خبر نامه
۲۶ ۰۲ ۱۳۹۸ | اخبار

رهبری ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی به اساس پلان کاری خویش و در راستای تطبیق هرچه بهتر پالیسی مرور دوره یی برنامه های علمی به تاریخ 24/2/1398 با پوهنتون های هرات، کندهار، ننگرهار، بلخ، شیخ زاید خوست و کندز از طریق اسکایپ کنفرانس و با پوهنتون های کابل، تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، پولی...

خبرنامه ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی
۱۷ ۰۲ ۱۳۹۸ | اخبار

تدویر ورکشاپ آموزشی در پوهنتون ننگرهار زون شرق کشور به تاریخ 9- 10 ثور 1398 طوری که پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی کشور در جریان قرار دارند از مدتی به این طرف ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی روی آگاهی دهی مشخصی در قسمت برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی کار می نماید که در...

خبر نامه
۰۵ ۰۲ ۱۳۹۸ | اخبار

به اساس پلان کاری ریاست ارتقای کیفیت واعتباردهی هیات بازنگر این ریاست به تاریخ 28 حمل 1398 پروسه بازنگری را در نهاد خصوصی غرجستان کابل آغاز نموده اند. که هدف این بازنگری بررسی از تطبیق معیار های یازده گانه در سطح نهاد خصوصی غرجستان میباشد. در صورتیکه نهاد نامبرده مطابق به معیار های یازده گانه...

تدویر ورکشاپ آموزشی ارتقای کیفیت و اعتباردهی به ابتکار موسسه تحصیلات عالی پیام
۰۱ ۰۲ ۱۳۹۸ | اخبار

ورکشاپ ارتقای کیفیت و اعتباردهی براساس هدایت وزارت تحصیلات عالی و در هماهنگی بانهاد تحصیلات عالی خصوصی کشور به تاریخ 27-28 حمل 1398 در تالار مؤسسه تحصیلات عالی پیام و اشتراک موسسات تحصیلات عالی خصوصی التقوا، هیواد، گوهرشاد، مورا و اشراق برگزار و موفقانه پایان یافت. . ریاست ارتقای کیفیت تدویر چنین برنامه ها را...

تدویر ورکشاپ آموزش آموزگاران در ارتباط با تطبیق پالیسی مرور برنامه های اکادمیک (مرور دوره یی برنامه های علمی)
۲۷ ۰۱ ۱۳۹۸ | اخبار

این سفر به منظور اشتراک در ورکشاپ آموزش آموزگاران در ارتباط با تطبیق پالیسی مرور برنامه های اکادمیک (خصوصا مرور دوره یی برنامه های علمی) و تطبیق آن در تمام پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی افغانستان به همکاری با  بریتش کونسل، ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی، پوهنتون لیستر کشور انگلستان و اشتراک استادان پوهنتون...

تدویر کنفرانس سالانه شبکه تضمین کیفیت آسیا پسیفیک در شهر کولمبو کشور سریلانکا
۱۲ ۰۱ ۱۳۹۸ | اخبار

اشتراک رییس تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی  همراه معاونین علمی پوهنتون های کابل، علوم طبی کابل و قندهار و نمایندده برنامه انکشاف تحصیلات عالی در کنفرانس سالانه شبکه تضمین کیفیت آسیا پسیفیک از تاریخ 29 الی 30 مارچ 2019 در شهر کولمبو کشور سریلانکا. این سفر به منظور اشتراک  کنفرانس سالانه شبکه تضمین...