د پوهنتونونو د کیفیت تضمین او اعتبار ورکولو اصلی او فرعی کمیټی مسؤلیتونه

د تحصیلي بنسټونو د کیفیت تضمین اصلي او فرعي کمېټې دندی

 

د تحصیلي بنسټونو د کیفیت تضمین کمېتې دندی

 

الف: د کیفیت تضمین اواعتبار ورکونې پروګرامونو په اړهه

۱ـ تحصیلي بنسټونو کې د کیفیت ښه والي په برخه کې هڅې.

۲ـ د فارغ ورکوونکو تحصیلي بنسټونو، پوهنځیو اوڅانګو د ځاني ارزونې بهیر څخه څارنه.

۳ـ د تحصیلي بنسټونو د ځاني ارزونې راپورونو چمتوکول.

۴ـ د فارغ ورکوونکو پوهنځیو او څانګو د ځاني ارزونې راپور څېړنه.

۵ـ بیا کتنې بهیرکې د بیا کتنې ټيم سره همکاري کول.

۶ـ د لوړو زده کړو ملي ستراتېژیک پلان، اړوندې موسسې ستراتېژیک پلان، د کیفیت تضمین لایحې په ګډون د اعتبار ورکونې اوکیفیت تضمین په اړه د مهموسندونو اود ځاني ارزونې معیارونو پېژندنه.

۷ـ د پوهنځیو اوعمومي خدمتونولکه لابراتوارونو، کمپیوټرمرکزونو، کتابتونونو، محصلانو ته د خدمتونو وړاندې کول، څېړنه او د موسسې نورې علمي برخې د کیفیت لوړونې په اړه، رییس او د تحصیلي بنسټونوعلمي مرستیال ته دسلا او مشورې ورکول.

۸ـ د تحصیلي بنسټونو اود هر پوهنځي د ځاني ارزونې د علمي او اداري فعالیتونو د بیا کتنې پر بنسټ د کمېټو لپاره د مناسبو سندونو چمتو کول.

۹ـ د کمېټوغونډې، پوهنځیو سره بحثونه، علمي کادر غړو، محصلانو، کارکوونکو او د موسسې نورو غړو د پرېکړو محرمیت ساتنه.

۱۰ـ د لوړو زده کړو وزارت د کیفیت لوړونې اواعتبار ورکونې ریاست سره د کاري اړیکو ټینګښت.

۱۱ـ د کلنۍ څارنې راپورچمتوکول، د پروګرامونو دوره یي مطالعه او د عملیاتي پلان د تطبیق څارنه.

۱۲ـ د کیفیت لوړونې او ښه والي په برخه کې د نورو اړوندو دندو ترسره کول چې د چارواکو له خوا ورته سپارل کېږي.

ب: د کیفیت لوړونې لپاره د تدابیرو پرېکړې

۱ـ د داسې یوه عملیاتي پلان چمتو کول چې په کې د کیفیت تضمین اواعتبار ورکونې ټول معیارونه، کمزوري ټکي، ګواښونه او فرصتونه په نښه شوي وي.

۲ـ د عملیاتي پلان د پلي کولو مېکانېزم چمتوکول اود تطبیق پر وړاندې د خنډونو حل لارو لټول.

۳ـ د ټولوتحصیلي بنسټونو په کچه د عملیاتي پلان د تطبیق څخه څارنه.

۴ـ د لوړو زده کړو وزارت له ملي ستراتېژیک پلان او د تحصیلي بنسټونو ستراتېژیک پلان د تطبیق څخه څارنه او په دې برخه کې د ربعوار راپور چمتو کول.

۵ـ د تحصیلي بنسټونو په کچه د کیفت تضمین پروګرامونو او پلانونو د تطبیق په موخه د غونډو جوړول.

۶ـ د نورو پروګرامونو تطبیق چې د وزارت د کیفیت لوړونې ریاست له خوا سپارل کېږي.

۷ـ د نوښتونو اونویو پروګرامونو چمتوکول اوتطبیق چې د کیفیت لوړیېدو باعث کېږي.

۸ـ د تحصیلي بنسټونو دعملیاتي پلان، ستراتېژیک پلان اونوروپلانونو لپاره د بودیجې د لګښت څخه څارنه.

۹ـ د زدکړو کړنلارې، د تدریس ښه والي پلان او د تحصیلي بنسټ په کچه د عملیاتي پلان  د تطبیق څخه څارنه.

ج: د ټولو اکاډومیکو چارو د څارنې په اړه

د لوړو زده کړو وزارت د محترم مقام د  ( ۳۷۸۴/۴۹۳۳) ګڼې حکم ۱۳۹۲/۸/۱۳ نېټې پر بنسټ د ټولو اکاډومیکو چارو څارنه او څېړنه د تحصیلي بنسټونو د کیفیت لوړونې اواعتبار ورکونې کمېټې پر غاړه دی چې په کې لاندې دندې شاملې دي.

۱ـ د تحصیلي بنسټونو د علمي شورا تر تاییدۍ وروسته د وزارت د کیفیت لوړونې اواعتبار ورکونې ریاست د هر سمیستر په پای کې د ټولو نشراتي چارو څارنه کوي او رسمي راپور یې چمتو کوي.

