نشت سرپرست وزارت تحصیلات عالی با نمایندگان سازمان یونسکو

نشت سرپرست وزارت تحصیلات عالی با نمایندگان سازمان یونسکو

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در نشستی با نمایندگان سازمان یونسکو، روی ایجاد اداره مستقل تضمین کیفیت و اعتباردهی بحث و تبادل نظر نمودند.
هدف از ایجاد اداره مستقل تضمین کیفیت و اعتباردهی که قرار است به کمک مالی و تخنیکی سازمان یونسکو و بانک جهانی ایجاد گردد، ارتقای کیفی نهاد های تحصیلی و تطبیق معیار های ملی و بین المللی در تحصیلات عالی کشور می باشد.
در این دیدار ویسلی تیتر متخصص بخش تحصیلات عالی سازمان یونسکو گزارش بررسی های شان را از ریاست های تضمین کیفیت و اعتباردهی، پلان و اداری وزارت تحصیلات عالی و همچنان شماری از نهاد های تحصیلی که به هدف تشخیص فعالیت های مثمر و مشکلات موجود راه اندازی گردیده بود با سرپرست وزارت تحصیلات عالی شریک ساختند.
پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی بعد از استماع گزارش یاد شده گفت وزارت تحصیلات عالی به اساس نیازمندی های خویش درنظر دارد تا ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی را منحیث یک اداره مستقل جهت موثریت بیشتر معیار های ملی و جهانی در عرصه اکادمیک ایجاد نماید.
وی گفت همکاری و کمک های مالی و تخنیکی سازمان یونسکو و بانک جهانی در ایجاد این اداره نهایت ضروری می باشد و وزارت تحصیلات عالی ضمن قدردانی از آن، بر تسریع این روند تاکید می ورزد.
به گفته نمایندگان سازمان یونسکو بعد از ارزیابی و کارشناسی همه جانبه بررسی های ذکر شده که از ریاست های تضمین کیفیت و اعتباردهی، پلان و اداری وزارت تحصیلات عالی و نهاد های تحصیلی صورت گرفت، طرح ایجاد اداره متذکره را با وزارت تحصیلات عالی شریک خواهند ساخت.
قابل ذکر است در این نشست پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس تضمین کیفیت و اعتباردهی و عزیزاحمد اوریاخیل رییس اطلاعات، نشرات و روابط عامه نیز حضور داشتند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

مرتبط

گزارش ویدیو کنفرانس مورخ ۲۸ سرطان و ۱ اسد سال ۱۳۹۹بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی
ویدیو کنفرانس بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی به تاریخ 28 سرطان و 1 اسد سال 1399 با اشتراک رؤسا و معاونین 14 نهاد تحصیلی دولتی...
خبر نامه
تدویر جلسات بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی ازطریق سافت ویر زوم در ایام قرنطین. ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هدف ازبرگزاری این جلسات...
خبر نامه
ورکشاپ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتبار دهی به روز چهار شنبه مورخ 14 حوت 1398 در پوهنتون پروان دایر گردید. ورکشاپ آموزشی برنامه...