اخبار

Posted by | ۳۱ سرطان ۱۳۹۸
خبر نامه ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو، با ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی تجدید همکاری نمودند. در نشستی که به این منظور میان پوهاند محمد نعیمی، رئیس تضمین کیفیت...

ادامه مطلب
Posted by | ۲۹ سرطان ۱۳۹۸
خبرنامه ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

تدویر ورکشاپ آموزشی در پوهنتون بلخ زون شمال کشور به تاریخ 23- 24 سرطان 1398 طوری که پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی کشور در جریان قرار دارند از مدتی...

ادامه مطلب
Posted by | ۱۷ سرطان ۱۳۹۸
خبر نامه ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

وزارت تحصیلات عالی برای شش پوهنتون دولتی و خصوصی اسناد اعتبار ملی داد در محفل اعطای اسناد اعتباردهی ملی برای پوهنتون های اعتباردهی شده، پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست و معین...

ادامه مطلب
Posted by | ۲ جوزا ۱۳۹۸
خبرنامه ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

تدویر ورکشاپ آموزشی در پوهنتون هرات زون غرب کشور به تاریخ 24- 25 ثور 1398 طوری که پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی کشور در جریان قرار دارند از مدتی...

ادامه مطلب
Posted by | ۲۶ ثور ۱۳۹۸
خبر نامه

رهبری ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی به اساس پلان کاری خویش و در راستای تطبیق هرچه بهتر پالیسی مرور دوره یی برنامه های علمی به تاریخ 24/2/1398 با پوهنتون های...

ادامه مطلب
Posted by | ۱۷ ثور ۱۳۹۸
خبرنامه ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

تدویر ورکشاپ آموزشی در پوهنتون ننگرهار زون شرق کشور به تاریخ 9- 10 ثور 1398 طوری که پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی کشور در جریان قرار دارند از مدتی...

ادامه مطلب
Posted by | ۵ ثور ۱۳۹۸
خبر نامه

به اساس پلان کاری ریاست ارتقای کیفیت واعتباردهی هیات بازنگر این ریاست به تاریخ 28 حمل 1398 پروسه بازنگری را در نهاد خصوصی غرجستان کابل آغاز نموده اند. که هدف...

ادامه مطلب
Posted by | ۱ ثور ۱۳۹۸
تدویر ورکشاپ آموزشی ارتقای کیفیت و اعتباردهی به ابتکار موسسه تحصیلات عالی پیام

ورکشاپ ارتقای کیفیت و اعتباردهی براساس هدایت وزارت تحصیلات عالی و در هماهنگی بانهاد تحصیلات عالی خصوصی کشور به تاریخ 27-28 حمل 1398 در تالار مؤسسه تحصیلات عالی پیام و...

ادامه مطلب
Posted by | ۲۷ حمل ۱۳۹۸
تدویر ورکشاپ آموزش آموزگاران در ارتباط با تطبیق پالیسی مرور برنامه های اکادمیک (مرور دوره یی برنامه های علمی)

این سفر به منظور اشتراک در ورکشاپ آموزش آموزگاران در ارتباط با تطبیق پالیسی مرور برنامه های اکادمیک (خصوصا مرور دوره یی برنامه های علمی) و تطبیق آن در تمام...

ادامه مطلب
Posted by | ۱۲ حمل ۱۳۹۸
تدویر کنفرانس سالانه شبکه تضمین کیفیت آسیا پسیفیک در شهر کولمبو کشور سریلانکا

اشتراک رییس تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی  همراه معاونین علمی پوهنتون های کابل، علوم طبی کابل و قندهار و نمایندده برنامه انکشاف تحصیلات عالی در کنفرانس سالانه شبکه...

ادامه مطلب