تدویر ورکشاپ آموزشی برای بازنگران که جدیداً شامل تیم بازنگران مسلکی گردیدند ۱۰-۱۱-۱۲ سنبله ۱۳۹۸

تدویر ورکشاپ آموزشی برای بازنگران که جدیداً شامل تیم بازنگران مسلکی گردیدند ۱۰-۱۱-۱۲ سنبله ۱۳۹۸

طوری که پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی کشور در جریان قرار دارند از مدتی به این طرف ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی روی آگاهی دهی مشخصی در قسمت آموزش بازنگران مسلکی کار می نماید که در این راستا دست آورد های قابل ملاحظه ی نیز داشته است؛ که میتوان از آموزش تعداد (۵۳) بازنگران مسلکی از پوهنتون های مرکز و ولایات نام برد.

درین حال پروسه عملی سازی و تطبیق بازنگری در سطح نهاد های تحصیلات عالی نیز ادامه دارد که به تعداد ۲۴ نهاد تحصیلات عالی دولتی و (۴۴) نهاد تحصیلات عالی خصوصی شامل پروسه اعتباردهی قرار دارند.

هدف از این ورکشاپ نهادینه سازی بازنگری از نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی کشور در مطابقت با معیار های این اداره در کشور می باشد. اشتراک کننده های این ورکشاپ بازنگران جدید، آمرین ارتقای تضمین کیفیت نهاد های تحصیلات عالی دولتی مورد نظر و کارمندان ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی بودند. لازم به ذکر است که اشتراک کننده های این ورکشاپ آموزشی ضمن ابراز خرسندی متعهد به تطبیق برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی در نهاد های خویش شدند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

مرتبط

گزارش ویدیو کنفرانس مورخ ۲۸ سرطان و ۱ اسد سال ۱۳۹۹بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی
ویدیو کنفرانس بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی به تاریخ 28 سرطان و 1 اسد سال 1399 با اشتراک رؤسا و معاونین 14 نهاد تحصیلی دولتی...
خبر نامه
تدویر جلسات بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی ازطریق سافت ویر زوم در ایام قرنطین. ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هدف ازبرگزاری این جلسات...
خبر نامه
ورکشاپ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتبار دهی به روز چهار شنبه مورخ 14 حوت 1398 در پوهنتون پروان دایر گردید. ورکشاپ آموزشی برنامه...