د کیفیت د لوړوالی او اعتبار ورکولو بورد مسؤلیت

د کیفیت لوړونې اواعتبار ورکونې بورډ د دندو لایحه

 • د غونډو پرمخ بیولو په موخه د بورډ رییس، مرستیال او منشي ټاکل.
 • د لوړو زده کړو بنسټونو د ځاني ارزونې راپور وړاندې کولو زمانبندي جدول چمتو کول او تصویب.
 • د لوړو زده کړو بنسټونو د ځاني ارزونې راپور مطالعه.
 • د لوړو زده کړو بنسټونو د ځاني ارزونې راپور تایید یا رد او د سمون یا رد لپاره د سپارښتنې مکتوب وړاندې کول.
 • د اعتبار ورکونې معیارونو مطالعه او د تطبیق لپاره نهایي تصویب.
 • د تقنیني سندونو مطالعه او تعدیل.
 • د طرزالعملونو، لارښوودونو، کړنلارو او د ارزونې مېکانېزمونو تدوین، مطاله، تعدیل او تصویب
 • د تقنیني سندونو، طرزالعملونو، لارښوودونو، کړنلارو او د ارزونې مېکانېزمونو د پلي کولو څخه څارنه.
 • د ارزونو د پایلو مطالعه او شننه او د بنسټونو د سمون په موخه د مناسب چلند لارې چمتو کول.
 • ترلاسه شویو پاوونو پر بنسټ د تحصیلي بنسټونو مسلکي بیا کتنې رسمي پایلو اعلان او د ځانګړي کود سره د لوړوزده کړو وزارت ویب پانې له لارې خپرول.
 • د اعتبار ورکونې اوکیفیت لوړونې پروګرامونو په بهیر کې د نویوتحصیلي بنسټونو شاملول.
 • د کیفیت لوړونې کمېټې او د پوهنځیو فرعي کمېټو د رامنځته کولو څخه څارنه.
 • د تحصیلي بنسټونو بهرنۍ اصلاحي ارزونه.
 • تحصیلي بنسټونو ته د کیفیت لوړونې پروګرامونو تشریح او پوهاوی.
 • د کیفیت لوړولو مرکزونو، کیفیت لوړونې کمېټو، فرعي کمېټو اود پوهنځیود کیفت لوړونې د پیاوړتیا لپاره د پلان چمتو کول.
 • کیفیت لوړونې اواعتبار ورکونې بهیر سره د یو ځای کېدو په موخه د تحصیلي بنسټونو هڅول.
 • اړوندو پرېکړو کې د بې پرېتوب اصل مراعتول.
 • د مسلکي بیا کتنې د ټاکنې بهیر په موخه د کیفیت لوړونې اواعتبار ورکونې ادارې سره همکاري کول.
 • د کیفیت کچې مالومولو په موخه د تحصیلي بنسټونو د مسلکي بیا کتنې راپور څېړنه.
 • د سیمې اونړۍ په کچه د کیفیت لوړونې اواعتبار ورکونې بورد غړو د پیاوړتیا په موخه لوړو زده کړو وزارت ته وړاندیز کول.
 • لوړو زده کړو وزارت کې له نورو مهمو اواکاډومیګو کمېټو سره همکاري اوهمغږي کول.
 • د کیفت لوړونې اواعتبار ورکونې ستراتېژۍ مسودې مطالعه اوتعدیل.
 • کیفیت لوړونې اواعتبار ورکونې ادارې د ځان بسیاینې او خپلواکۍ لپاره کار کول.
 • د پروګرامونو پراختیا په موخه د اسیا – پسیفیک کیفیت لوړونې شبکې اوله نورو اړوندو نړیوالو کیفیت لوړولو شبکو سره د اړیکو جوړول.
 • د نړیوالې کیفیت لوړونې اواعتبار ورکونې شبکو له اسانتیاوو څخه د اغېزناکې ګټې اخېستنې مېکانیزم جوړول.
 • د کیفیت لوړونې اواعتبار ورکونې بورډ د پرېکړو محرمیت ساتنه.
 • دبورډ غونډو اوحاضري ته ژمنیتا .