تاریخچه مختصر

ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در سال ۱۳۹۱ در چوکات وزارت تحصیلات عالی ایجاد گردید. هدف از ایجاد این ریاست، انکشاف سیستم تحصیلات عالی با کیفیت می‎باشد. این اداره جریان ارتقای کیفیت و اعتباردهی را راه اندازی، نظارت و مراقبت مینماید.

این اداره، تسهیلات لازم را برای طرح معیار‎های کیفی تحصیلات عالی فراهم نموده، بهبود کیفیت را تشویق، از برنامه‎های ارتقای کیفیت به طور مستمر نظارت و از تامین حداقل معیارها توسط نهادهای تحصیلات عالی اطمینان حاصل مینماید. همچنین این اداره بررسی خواهد نمود که آیا نهاد های تحصیلات عالی، بر اساس نیاز‎ های افغانستان خدمات را عرضه نموده؛ شرایط کیفی مورد نیاز کشور را تامین می‎کند؟

این ریاست در تشکیل خود دارای رییس، مدیریت اجرائیه، آمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی نهادهای تحصیلی خصوصی، آمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی نهادهای تحصیلی دولتی و آمریت ارزیابی امور اکادمیک نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی می‏باشد. دو آمریت نخست در رابطه با برنامه‎های ارتقای کیفیت و اعتباردهی نهاد تحصیلات عالی دولتی و خصوصی کار مینمایند، معیارها، ستندردها انکشاف میدهند، از مراکز ارتقای کیفیت یا کمیتۀ ارتقای کیفیت نهاد‎های تحصیلی بازدید به عمل می آورند، برای نهادهایی تحصیلی جهت آشنایی آن‎ها در برنامه‏های تضمین کیفیت کنفرانس ارایۀ می‏کنند، نهادهای تحصیلی را با معیارهای بین المللی می‏سنجند و نهادهایی که آن معیار‎ها را در نهاد خودشان تهیه و تطبیق کرده اند اعتبارمی دهند. آمریت ارزیابی امور اکادمیک بیشتر بالای، ارزیابی از کیفیت تحقیقیات علمی، نشرات علمی، کریکولم، پلان‎های اکادمیک نهادهای تحصیلات عالی، احصائیه، ارزیابی از کیفیت تدریس و شیوه‎های درسی مسؤولیت دارد. همچنان در چوکات این آمریت کمیتۀ ارزیابی از کیفیت تدریس فعالیت دارد که از  جریان تدریس نهادهای تحصیلات عالی ارزیابی و نظارت مینماید.