د علمي پروګرامونو د کلنی څارني راپور

لوړو زده کړو وزارت

پوهنتون

پوهنځی(                                               )

 

 

 

 

 

د علمي پروګرامونو د کلنی څارني راپور

کال ۱۳۹۷

 

 

د پوهنتون د کيفيت د تضمين کمېټې ته سپارل

د سپارني نېټه: ……./……./۱۳۹۷

 

 

 

 

د څانګي نوم (                                         )                                                              د څانګي آمر (                                       )

د پروګرام نوم (لیسانس⃝                     ماستری⃝                           ورځنی ⃝                    شپنی ⃝     )     نېټه: ……../……../ ۱۳۹۷

 

۱)      د علمي پروګرام نوم (                                                             )

۲)      مؤثر او ګټوري کړني

په دې برخه کي د علمي کړنو څخه په مختصر ډول (څېړنه، تدريس، او يا هر ډول بله کړنه چي د استادانو، محصلانو او د څانګي په توسط په مؤثره ډول سرته رسېدلې وي او د تېرو کلنو سره په نسبت توپير لرونکې او څرګنده وي، ذکر کړل شي. دغه برخه ښيی چي څانګي د تېر کال/کلنو په تناسب څه ډول پرمختګونه او کړني په مؤثره بڼه لا له وړاندي سرته رسولي.

 

۳)      د تېر کال د کمبوتاتو د ليري کولو او کړنو د ترسره کولو په اړه معلومات کوم چي د کلنی عملياتي پلان څخه په لاس راغلي پرمختګونو او بشپړتيا تاييدوي.

په دې برخه کي د تېر کال د عملياتي پلان د تطبيق څخه لاسته راغلي پايلي چي د کلنی بيا کتني په مټ جوړيږي، دلته راوړل کيږي. که چيري د تېر کال د کلنی بيا کتني پروسه د څانګي له لوري نه وي ترسره شوې، کولای شي د هر هغه پلان راپور چي د کيفيت ښه والی څرګندوي، په دې ځای کي راوړل شي.

د عملياتي پلان د تطبيق او لاسته راوړنو او ورسره جوخت هغه ننګوني چي په ځینو مواردو کي نه وي تطبيق شوي (که چيري دغه ډول موارد شتون ولري) او د هغوی لاملونه.

دغه برخه دا څرګندوي چي څانګي د کلني عملياتي پلان په تطبيق کي چي د کمبوتاتو د ليري کولواو د کيفيت د ښه والي په پار آماده شوی ؤ، بريالی ؤ او وښئی چي په کومو برخو کي زيات بريالی نه ؤ او لاملونه يې څرګند کړي.

 

۴)       د محصلانو پرمختګ

په دغه برخه کي د نوي شامل شويو محصلانو شمېر او د نوي کال فارغان او همدارنګه د ټولو محصلانو پرمختګ د پروګرام د اړتياؤ په بشپړتيا کي (د بېلګي په توګه سمستر واره تحصيلي نصاب) راوړل کيږي. په ټولو ټولګيو او مضامينو کي د محصلانو پرمختګ (د اړتيا په صورت کي د هغوی پرتله د تېرو کلنو سره) د مضامينو د وضعيت د ښه انځور او يا په هر ټولګی او مضمون کي د محصلانو لاسته راوړني او همدارنګه د مضامينو او سمسترونو ممکنه پرتله لاسته راځي.

 

 

د وروستيو څلورو کلنو د نوي شامل شويو محصلانو جدول چي منفکي او تاجيل پکښي ذکر شوی وي

کال نوی شامل شوی منفک د منفکی سلنه تأجیل د تأجیل سلنه
۱۳۹۷
۱۳۹۶
۱۳۹۵
۱۳۹۴

تبصره: (په جدول کي د ورکړل شويو ارقامو د نوي شامل شويو محصلانو، د هغوی زياتوالی او کمښت، د منفکيو او تاجيلونو او د هغوی لاملونه…)

 

 

 

د محصلانو د پرمختګ سمسترواره جدول (د تحصيلي کال لومړی سمستر)

کال ارتقاء دوهم چانس درېيم چانس څلورم چانس نېکسټ (بل کال) ډراپ (خارج)
لومړی ټولګی
دوهم ټولګی
درېيم ټولګی
څلورم ټولګی
پنځم ټولګی

