خبر نامه

خبر نامه

ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی کتاب جامعی تحت نام تفسیر چارچوب ارتقای کیفیت و اعتباردهی را به دست نشر سپرده است. نهاد های محترم تحصیلات عالی مرکز و ولایات میتوانند سافت این کتاب را از سایت و هارد کتاب را از دفتر های ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی بدست آورند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

مرتبط

گزارش ویدیو کنفرانس مورخ ۲۸ سرطان و ۱ اسد سال ۱۳۹۹بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی
ویدیو کنفرانس بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی به تاریخ 28 سرطان و 1 اسد سال 1399 با اشتراک رؤسا و معاونین 14 نهاد تحصیلی دولتی...
خبر نامه
تدویر جلسات بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی ازطریق سافت ویر زوم در ایام قرنطین. ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هدف ازبرگزاری این جلسات...
خبر نامه
ورکشاپ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتبار دهی به روز چهار شنبه مورخ 14 حوت 1398 در پوهنتون پروان دایر گردید. ورکشاپ آموزشی برنامه...