خبر نامه

خبر نامه

چارچوب اعتباردهی  برنامه های علمی نهاد های تحصیلات عالی در ۳۰ دلو ۱۳۹۸ طی محفلی معرفی و توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی افتتاح گردید.
در این محفل که شماری از روئسای پوهنتون های دولتی، اعضای بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی و نمایندگان تعدادی از نهاد های خصوصی شرکت نموده بودند، پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت: “جای خوشی است که امروز توانستیم صفحه دیگری را که در این سیستم کمبود آن احساس می شد؛ با تلاش های ظرفیت های داخلی کشور، تدوین و افتتاح نماییم.”
پوهنمل بالاکرزی اضافه کرد: “در سال ۱۳۸۹ پروسه تضمین کیفیت و اعتباردهی به سطح نهاد تحصیلی آغاز شد که بادرنظرداشت تجارب ده ساله نیاز تطبیق پروسه به سطح برنامه بیشتر احساس می شد چون این پروسه زمانی که به سطح برنامه مخصوصاً در نهاد های بزرگ تطبیق گردد؛ تحرک بیشتر و رقابت سالم میان پوهنحی ها را ایجاد می نماید که خوشبختانه برنامه مذکور از سوی شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی تائید گردید.”
سرپرست وزارت تحصیلات عالی همچنان ضمن تشکری از دست اندرکاران تدوین چارچوب اعتباردهی برنامه های علمی، از ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی خواست که روی چارچوب درجه بندی پوهنتون ها نیز کار نمایند تا نهاد های تحصیلات عالی کشور نتیجه تاثیرات فعالیت های شان را بالای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سایر بخش ها که از یک نهاد تحصیلی توقع می رود، داشته باشند.
در این محفل پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی چارچوب جدید اعتباردهی برنامه های علمی را طی پرزنتیشنی معرفی نموده گفت: این چارچوب دارای ۱۲ معیار اصلی و ۵۰ معیار فرعی می باشد و با استفاده از معیارات کشور های امریکا، اتحادیه اروپا، مالیزیا، هندوستان و تجارب قبلی داخلی تدوین گردیده است.
وی اظهارداشت پوهنتون های دولتی و خصوصی ۶ ماه وقت دارند تا برنامه های را که بالای کیفیت آن کار بیشتر صورت گرفته است، شامل برنامه اعتباردهی نموده و مطابق معیارات جدید اعتباردهی عیار سازند.
پوهاند نعیمی خاطر نشان ساخت که معیارات چارچوب برنامه های علمی با تمام شاخص ها و تفاسیر آن در اختیار نهاد های تحصیلی گذاشته می شود تا درک بهتر از موضوعات حاصل گردد.
بعداً ضیا الرحمن اندړ رییس انکشاف برنامه های تحصیلات عالی (HEDP) نیز روی مزیت های پروسه اعتباردهی به اساس برنامه صحبت نموده بر ادامه همکاری های این دفتر با ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی تاکید ورزید.
همچنان طی برزنتیشن های جداگانه معیار های ۱۲ گانه از سوی اعضای بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی تشریح و توضیحات لازم در مورد ارایه شد.
محفل با افتتاح رسمی چارچوب جدید تضمین کیفیت و اعتباردهی به اساس برنامه های علمی؛ توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی و توزیع سپاس نامه ها به اعضای بورد، کارمندان ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی بازنگرانی که در تدوین چارچوب یاد شده سهم فعال داشتند، خاتمه یافت.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

مرتبط

گزارش ویدیو کنفرانس مورخ ۲۸ سرطان و ۱ اسد سال ۱۳۹۹بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی
ویدیو کنفرانس بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی به تاریخ 28 سرطان و 1 اسد سال 1399 با اشتراک رؤسا و معاونین 14 نهاد تحصیلی دولتی...
خبر نامه
تدویر جلسات بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی ازطریق سافت ویر زوم در ایام قرنطین. ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هدف ازبرگزاری این جلسات...
خبر نامه
ورکشاپ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتبار دهی به روز چهار شنبه مورخ 14 حوت 1398 در پوهنتون پروان دایر گردید. ورکشاپ آموزشی برنامه...