د ښوونی کیفیت د ارزونی کمیټی مسؤلیت

د تدریس کیفیت د ارزونې کمېټه

لیرلید:

د هېواد، سیمې او نړۍ په کچه د باور لاسته راوړلو په موخه، د علمي چارو د کیفیت لوړونې ښه والی.

موخې:

  • د منظمې ارزونې له لارې د لوړو زده کړو بنسټونو د کیفیت لرونکي تدریسي سیستم دودول.
  • د طرزالعملونو، چیک لیستونو اولارښوودونو له لارې، لوړو زده کړو بنسټونو کې د زده کړو معیاري کول.
  • د مناسبو نظرونو وړاندې کولو له لارې د تدریس ښه والی.
  • د ملي او نړیوالو ورکشاپونو او کنفرانسونو له لارې د کمېټې د ظرفیت لوړوالی.
  • د تدریس کیفیت د ارزونې کمېټې اړوند فعالیتونو د پرمخ بیولو په موخه د مالي چارو اولازمو امکاناتوچمتو کول.

 

د تدریس کیفیت د ارزونې کمېټې د دندو لایحه

 

۱ـ د تدریس کیفت د ارزونې طرزالعمل مطابق د تدریس کیفیت اوتدریسي پروګرامونو ارزونه.

۲ـ لوړو زده کړو بنسټونو کې د کیفیت لارښوودونو اوکړنلارو مطابق  د تدریس کیفیت اوتدریسي پروګرامونو ارزونه.

۳ـ لوړو زده کړو بنسټونوکې د تدریس کیفیت اړوند فعالیتونو دوامداره ارزونه.

۴ـ د تدریس کیفیت ارزونې طرزالعمل مطابق د استادانوارزونه.

۵ـ د تدریس کیفیت ارزونې طرزالعمل مطابق د علمي څېړنوارزونه.

۶ـ د تدریس کیفیت ارزونې طرزالعمل مطابق د علمي خپرونو ارزونه.

۷ـ د تدریس کیفیت ارزونې طرزالعمل مطابق د کریکولمونو پراختیا او د تدریس کیفیت ارزونه.

۸ـ د علمي څېړنو او تدریس مېتودونو د ګټې اخېستنې دڅرنګوالي ارزونه.

۹ـ د تدریسي ملاتړو امکاناتو او وسایلوڅخه د ګټې اخېستنې د څرنګوالي ارزونه.

۱۰ـ د لوړو زده کړو بنسټونو له خوا د تدریس کیفیت بهیرارزونه.