تاریخچه مختصر

ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی در سال ۱۳۹۱ در چوکات وزارت تحصیلات عالی ایجاد گردید. هدف از ایجاد این ریاست، انکشاف سیستم تحصیلات عالی با کیفیت می‎باشد. این اداره جریان ارتقای کیفیت و اعتباردهی را راه اندازی، نظارت و مراقبت مینماید.

این اداره، تسهیلات لازم را برای طرح معیار‎های کیفی تحصیلات عالی فراهم نموده، بهبود کیفیت را تشویق، از برنامه‎های تضمین کیفیت به طور مستمر نظارت و از تامین حداقل معیارها توسط نهادهای تحصیلات عالی اطمینان حاصل مینماید. همچنین این اداره بررسی خواهد نمود که آیا نهادهای تحصیلات عالی، بر اساس نیاز‎های افغانستان خدمات را عرضه نموده؛ شرایط کیفی مورد نیاز کشور را تامین می‎کند.

این ریاست در تشکیل خود دارای رئیس، مدیریت عمومی اجرائیه، مدیریت عمومی دیتابیس  آمریت تضمین کیفیت نهاد های تحصیلات عالی و آمریت اعتباردهی نهادهای تحصیلات عالی می‏باشد.  آمریت تضمین کیفیت نهاد های تحصیلات عالی داری دو مدیریت عمومی مدیریت عمومی تضمین کیفیت نهاد های تحصیلات عالی دولتی و کارشناس آن و مدیریت عمومی تضمین کیفیت نهاد های تحصیلات عالی خصوصی و کارشناس آن میباشد . آمریت اعتباردهی  نهاد های تحصیلات عالی دارای چهار مدیریت عمومی میباشد مدیریت عمومی انکشاف معیارها ، استندردها  احصائیه و کارشناس آن، مدیریت عمومی اعتباردهی نهاد های تحصیلات عالی دولتی و کارشناس آن، مدیریت عمومی اعتباردهی نهاد های تحصیلات عالی خصوصی و کارشناس آن و مدیریت عمومی برنامه ها. آمریت تضمین کیفیت نهاد های تحصیلات عالی در رابطه به برنامه‎های اگاهی دهی و آموزشی تضمین کیفیت در نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی فعالیت دارند . از مراکز تضمین  کیفیت نهاد‎های تحصیلی نیز بازدید می نمایند. آمریت اعتباردهی نهاد های تحصیلات عالی، معیارها، استندردها را انکشاف میدهند، نهادهای تحصیلی را با معیارهای بین المللی میسنجد و نهادهایی که آن معیار‎ها را در نهاد خودشان تهیه و تطبیق کرده اند اعتبار  می دهند.