۱۳۹۷

نتیجه تحلیل پرسشنامه‌های تحقیقات علمی پوهنتون رابعه بلخی بابت سال۱۳۹۷

نتیجه تحلیل پرسشنامه‌های توسعه کریکولم پوهنتون رابعه بلخی بابت سال۱۳۹۷

نتیجه تحلیل پرسشنامه‌های نشرات علمی پوهنتون رابعه بلخی بابت سال۱۳۹۷

نتیجه تحلیل پرسشنامه ارزیابی از کیفیت تدریس مؤسسه تحصیلات عالی استقلال بابت سال۱۳۹۷

نتیجه تحلیل پرسشنامه‌های تحقیقات علمی مؤسسه تحصیلات عالی استقلال بابت سال۱۳۹۷

نتیجه تحلیل پرسشنامه‌های توسعه کریکولم مؤسسه تحصیلات عالی استقلال بابت سال۱۳۹۷

نتیجه تحلیل پرسشنامه‌های نشرات علمی مؤسسه تحصیلات عالی استقلال بابت سال۱۳۹۷

نتیجه تحلیل پرسشنامه ارزیابی از کیفیت تدریس مؤسسه تحصیلات عالی بایزید روشان بابت سال۱۳۹۷

نتیجه تحلیل پرسشنامه‌های تحقیقات علمی مؤسسه تحصیلات عالی بایزید روشان بابت سال۱۳۹۷

نتیجه تحلیل پرسشنامه‌های توسعه کریکولم مؤسسه تحصیلات عالی بایزید روشان بابت سال۱۳۹۷

نتیجه تحلیل پرسشنامه‌های نشرات علمی مؤسسه تحصیلات عالی بایزید روشان بابت سال۱۳۹۷

نتیجه تحلیل پرسشنامه ارزیابی از کیفیت تدریس مؤسسه تحصیلات عالی خانه نور بابت سال۱۳۹۷

نتیجه تحلیل پرسشنامه‌های تحقیقات علمی مؤسسه تحصیلات عالی خانه نور بابت سال۱۳۹۷

نتیجه تحلیل پرسشنامه‌های توسعه کریکولم مؤسسه تحصیلات عالی خانه نور بابت سال۱۳۹۷

نتیجه تحلیل پرسشنامه‌های نشرات علمی مؤسسه تحصیلات عالی خانه نور بابت سال۱۳۹۷