د لوړو زده کړو دولتی پوهنتونونه/ موسسی

شمیره

د لوړو زده کړو دولتی پوهنتونونه/ موسسی

جای/ ولایات

۱

کابل پوهنتون

کابل

۲

کابل طبی پوهنتون

کابل

۳

پولی تخنیک پوهنتون

کابل

۴

د استاد پروفیسور شهید برهان الدین ربانی د ښونی او روزنی پوهنتون

کابل

۵

بلخ پوهنتون

بلخ

۶

هرات پوهنتون

هرات

۷

شیخ زاید پوهنتون

خوست

۸

جوزجان پوهنتون

جوزجان

۹

تخار پوهنتون

تخار

۱۰

البیرونی پوهنتون

کاپیسا

۱۱

ننګرهار پوهنتون

ننګرهار

۱۲

بامیانو پوهنتون

بامیان

۱۳

کندهار پوهنتون

کندهار

۱۴

پکتیا پوهنتون

پکتیا

۱۵

کنر پوهنتون

کنر

۱۶

پروان پوهنتون

پروان

۱۷

بغلان پوهنتون

بغلان

۱۸

فاریاب پوهنتون

فاریاب

۱۹

بدخشان پوهنتون

بدخشان

۲۰

کندز پوهنتون

کندز

۲۱

غزنی پوهنتون

غزنی

۲۲

لغمان پوهنتون

لغمان

۲۳

افغانستان د تکنالوژی علومو زراعتی پوهنتون

کندهار

۲۴

بادغیس د لوړو زده کړو موسسه

بادغیس

۲۵

فراه د لوړو زده کړو موسسه

فراه

۲۶

ارزګان د لوړو زده کړو موسسه

ارزګان

۲۷

سمنګان د لوړو زده کړو موسسه

سمنګان

۲۸

پکتیکا د لوړو زده کړو موسسه

پکتیکا

۲۹

غور د لوړو زده کړو موسسه

غور

۳۰

سرپل د لوړو زده کړو موسسه

سرپل

۳۱

پنجشیر د لوړو زده کړو موسسه

پنجشیر

۳۲

غزنی تخنیکی انجینری پوهنتون

غزنی

۳۳

هلمند د لوړو زده کړو موسسه

هلمند

۳۴

لوګر د لوړو زده کړو موسسه

لوګر

۳۵

وردګ د لوړو زده کړو موسسه

وردګ

۳۶

دایکندی د لوړو زده کړو موسسه

دایکندی

۳۷

زابل د لوړو زده کړو موسسه

زابل

۳۸

نیمروز د لوړو زده کړو موسسه

نیمروز