لایحه وظایف بازنگران بیرونی

لایحه وظایف هیئت بازنگرها

هیئت بازنگر باید توانایی های ذیل را داشته باشند :

 • مشورت با اعضای تیم و نماینده های نهادها.
 • گوش دادن با دقت کامل، بدون قضاوت و داوری.
 • کار موثر و هماهنگ همراه با اعضای تیم بررسی کننده
 • به ماموریت خویش آمادگی کامل باید داشت؛ به جزئیات موضوع دقت کامل صورت گیرد.
 • ارتباط با تدبیر و دقیق با نمایندگان نهادهای مختلف.
 • قابلیت مفاهمه یافته های تیم را با نماینده های تحصیلی به شکل اصلاحی داشته باشد.
 • ارزیابی روند و تشخیص ارتقای کیفیت.
 • تمام ماموریت و وظیفه سپرده شده باید مطابق زمانبندی معین کاملاً به اتمام برسد.
 • خواستن هدایت از رئیس معین تیم.
 • باید با اعضای تیم و نماینده ها و کارمندان نهادها با حوصله و صبور بود.
 • نتایح نمرات ارزیابی باید بشکل محرم باقی بماند.
 • اجتناب کردن از تضاد منافع در زمان انجام وظیفه با تیم.