د آمریتونو مسؤلیت

دندې لایحه

………………………………………………………………………………………………………………………..

د ندې عنوان:  دولتي لوړو زده کړو بنسټونو کیفیت تضمین اواعتبار ورکونې امر

وزارت/اداره: لوړو زده کړو وزارت

موقعیت: کابل

څانګه: کیفیت تضمین او اعتبار ورکونې ریاست

بست: (۳)

راپور ورکونه: کیفیت تضمین او اعتبار ورکونې رییس

راپور اخېستنه: تر لاس لاندې کارکوونکي

………………………………………………………………………………………………………………………..

د دندې موخه: دولتي تحصیلي لوړو زده کړو بنسټونو د اعتبار ورکونې په موخه د کیفیت تضمین د لایحې اونورو تقنیني سندونو مطابق د پروګرامونوترسره کول.

………………………………………………………………………………………………………………………..

د دندې شرحه:

۱ـ د اټکل شویو موخو او لوړو زده کړو ستراتېژۍ تر لاسه کولو لپاره د ریاست پلان سره سم د میاشتني، ربعوار اوکلني کاري پلان چمتو کول.

۲ـ تر لاس لاندې کارکونکو رهبري اومدیریت او د هغوی مسلکي پوهې لوړولو په موخه  د کاري پلان د موخو تطبیق

۳ـ د اعتبار ورکونې سیستمونو او کیفیت تضمین د اغېزمن تطبیق په موخه د ریاست له نورو برخو سره د اړیکو ټینګښت اوهمغږي کول.

۴ـ دولتي پوهنتونونو کې د کیفیت تضمین د څارنې فارمتونو طرحه او د  ملي او نړیوالو معیارونو مطابق د اعتبار ورکونې بهیر د څارنې په چارو کې د اسانتیاوو برابرول.

۵ـ د لوړو زده کړو وزارت د ستراتېژۍ تطبیق، د کارکونکو لارښوونه او په اجراتو کې روڼتیا او دکیفیت تضمین او اعتبار ورکونې امریت مېکانیزم جوړېدو او کاري طرزالعملونو کې له رییس سره مرسته.

۶ـ  د مېکانېزمونو او د ځاني ارزونې څارنې طرزالعملونو جوړولو او په دولتي پوهنتونونو کې د اعتبار ورکونې نورو پړاوونو د پلي کولو په موخه د  کیفیت تضمین او اعتبار ورکونې رییس ته سلا او مشورې ورکول.

۷ـ د ډاډ تر لاسه کولو په موخه دځاني ارزونې پروګرامونو د تطبیق څارنه اوپه دولتي پوهنتونونو کې د اعتبار ورکونې پړاوونو کتنه

۸ـ پروسه کې د روڼتیا په موخه دولتي پوهنتونونوکې د اعتبار ورکونې پروسې د څارنې څخه ساتنه.

۹ـ د کارپوهانو د راپورونو شننه او دولتي پوهنتونونو کې د څارني عملیاتي پلانونو د تطبیق پر وړاندې د ستونزواو خنډونو پېژندنه.

۱۰ـ د راتلونکو تدابیرو په موخه  تر اغېز لاندې کارکونکو د اجراتوڅرنګوالی  کنټرول او ارزونه.

۱۱ـ په دوامداره توګه د امریت دېټابېس څخه څارنه چې د احصایي پر بنسټ چمتو شوی وي.

۱۲ـ د قانون په چوکاټ کې اود لوړو زده کړو وزارت د موخو سره سم له دندې سره اړوند د نورو دندو تر سره کول چې د امرانو له خوا ورته سپارل کېږي.

………………………………………………………………………………………………………………………..

زده کړې، تجربې او لازم مهارتونه:

                                 د دې بست غوښتنې لپاره د ملکي خدمتونو کارکونکو  (۷) او (۸) مادو کې  یادونه شوې ده.

۱ـ حداقل زده کړو درجه: ( حد اقل لېسانس)

۲ـ لازمه تجربه: له دندې سره اړوند لږ تر لږه دوه کلنه تجربه خو د پوهنتونونو کادري غړو ته لومړیتوب ورکول کېږي.

۳ـ نور مهارتونه: د هېواد په رسمي او انګلیسي ژبو بشپړه بلدتیا، د مدیریت، ارزونې، لارښوونې او له دندې سره اړوندو د کمپیوتري پروګرامونو څخه د کارونې وړتیا لرل او لږ تر لږه د مخکیني دندې څخه د دوو (Recommmendation) لرل.

چمتو کوونکی: ……………………………………. نېټه: …………………………………………………

منظورکوونکی: …………………………………… نېټه: …………………………………………………

دندې لایحه

………………………………………………………………………………………………………………………..

