تدویر ورکشاپ آموزش آموزگاران در ارتباط با تطبیق پالیسی مرور برنامه های اکادمیک (مرور دوره یی برنامه های علمی)

تدویر ورکشاپ آموزش آموزگاران در ارتباط با تطبیق پالیسی مرور برنامه های اکادمیک (مرور دوره یی برنامه های علمی)

این سفر به منظور اشتراک در ورکشاپ آموزش آموزگاران در ارتباط با تطبیق پالیسی مرور برنامه های اکادمیک (خصوصا مرور دوره یی برنامه های علمی) و تطبیق آن در تمام پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی افغانستان به همکاری با  بریتش کونسل، ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی، پوهنتون لیستر کشور انگلستان و اشتراک استادان پوهنتون های دولتی و خصوصی افغانستان در شهر دهلی جدید کشور هندوستان  تدویر گردید. در اخیر این ورکشاپ تفاهم حاصل گردید که استادان آموزش دیده باید در قسمت تطبیق پالیسی مرور برنامه های علمی در پوهنتون مربوطه خویش و پوهنتون های فلیال همکاری همه جانبه نمایند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

مرتبط

گزارش ویدیو کنفرانس مورخ ۲۸ سرطان و ۱ اسد سال ۱۳۹۹بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی
ویدیو کنفرانس بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی به تاریخ 28 سرطان و 1 اسد سال 1399 با اشتراک رؤسا و معاونین 14 نهاد تحصیلی دولتی...
خبر نامه
تدویر جلسات بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی ازطریق سافت ویر زوم در ایام قرنطین. ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هدف ازبرگزاری این جلسات...
خبر نامه
ورکشاپ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتبار دهی به روز چهار شنبه مورخ 14 حوت 1398 در پوهنتون پروان دایر گردید. ورکشاپ آموزشی برنامه...