۲ـ د تحصیلي بنسټونو د علمي شورا تر تاییدۍ وروسته د وزارت د کیفیت لوړونې اواعتبار ورکونې ریاست د هر سمیستر په پای کې د تحصیلي بنسټونو په کچه د علمي څېړنو څخه څارنه کوي.

۳ـ د تدریسي چارو څارنه په ځانګړي ډول د تدریس کیفیت د ارزونې طرزالعمل تطبیق او په اړه یې د تحصیلي بنسټونو د علمي شورا تر تاییدۍ وروسته د کیفت لوړونې او اعتبار ورکونې ریاست ته راپور وړاندې کول.

۴ـ د نهایي ازموینو څارنه او د واحدو ازموینو طرزالعمل تطبیق چې د هر سمیستر په پای کې د تحصیلي بنسټونود علمي شورا تر تاییدۍ وروسته د کیفیت لوړونې او اعتبار ورکونې ریاست ته راپور چمتو کېږي.

۵ـ د تجهیزاتو، د اړتیا وړ توکو، د عملي کارونو او لابراتوار سامانونو څخه څارنه او په اړه یې د تحصیلي بنسټونو د علمي شورا تر تاییدۍ وروسته د کیفیت لوړونې او اعتبار ورکونې ریاست ته راپور چمتو کول.

۶ـ د سمیستر په بهیر کې د څانګو د درسي مېتود څخه څارنه او د علمي شورا تر تاییدۍ وروسته د تحصیلي بنسټونو د کیفیت لوړونې ریاست ته د سمیستر په پای کې د رسمي راپور چمتو کول.

۷ـ هر سمیستر کې د درسي توکو او لکچر یادښتونو څارنه او د نورو توکو سمونه او سټنډرډ کول او د تحصیلي بنسټونو د علمي شورا تر تاییدۍ وروسته د کیفیت لوړونې ریاست ته رسمي راپور چمتو کول.

۸ـ د سمیستر په بهیر کې د کریکولم او د څانګو درسي مفرداتود تطبیق څخه څارنه او د تحصیلي بنسټونود علمي شورا تر تاییدۍ وروسته د هر سمیستر په پای کې د کیفیت لوړونې ریاست ته د راپور چمتوکول.

۹ـ د کال په اوږدو کې د ګومارنو اوعلمي ترفیعګانو د روڼتیا بهیر څخه څارنه او علمي تحصیلي بنسټونو شورا ته د راپورچمتوکول.

۱۰ـ د تحصیلي بنسټونو د نظم اودسپلین څخه څارنه او د لوړو زده کړووزارت د کیفت لوړونې ریاست ته د راپور وړاندې کول.

۱۱ـ د تدریس په بهیر کې د نوې تیکنالوژۍ د ګټې اخېستنې څخه څارنه او د سمیستر مهال وېش د تطبیق څرنګوالی.

۱۲ـ د څانګواو پوهنځیو د اکاډومیکو فعالیتونو څارنه اوڅېړنه.

۱۳ـ د لایحو، مقررو، طرزالعملونو او د اکاډومیکي برخې د نوروتقنیني سندونوڅارنه او څېړنه.

۱۴ـ د پوهنتونونو د مالي خپلواکۍ مقررې د توکو مطابق د علمي، څېړنیزو اوخپرندویو خدمتونو د وړاندې کولو څخه څارنه او څېړنه.

د پوهنځیو په کچه د کیفیت تضمین فرعي کمېټې دندیې:

۱ـ د پوهنځي په کچه د کیفیت ښه والي چټکتیا اوهڅونه.

۲ـ د اعتبار ورکونې، زده کړه ییزو پروګرامونو اود پوهنځي د نورو فعالیتونو د بهیر څخه څارنه.

۳ـ د پوهنځي په کچه د کیفیت تضمین پروګرامونو د تطبیق په اړه تحصیلي بنسټونو ته د مالوماتو وړاندې کول.

۴ـ د پوهنځي په کچه د کیفیت تضمین فرعي کمېټې د غړو زده کړه او ټاکنه.

۵ـ د کیفیت تضمین بهیر په اړه پوهنځي ته سلا او مشوره ورکول.

۶ـ د ځاني ارزونې، ساحوي لیدنې او د پوهنځي اړوند د کیفیت تضمین نورو پروګرامونو ارزونې لپاره چمتووالی.

۷ـ پوهنځي کې د کیفیت تضمین بهیر په اړه د سندونو او شواهدو را ټولول.

۸ـ د کیفیت تضمین او اعتبارورکونې اصلي کمېټې سره د اړیکو جوړول.

۹ـ د پوهنځي په کچه د کیفیت تضمین وروستیو لاسته راوړنو څخه ګټه اخېستنه.

۱۰ـ د پوهنځي ځاني ارزونې د راپور چمتوکول.

۱۱ـ د پوهنځي په کچه د کیفیت تضمین زده کړه ییز پروګرام جوړول.

۱۲ـ د کلنۍ څارنې راپورچمتوکول، د پروګرامونو دوره یي مطاله او د عملیاتي پلان د تطبیق تعقیب.

۱۳ـ د کیفیت ښه والي او لوړونې اړوندو  نورو دندو ترسره کول چې د چارواکوله خوا یې د ترسره کېدو سپارښتنه شوې وي.