د ندې عنوان:  دولتي اوخصوصي لوړو زده کړو بنسټونو د اکاډمیکو چارود ارزونې  امر

وزارت/اداره: لوړو زده کړو وزارت

موقعیت: کابل

څانګه: کیفیت تضمین او اعتبار ورکونې ریاست

بست: (۳)

راپور ورکونه: کیفیت تضمین او اعتبار ورکونې رییس

راپور اخېستنه: تر لاس لاندې کارکوونکي

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

د دندې موخه: د دولتي او خصوصي لوړو زده کړو بنسټونو داکاډمیکو چارو د اروزنې پروګرامونو ترسره کول او د دې بنسټونو د لوړوالي کیفي کچې په موخه د اکاډمیکو پلانونو د تطبیق څخه ډاډ تر لاسه کول.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

د دندې شرحه:

۱ـ د اټکل شویو موخو او لوړو زده کړو ستراتېژۍ تر لاسه کولو لپاره د ریاست پلان سره سم د میاشتني، ربعوار اوکلني کاري پلان چمتو کول.

۲ـ تر لاس لاندې کارکونکو مدیریت او د ګومارنې، پیاوړتیا او د هغوی زده کړو څخه ډاډ تر لاسه کول

۳ـ خصوصي او دولتي لوړو زده کړو موسسو کې د دولتي پوهنتونونو او نړیوالو معیارونو سره سم  د وزارت ستراتېژۍ بهیر تطبیق څخه د کیفیت تضمین او تحصیلي کیفت لوړوالی.

۴ـد کارکونکو د غوره لارښوونو او د کارپوهانو د اجراتو ترسره کولو بهیر کې د روڼتیا په موخه د  مېکانېزمنو او کاري طرزالعملونو د رامنځته کولو  په موخه  د کیفیت تضمین ریاست ته د وړاندېزونو سپارل

۵ـ وزارت، خپلواکو ادارو او بهرنیو پوهنتونونو سره همغږي او  د علمي چارو د پراختیا په موخه د  مالوماتو او طلاعاتو تر لاسه کول.

۶ـ خصوصي او دولتي لوړو زده کړو کې د علمي پراختیا عملیاتي پروګرامونو د تطبیق په موخه د کیفت تضمین رییس ته مسلکي سلا او مشورې ورکول

۷ـ خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې د تحصیلي کیفت کچې لوړوالي په موخه د  کارپوهانو د راپورونو شننه او دولتي پوهنتونونو کې د علمي چارو  عملیاتي پلانونو د تطبیق پر وړاندې د ستونزواو خنډونو پېژندنه.

۸ـ د تحصیلي کیفت ښه والي په موخه د خصوصي او دولتي لوړو زده کړو کې د علمي چارو پراختیا پروګرامونو د تطبیق پروسې څخه ساتنه .

۹ـ د دولتي او خصوصي لوړو زده کړو بنسټونو د کیفیت تضمین ریاست او امرینو سره د اړیکو رامنځته کول

۱۰ـ علمي څېړنو، نشراتو، او تدریسي کیفت څخه دوامداره څارنه

۱۱ـ کیفیت ارزونې طرزالعملونو، نویو تریسي مېتودونو او کیفیت ښه والی او د خصوصي او دولتي لوړو زده کړو بنسټونو د کیفیت تضمین او اعتبار ورکونې ډېتابېس چمتو کولو څخه دوامداره څارنه.

۱۲ـ د قانون په چوکاټ کې اود لوړو زده کړو وزارت د موخو سره سم له دندې سره اړوند د نورو چارو تر سره کول چې د امرانو له خوا ورته سپارل کېږي.

………………………………………………………………………………………………………………………..

زده کړې، تجربې او لازم مهارتونه:

                                 د دې بست غوښتنې لپاره د ملکي خدمتونو کارکونکو  (۷) او (۸) مادو کې  یادونه شوې ده.

۱ـ حداقل زده کړو درجه: ( حد اقل لېسانس)

۲ـ لازمه تجربه: له دندې سره اړوند لږ تر لږه دوه کلنه تجربه خو د پوهنتونونو کادري غړو ته لومړیتوب ورکول کېږي.

۳ـ نور مهارتونه: د هېواد په رسمي او انګلیسي ژبو بشپړه بلدتیا، د مدیریت، ارزونې، لارښوونې او له دندې سره اړوندو د کمپیوتري پروګرامونو څخه د کارونې وړتیا لرل او لږ تر لږه د مخکیني دندې څخه د دوو (Recommmendation) لرل.

چمتو کوونکی: …………………………………………………….. نېټه : ……………………………………………………..

منظور کوونکی: …………………………………………………..نېټه: ………………………………………………………..

دندې لایحه

………………………………………………………………………………………………………………………..

