خبر نامه

خبر نامه

تدویر جلسات بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی ازطریق سافت ویر زوم در ایام قرنطین.

ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هدف ازبرگزاری این جلسات را عدم سکتگی در بهبود وضعیت کیفی نهادهای تحصیلات عالی خواند واز پوهنتون ها خواست تا با تهیه گزارشات نظارت سالانه برنامه های علمی، گزارشات مرور دوره یی برنامه های علمی، نهادینه کردن معیارها، اهداف وشیوه های معمول تضمین کیفیت واعتباردهی به سطح کشورهای پیشرفته، محیط مطلوب علمی ایجاد کنند.

پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس تضمین کیفیت و اعتباردهی ضمن تشکر از اعضای محترم بورد، شرح پیشرفت ها وگزارش از بهبود محیط اکادمیک افغانستان گفت:” با الهام از تجارب کشورهای بیرونی درعرصه تضمین کیفیت واعتباردهی، موفقیت های داریم که قناعت بخش نیست؛ ولی امیدوارکننده است و با تجاربی که از کشورهای بیرون بدست آورده ایم باید به تطبیق وتقویت تضمین کیفیت واعتباردهی به عنوان یک شاخصه کیفیت درنهادهای علمی با جدیت بپردازیم.”

وی از آن عده نهاد های تحصیلات عالی که تا هنوز دیدگاه و ماموریت، گزارش نظارت سالانه و مرور دوره یی برنامه های علمی شان را تدوین و به این ریاست ارسال نکرده اند خواست که هر چه زود تر تهیه و جهت اطمینان ارسال نمایند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

مرتبط

گزارش ویدیو کنفرانس مورخ ۲۸ سرطان و ۱ اسد سال ۱۳۹۹بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی
ویدیو کنفرانس بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی به تاریخ 28 سرطان و 1 اسد سال 1399 با اشتراک رؤسا و معاونین 14 نهاد تحصیلی دولتی...
خبر نامه
ورکشاپ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتبار دهی به روز چهار شنبه مورخ 14 حوت 1398 در پوهنتون پروان دایر گردید. ورکشاپ آموزشی برنامه...
خبر نامه
چارچوب اعتباردهی  برنامه های علمی نهاد های تحصیلات عالی در 30 دلو 1398 طی محفلی معرفی و توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی افتتاح گردید. در...