خبر نامه

خبر نامه

ورکشاپ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتبار دهی به روز چهار شنبه مورخ ۱۴ حوت ۱۳۹۸ در پوهنتون پروان دایر گردید.

ورکشاپ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی از سوی رئیس و اعضای بورد ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی برای رهبری پوهنتون های دولتی (پروان، البیرونی،بغلان و پنجشیر) و موسسات تحصیلات عالی خصوصی (دانش، قدس، رویان و حکیم سنایی) در پوهنتون پروان برای یکروز برگزار گر دید.

در این ورکشاپ موضوعات چون معیارهای برنامه های علمی نهاد های تحصیلات عالی به سطح برنامه، مرور دوره ای، نظارت سالانه، پلان بهبود تدریس و پلان عملیاتی از سوی اعضای محترم بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی برای اشتراک کنندگان ارائه شد.

در اخیر به سوالات اشتراک کننده گان پاسخ ارایه گردید همچنان تعهد نمودند که تمام برنامه های علمی خویش را مطابق معیارات اعتباردهی برنامه های علمی عیار ساخته و آماده اعتباردهی خواهند ساخت.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

مرتبط

گزارش ویدیو کنفرانس مورخ ۲۸ سرطان و ۱ اسد سال ۱۳۹۹بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی
ویدیو کنفرانس بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی به تاریخ 28 سرطان و 1 اسد سال 1399 با اشتراک رؤسا و معاونین 14 نهاد تحصیلی دولتی...
خبر نامه
تدویر جلسات بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی ازطریق سافت ویر زوم در ایام قرنطین. ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هدف ازبرگزاری این جلسات...
خبر نامه
چارچوب اعتباردهی  برنامه های علمی نهاد های تحصیلات عالی در 30 دلو 1398 طی محفلی معرفی و توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی افتتاح گردید. در...