د ندې عنوان:  دخصوصي لوړو زده کړو بنسټونو د کیفیت تضمین  امر

وزارت/اداره: لوړو زده کړو وزارت

موقعیت: کابل

څانګه: کیفیت تضمین او اعتبار ورکونې ریاست

بست: (۳)

راپور ورکونه: کیفیت تضمین او اعتبار ورکونې رییس

راپور اخېستنه: تر لاس لاندې کارکوونکي

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

د دندې موخه: د ټولو خصوصي لوړو زده کړو بنسټونو د علمي چارو کیفیت تضمین پروګرامونو ترسره کول او د دې بنسټونو د لوړوالي کیفي کچې په موخه د اکاډمیکو پلانونو د تطبیق څخه ډاډ تر لاسه کول.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

د دندې شرحه:

۱ـ د اټکل شویو موخو او لوړو زده کړو ستراتېژۍ تر لاسه کولو لپاره د ریاست پلان سره سم د میاشتني، ربعوار اوکلني کاري پلان چمتو کول.

۲ـ د کاري پلان د پلي کولو په موخه  تر لاس لاندې کارکونکو رهبري او مدیریت او  د هغوی مسلکي  زده کړو د کچې لوړوالی.

۳ـ د اعتبار ورکونې سیستمونو او کیفیت تضمین د اغېزمن تطبیق په موخه د ریاست له نورو برخو سره د اړیکو ټینګښت اوهمغږي کول.

۴ـ دولتي پوهنتونونو کې د کیفیت تضمین د څارنې فارمتونو طرحه او د  ملي او نړیوالو معیارونو مطابق د اعتبار ورکونې بهیر د څارنې په چارو کې د اسانتیاوو برابرول.

۵ـ د لوړو زده کړو وزارت د ستراتېژۍ تطبیق، د کارکونکو لارښوونه او په اجراتو کې روڼتیا او د کیفیت تضمین او اعتبار ورکونې امریت د مېکانیزم جوړېدو او کاري طرزالعملونو کې له رییس سره مرسته.

۶ـ د مېکانېزمونو او د ځاني ارزونې څارنې طرزالعملونو جوړولو او په دولتي پوهنتونونو کې د اعتبار ورکونې نورو پړاوونو د پلي کولو په موخه د  کیفیت تضمین او اعتبار ورکونې رییس ته سلا او مشورې ورکول.

۷ـ د ډاډ تر لاسه کولو په موخه دځاني ارزونې پروګرامونو د تطبیق څارنه اوپه دولتي پوهنتونونو کې د اعتبار ورکونې پړاوونو کتنه

۸ـ د تحصیلي کیفت ښه والي په موخه د خصوصي او دولتي لوړو زده کړو کې د علمي چارو پراختیا پروګرامونو د تطبیق پروسې څخه ساتنه .

۹ د کارپوهانو د راپورونو شننه او دولتي پوهنتونونو کې د څارني عملیاتي پلانونو د تطبیق پر وړاندې د ستونزواو خنډونو پېژندنه.

۱۰ـ د راتلونکو تدابیرو په موخه  تر اغېز لاندې کارکونکو د اجراتوڅرنګوالی  کنټرول او ارزونه.

۱۱ـ کیفیت ارزونې طرزالعملونو، نویو تریسي مېتودونو او کیفیت ښه والی او د خصوصي او دولتي لوړو زده کړو بنسټونو د کیفیت تضمین او اعتبار ورکونې ډېتابېس چمتو کولو څخه دوامداره څارنه.

۱۲ـ د قانون په چوکاټ کې اود لوړو زده کړو وزارت د موخو سره سم له دندې سره اړوند د نورو چارو تر سره کول چې د امرانو له خوا ورته سپارل کېږي.

………………………………………………………………………………………………………………………..

زده کړې، تجربې او لازم مهارتونه:

                                 د دې بست غوښتنې لپاره د ملکي خدمتونو کارکونکو  (۷) او (۸) مادو کې  یادونه شوې ده.

۱ـ حداقل زده کړو درجه: ( حد اقل لېسانس)

۲ـ لازمه تجربه: له دندې سره اړوند لږ تر لږه دوه کلنه تجربه خو د پوهنتونونو کادري غړو ته لومړیتوب ورکول کېږي.

۳ـ نور مهارتونه: د هېواد په رسمي او انګلیسي ژبو بشپړه بلدتیا، د مدیریت، ارزونې، لارښوونې او له دندې سره اړوندو د کمپیوتري پروګرامونو څخه د کارونې وړتیا لرل او لږ تر لږه د مخکیني دندې څخه د دوو (Recommmendation) لرل

چمتو کوونکی: ……………………………………………. نېټه: ……………………………………………………………….

منظور کوونکی: …………………………………………..نېټه: ………………………………………………………………..