د لوړو زده کړو د کیفیت د تضمین او اعتبار ورکونی رییس مرکه