 

تبصره: (په مختلفو ټولګیو او کلنو کي د محصلانو د ارتقاء د زياتوالي او کموالي مېزان او د هغوی لاملونه…)

 

 

 

د محصلانو د پرمختګ سمسترواره جدول (د تحصيلي کال دوهم سمستر)

کال ارتقاء دوهم چانس درېيم چانس څلورم چانس نېکسټ (بل کال) ډراپ (خارج)
لومړی ټولګی
دوهم ټولګی
درېيم ټولګی
څلورم ټولګی
پنځم ټولګی

 

تبصره: (په مختلفو ټولګیو او کلنو کي د محصلانو د ارتقاء د زياتوالي او کموالي مېزان او د هغوی لاملونه…)

 

 

 

 

 

د وروستيو څلورو کلنو د فارغانو جدول

 

کال د فارغانو شمېر د تېر کال په نسبت د زياتوالي سلنه د تېر کال په نسبت د کموالي سلنه
۱۳۹۷
۱۳۹۶
۱۳۹۵
۱۳۹۴

 

 

تبصره: (د فارغانو د سلني او شمېر د تناسب په اړه چي په لومړي کال کي يې نوم ليکنه کړې وي او د هغوی پرتلئيز ټيټوالی او زياتوالی په بېلا بيلو کلنو کي چي د محصلانو د پرمختګ او شاتګ د پرتلئيز ټيټوالي او لوړوالي مېزان ښئي چي په تحصيلي دوره کي يې صورت نيولی دی.)

 

 

 

 

 

 

 

۵)      کار ګمارنه: (د هغو فارغانو شمېر چي تېر کال په دندو ګمارل شوي دي.)

 

کال د فارغانو شمېر په کار ګمارل شوي په کار ګمارل شوي کسانو سلنه د رشتې مطابق په کار ګمارنه د لوړو زده کړو دوام و لوړو تحصيلي درجو ته
۱۳۹۶
۱۳۹۵
۱۳۹۴

تبصره: (د هغو په کار ګمارلو شويو کسانو د تېر کال مېزان چي د خپلي رشتې او يا د رشتې خلاف په نورو کاري حوزو کي په کار ګمارل شوي وي… او همدارنګه هغه کسان چي د خپلو زده کړو لپاره د لوړو تحصيلي درجو لپاره يې دوام ورکړی وي…)

 

 

 

 

 

۶)      د محصلانو نظرونه:

په دې برخه کي د څانګي له لوري د استادانو د تدريس د کيفيت څخه د ارزوني په پار د سروې ګانو پايلي او نظر پوښتنپاڼي او همدارنګه د محصلانو رضايت د تدريس، مضمونونو، خدماتو او د څانګي، پوهنځی او پوهنتون د امکاناتو او ورته هر ډول نظرونه چي په دې وسيله يې لاسته راوړي وي ځای پر ځای شي.

د تدريس د کيفيت څخه د محصلانو د رضايت د سلني جدول

 

کال درسي سرچينې د آمادګی مېزان د برخورد میتود د تدريس ميتود ازموينه څارنه
لومړی کال
دوهم کال
درېيم کال
څلورم کال
پنځم کال

 

تبصره: (په پورته جدول کي د پنځه ګونو برخو مېزان او ډېر ترينه او کم ترينه د خوښی څرګندونه د لومړی ټولګی څخه تر څلورم/پنځم هغه پوري او د پورته پنځه ګونو عواملو د رضايت کچه… او همدغه ډول هرنوع تبصره او نور ټکي چي د ځوابونو او نظر پوښتنو له لوري د محصلانو په توسط د رشتې اړوند را غونډ او تحليل شوي وي، راوړل کيږي.)

 

 

۷)      د فارغانو نظرونه:

په دې برخه کي د محصلانو نظرونه او ليدلوری چي د رشتې مطابق کار پيدا کوي او همدرانګه د رشتې مطابق مضمونونو مخته وړني مېزان چي په خپل کاري محيط او ورته ځايونو کي ترې کار اخيستلای شي، دلته د بحث وړ دي.

 

 

۸)      د دوره ای پروګرامونو د بيا کتني په پار د کړنو په اړه معلومات دلته د ذکر وړ دي

په دې برخه کي د تيري دوره ای بيا کتني په باره کي معلومات او همدارنګه هغه کړني چي له وجهي يې کار صورت نيولی راپور يې دلته راوړل شي.

