اشتراک در برنامه آموزشی اداره تثبیت قابلیت های مالیزیا

اشتراک در برنامه آموزشی اداره تثبیت قابلیت های مالیزیا

 اعضای بورد ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی تحت ریاست پوهاند حاجی محمد نعیمی در برنامه آموزشی تدویر شده از طرف اداره تثبیت قابلیت های مالیزیا در شهر کولالامپور از تاریخ ۲۶ الی ۳۰ اگست که از طرف برنامه انکشاف تحصیلات عالی حمایت مالی گردیده بود، اشتراک نمودند. در این برنامه ارایه پریزنتیشن ها در مورد سیستم تضمین کیفیت و اعتباردهی در کشور مالیزیا،  بازدید از پوهنتون سن وی (Sunway University) و سیستم تضمین کیفیت آنها، بازید از پوهنتون تکنالوژی مارا (Mara University of Technology) و سیستم تضمین کیفیت آنها و بالاخره ملاقات با اعضای بورد اداره تثبیت قابلیت های مالیزیا و کمیته اعتباردهی آنها صورت گرفت.

دست اورد های این سفر قرار ذیل می باشد:

–        اشتراک فعال در ورکشاپ آموزشی و جمع آوری اسناد معلوماتی ورکشاپ جهت استفاده بعدی در افغانستان

–        زمینه سازی جهت جلب همکاری های اداره تثبیت قابلیت های مالیزیا جهت تدوین معیارات اعتباردهی برنامه های علمی در افغانستان

–        زمینه سازی و ایجاد ارتباطات با پروفیسور ها و اساتید پوهنتونهای افغان مقیم مالیزیا و چگونگی استفاده از ظرفیت های آنها در بهبود وضعیت اکادمیک تحصیلات عالی کشور

Add a comment

*Please complete all fields correctly

مرتبط

گزارش ویدیو کنفرانس مورخ ۲۸ سرطان و ۱ اسد سال ۱۳۹۹بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی
ویدیو کنفرانس بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی به تاریخ 28 سرطان و 1 اسد سال 1399 با اشتراک رؤسا و معاونین 14 نهاد تحصیلی دولتی...
خبر نامه
تدویر جلسات بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی ازطریق سافت ویر زوم در ایام قرنطین. ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هدف ازبرگزاری این جلسات...
خبر نامه
ورکشاپ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتبار دهی به روز چهار شنبه مورخ 14 حوت 1398 در پوهنتون پروان دایر گردید. ورکشاپ آموزشی برنامه...