لنډ تاریخ

د کیفیت لوړونې او اعتبار ورکونې ریاست

د کیفیت لوړونې اواعتبار ورکونې ریاست ۱۳۹۱ کال کې د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې رامنځته شو. د دې ریاست د رامنځته کولو څخه موخه د کیفیت لرونکي لوړو زده کړو سیستم د پراختیا رامنځته کول دي. دا اداره د کیفیت لوړونې اواعتبار ورکونې، څارنې اوپاملرنې پروګرامونو په لاره اچوي.

دې ادارې د لوړو زده کړو د کیفي معیارونو طرحې په اړه د اړتیا وړاسانتیاوې برابرې کړې دي. د کیفیت ښه والي پروګرامونه یې هڅولي دي، د کیفیت لوړونې پروګرامونو څخه یې په دوامداره توګه څارنه کړې ده او لوړو زده کړو بنسټونو کې یې د معیارونو له پلي کېدو څخه ډاډ تر لاسه کړی دی. همدارنګه دا اداره به دا وڅېړي چې د لوړو زده کړو بنسټونو د افغانستان د اړتیاوو پر بنسټ خدمتونه وړاندې کړي؛ او ایا د هېواد د اړتیاوو وړ کیفي شرطونه یې تامین کړي؟

دا ریاست خپل تشکیل کې رییس، اجراییه مدیریت، د خصوصي لوړو زده کړو بنسټونو د کیفیت لوړونې او اعتبار ورکونې امریت، دولتي لوړو زده کړو بنسټونو د کیفیت لوړونې او اعتبار ورکونې امریت او د دولتي اوخصوصي لوړو زده کړو بنسټونو د اکاډومیکوچارو د ارزونې امریت لري.

دوه لومړني امریتونه د دولتي او خصوصي لوړوزده کړو بنسټونو د کیفیت لوړونې او اعتبار ورکونې پروګرامونو په اړه کار کوي، معیارونو او سټنډردونو ته پراختیا ورکوي، د کیفیت لوړونې مرکزونو یا د لوړو زده کړوبنسټونو د کیفیت لوړونې کمېټې څخه لیدنه کوي، د تحصیلي بنسټونو د پېژندنې په اړه د کیفیت تضمین پروګرامونو کنفرانس جوړوي، تحصیلي بنسټونه د نړیوالو معیارونو سره پرتله کوي اوهغه بنسټونه چې دا معیارونه یې پر ځان تطبیق کړي اعتبار ورکوي.د اکاډومیکو چارو د ارزونې امریت د علمي څېړنو د کیفت د ارزونې، علمي خپرونو، کریکولم، د لوړو زده کړو بنسټونو اکاډومیک پلانونه، احصاییه، د تدریس کیفیت ارزونه او درسي مېتودونو په برخه کې کار کوي. همدارنګه دا امریت د تدریس کیفیت ارزونې کمېټې چارې هم پر مخ وړي چې د لوړو زده کړو بنسټونو د تدریس بهیر څارنه اوارزونه کوي.