 

۹)      د زده کړي فزيکي سرچينې:

په دې برخه کي د زده کړو سرچينې او کومکي زده کړو د بېلګي په توګه درسي خونه، د کار خونه، اداري، لابراتوار، کمپيوټر لب، کتابتون د پوره سرچينو سره، پروجيکټور او داسي نور د زده کړو سرچينې او کومي زده کړي او همدارنګه نوري فزيکي سرچينې د څېړنيزو او خدماتي موخو… لپاره معلومات راوړل کيږي چي وښئيی چي نوموړي سرچينې په کومه اندازه و شته حالت ته ځواب ويونکي دي.

 

۱۰)   بشري سرچينې

په دې برخه کي بشري سرچينې او يا د څانګي علمي کادر د تحصيلي کچي په سطحه، اختصاصي رشته، علمي ربته او کاري سابقه راوړل کيږي.

نوم او تخلص تحصيلي کچه اختصاصي رشته علمي رتبه کاري تجربه

تبصره: په دې اړه د استادانو شمېر او د دوی تحصيلي کچي او علمي رتبې تر کومه بريده د څانګي د اړتياؤ ځواب ويونکي دي او څرګنده شي چي د استادانو لېږل و برسونو ته، يا د هغوی ترفيع او يا هم د نورو زیاتو غړو په دندو ګمارلو ته اړتيا ليدل کيږي….

 

۱۱)   د جاري تحصيلي کال پايلي او د راتلونکي تحصيلي کال لپاره کاري پلان

په دې برخه کي په لومړي قدم کي هغه پايلي او لاسته راوړني راوړل کيږي چي د کلنۍ بيا کتني او پورته ذکر شويو لس ګونو مواردو پر اساس لاسته راځي. اټکل کيږي چي لاسته راغلي پايلي دي په لسو پاراګوفونو لرونکي وي چي هر پاراګراف يې د يوه پورته مورد پايله بيانوي. وروسته تر پايلو د نوي تحصيلي کال لپاره کاري پلان آماده کول چي د پورته ذکر شويو حالتونو د ښه والي سبب وګرځي په داسي حال کي چي تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. ددې پلان د تهيې کولو لپاره لاندي فارمټ د کارولو وړانديز کيږي، برسېره پردې، څانګه کولای شي چي لاندي فارمټ د ښه والي د بخښلو او پراختيا ورکولو په موخه تغير ورکړي تر څو په مسلکي توګه د څانګي کلني کاري پلان ځواب ويونکی وي.

د څانګي کلنۍ کاري پلان بايد د نوموړي راپور سره ضميمه واوسي.

 

۱۲)   نور موارد

په دې برخه کي هر ډول ارزونه، اطلاعات او هغه موارد چي د کلنی بيا کتني د سم تطبيق لپاره لازم دي مګر په پورته ۱۰ يادو شويو مواردو کي ندي راوړل شوي، دلته ياد کړل شي. په ځانکړې توګه هغه ځانګړي موارد راوړل شي چي د علمي برنامې د وضيعت سم انځور وړاندي کړي او د هغه ښه والي په راتلونکي کي ډاډمن کوي، پاملرنه وشي.

د راپور ورکووني نېټه: ……../……../ ۱۳۹۷

د پوهنځی د کميټې تاييد:

 

 

اړين يادداښتونه: د کلنی بيا کتني د راپور د ترتيبولو په وخت کي د مهربانی له مخي د سافټ فارمټ څخه استفاده وشي.

نوموړی سافټ فايل د کيفيت د تضمين او اعتبار ورکووني د رياست د وېبپاڼي څخه ترلاسه کولای شئ: www.qaad.edu.af

 

د ډانلوډ لپاره په لاندی لینک کلیک کړۍ

د علمي پروګرامونو د کلنی څارني راپور

 

 

پوهنتون

د عملي پروګرامونو د کلنی بيا کتني عملياتي پلان– کال ۱۳۹۷

شمېره لوېدلي ټکي د ښه والي پلان د ترسره کولو مسؤل د ترسره کولو مهال د ترسره کولو شواهد کتني
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

پوهنځی (                                )                                   څانګي (                                   )                                               کال (۱۳۹۸)