خبرنامه ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

خبرنامه ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

تدویر ورکشاپ آموزشی در پوهنتون بلخ زون شمال کشور به تاریخ ۲۳- ۲۴ سرطان ۱۳۹۸

طوری که پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی کشور در جریان قرار دارند از مدتی به این طرف ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی روی آگاهی دهی مشخصی در قسمت برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی کار می نماید که در این راستا دست آورد های قابل ملاحظه ی نیز داشته است؛ که میتوان به عنوان نمونه از آگاهی دهی در بخش های معیار های یازده گانه، تهیه گزارش مرور دوره ای برنامه های علمی، تهیه گزارش نظارت سالانه نام کرفت.

درین حال پروسه عملی سازی و تطبیق آن در سطح نهاد های تحصیلات عالی نیز آغاز گردیده است که بعضی از نهاد های تحصیلی گزارش نظارت سالانه خویش را به این ریاست ارسال نموده اند که در آن از چگونگی پیش رفت کار و اقدامات در جهت نهادینه سازی مرور دوره یی برنامه های علمی نیز سخن رفته است.

هدف از این ورکشاپ نهادینه سازی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی در نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی کشور در مطابقت با معیار های این اداره در کشور می باشد. تدویر ورکشاپ آموزشی در پوهنتون بلخ زون شمال کشور از تاریخ ۲۳ الی ۲۴ سرطان ۱۳۹۸ تدویر شد. اشتراک کننده های این ورکشاپ اعم از پوهنتون های دولتی و خصوصی میباشد. لازم به ذکر است که پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی ضمن ابراز خرسندی متعهد به تطبیق برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی در نهاد های خویش شدند.

اشتراک کننده های این ورکشاپ از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی ذیل میباشند.

  1. پوهنتون های محترم دولتی جوزجان، سرپل و سمنگان
  2. پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی ولایت بلخ

Add a comment

*Please complete all fields correctly

مرتبط

گزارش ویدیو کنفرانس مورخ ۲۸ سرطان و ۱ اسد سال ۱۳۹۹بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی
ویدیو کنفرانس بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی به تاریخ 28 سرطان و 1 اسد سال 1399 با اشتراک رؤسا و معاونین 14 نهاد تحصیلی دولتی...
خبر نامه
تدویر جلسات بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی ازطریق سافت ویر زوم در ایام قرنطین. ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هدف ازبرگزاری این جلسات...
خبر نامه
ورکشاپ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتبار دهی به روز چهار شنبه مورخ 14 حوت 1398 در پوهنتون پروان دایر گردید. ورکشاپ آموزشی برنامه...