گزارش ویدیو کنفرانس مورخ ۲۸ سرطان و ۱ اسد سال ۱۳۹۹بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی

گزارش ویدیو کنفرانس مورخ ۲۸ سرطان و ۱ اسد سال ۱۳۹۹بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی

ویدیو کنفرانس بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی به تاریخ ۲۸ سرطان و ۱ اسد سال ۱۳۹۹ با اشتراک رؤسا و معاونین ۱۴ نهاد تحصیلی دولتی و ۱۸ نهاد تحصیلی خصوصی مرکز و ولایات که شامل پلان بازنگری سال ۱۳۹۹ ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی قرار دارند؛ برگزار گردید.

این کنفرانس به منظور گردآوری نظریات و پیشنهادات رؤسا و معاونان علمی نهادهای یادشده در مورد طرح بازدید قبل از بازنگری و غنامندی آن در جریان تدویر دورۀ آزمایشی که قرار است از تاریخ ۴/۵/۱۳۹۹ آغاز گردد، برگزار گردید.

ابتدا، محترم پوهندوی دکتور محمد نعیم عظیمی رئیس تضمین کیفیت و اعتباردهی میکانیزم بازدید مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی را که توسط اعضای محترم بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی انجام می‌یابد وضاحت داده و گفت: این طرح به منظور ارایۀ مشاوره‌های تخنیکی به منظور بهبود پیرامون مستندسازی تطبیق معیارهای تضمین کیفیت و رهنمایی مؤسسات تحصیلات عالی جهت تدوین و ارسال گزارش مناسب‌الحال مؤسسۀ مربوطه به وزارت تحصیلات عالی است. تطبیق این طرح می‌تواند میزان شگاف دیدگاه میان هیأت بازنگر مسلکی به عنوان مشاهده‌کنندگان اصلی در پروسۀ بازنگری مؤسسات تحصیلات عالی و اعضای محترم بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی که در روند نمره‌دهی و تصمیم نهایی در خصوصی اعتباردهی مؤسسات تحصیلات عالی حضور دارند را کاهش داده و هرگونه اعمال سلایق را به شفافیت در این اعتباردهی تبدیل نماید.

سپس، اعضای محترم بورد نظریات شان را ابراز داشته و هریک از مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی از تطبیق این طرح به کمال میل استقبال نموده و آن را در راستای بهبود وضعیت کیفی، آگاهی‌دهی، تبلور نقش وزارت در رهنمایی مؤسسات تحصیلات عالی و تأمین شفافیت در پروسۀ اعتباردهی گام مثبت تلقی نموده و از آن حمایت شان را اعلام نمودند.

این جلسه مشورتی و آگاهی‌دهی با جمع‌بندی موضوع توسط رییس تضمین کیفیت و اعتباردهی خاتمه یافت.

قابل ذکر است، در این ویدیو کنفرانس پوهنتون‌های دولتی بلخ، تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، پولی تخنیک کابل، ننگرهار، خوست، جوزجان، بغلان، فاریاب، بدخشان، کندز، غزنی، پکتیکا و زارعتی افغانستان و همچنان پوهنتون‌های خصوصی خاتم النبیین، سلام، غالب، دنیا، باختر، ملی و پیام کابل، غالب، آسیا و اشراق هرات، رهنورد بلخ، زم زم پکتیا، بُست هلمند، میرویس نیکه کندهار و ابونصر فراه اشتراک ورزیده بودند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

مرتبط

خبر نامه
تدویر جلسات بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی ازطریق سافت ویر زوم در ایام قرنطین. ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هدف ازبرگزاری این جلسات...
خبر نامه
ورکشاپ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتبار دهی به روز چهار شنبه مورخ 14 حوت 1398 در پوهنتون پروان دایر گردید. ورکشاپ آموزشی برنامه...
خبر نامه
چارچوب اعتباردهی  برنامه های علمی نهاد های تحصیلات عالی در 30 دلو 1398 طی محفلی معرفی و توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی افتتاح گردید. در...