اشتراک در برنامه آموزشی اداره تثبیت قابلیت های مالیزیا
۱۲ ۰۶ ۱۳۹۸ | اخبار

 اعضای بورد ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی تحت ریاست پوهاند حاجی محمد نعیمی در برنامه آموزشی تدویر شده از طرف اداره تثبیت قابلیت های مالیزیا در شهر کولالامپور از تاریخ 26 الی 30 اگست که از طرف برنامه انکشاف تحصیلات عالی حمایت مالی گردیده بود، اشتراک نمودند. در این برنامه ارایه پریزنتیشن ها در مورد...

خبرنامه ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی
۲۳ ۰۵ ۱۳۹۸ | اخبار

تدویر ورکشاپ آموزشی در پوهنتون شیخ زاید خوست زون جنوب شرق کشور در تاریخ 13- 14 اسد 1398 سخنرانان: محترم پوهاند محمد انور سراج عضو بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی و استاد پوهنتون پولی تخنیک کابل. محترم پوهنوال دوکتور امان الله فقیری عضو بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی و استاد پوهنتون پولی تخنیک کابل. محترم...

خبر نامه ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی
۳۱ ۰۴ ۱۳۹۸ | اخبار

کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو، با ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی تجدید همکاری نمودند. در نشستی که به این منظور میان پوهاند محمد نعیمی، رئیس تضمین کیفیت و اعتباردهی و مشاوران ارشد کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو در ریاست یاد شده انجام شد، روی همکاری های بلند مدت تاکید صورت گرفت. عبدالمعین...

خبرنامه ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی
۲۹ ۰۴ ۱۳۹۸ | اخبار

تدویر ورکشاپ آموزشی در پوهنتون بلخ زون شمال کشور به تاریخ 23- 24 سرطان 1398 طوری که پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی کشور در جریان قرار دارند از مدتی به این طرف ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی روی آگاهی دهی مشخصی در قسمت برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی کار می نماید که در...

خبر نامه ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی
۱۷ ۰۴ ۱۳۹۸ | اخبار

وزارت تحصیلات عالی برای شش پوهنتون دولتی و خصوصی اسناد اعتبار ملی داد در محفل اعطای اسناد اعتباردهی ملی برای پوهنتون های اعتباردهی شده، پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست و معین علمی وزارت تحصیلات عالی با اشاره به تاریخچۀ ارتقای کیفیت و اعتباردهی در سطح جهان گفت که، 132 سال پیش برنامۀ تضمین کیفیت و اعتبارهی...

خبرنامه ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی
۰۲ ۰۳ ۱۳۹۸ | اخبار

تدویر ورکشاپ آموزشی در پوهنتون هرات زون غرب کشور به تاریخ 24- 25 ثور 1398 طوری که پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی کشور در جریان قرار دارند از مدتی به این طرف ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی روی آگاهی دهی مشخصی در قسمت برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی کار می نماید که در...