گزارش نظارت سالانه و مرور دوره ای برنامه های علمی نهادهای تحصیلات عالی خصوصی

پوهنتون ها /مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که گزارشات نظارت سالانه و مرور دوره‌ یی برنامه های علمی خویش را ارسال نموده اند
شماره پوهنتون/مؤسسه تحصیلات عالی  موقعیت گزارش نظارت سالانه  گزارش مرور دوره یی گزارش نظارت سالانه  گزارش مرور دوره یی گزارش نظارت سالانه  گزارش مرور دوره یی
۱۳۹۷ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۳۹۹
۱ پوهنتون کاتب کابل ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۴۰۰/۱/۱۵ ۱۴۰۰/۱/۱۵
۲ پوهنتون کاردان کابل ۱۳۹۸/۳/۲۹ عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۳ پوهنتون امریکایی افغانستان کابل ۱۳۹۸/۳/۲۸ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۱ عدم مواصلت
۴ پوهنتون خاتم النبیین(ص) کابل ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۵ پوهنتون غرجستان کابل ۱۳۹۸/۱/۱۸ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ عدم مواصلت ۱۴۰۰/۲/۱ ۱۴۰۰/۲/۵
۶ پوهنتون گوهرشاد کابل ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۷ پوهنتون سلام کابل ۱۳۹۸/۲/۲۹ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۸ پوهنتون تابش کابل ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ عدم مواصلت
۹ پوهنتون کاروان کابل ۱۳۹۸/۳/۵ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ عدم مواصلت ۱۴۰۰/۲/۱۳ ۱۴۰۰/۲/۱۳
۱۰ پوهنتون مشعل کابل ۱۳۹۸/۴/۱۱ عدم مواصلت ۱۳۹۹/۳/۳۱ عدم مواصلت
۱۱ پوهنتون آریا بلخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ عدم مواصلت
۱۲ پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی بلخ ۱۳۹۸/۱/۶ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
۱۳ پوهنتون دنیا کابل ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۳/۲۸
۱۴ پوهنتون غالب هرات ۱۳۹۸/۴/۴ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۹ عدم مواصلت
۱۵ پوهنتون خراسان ننگرهار ۱۳۹۸/۲/۳۰ عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۶ پوهنتون جامی هرات ۱۳۹۸/۲/۳۰ عدم مواصلت ۱۳۹۹/۲/۱۱ ۱۳۹۹/۴/۱۰
۱۷ پوهنتون رهنورد بلخ ۱۳۹۸/۴/۲ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۹/۵/۲
۱۸ پوهنتون مریم کابل ۱۳۹۸/۷/۷ عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۹  پوهنتون پیام نور افغانتسان
کابل ۱۳۹۸/۷/۱۴ عدم مواصلت ۱۳۹۹/۸/۱۲ عدم مواصلت ۱۴۰۰/۲/۲ ۱۴۰۰/۲/۲
۲۰ پوهنتون بست هلمند ۱۳۹۸/۴/۸ عدم مواصلت ۱۳۹۹/۵/۶ عدم مواصلت
۲۱ پوهنتون حکیم سنایی بغلان ۱۳۹۸/۴/۱۳ عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۲۲ مؤسسه تحصیلات عالی طبی و شفاخانه چراغ کابل ۱۳۹۷/۱۱/۱ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۲ ۱۳۹۸/۱۲/۳
۲۳ مؤسسه تحصیلات عالی پیشگام  کابل ۱۳۹۸/۱/۵ عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۲۴ مؤسسه تحصیلات عالی آریانا  ننگرهار ۱۳۹۸/۱/۲۶ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ عدم مواصلت
۲۵ مؤسسه تحصیلات عالی سپین غر ننگرهار ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ عدم مواصلت ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
۲۶ مؤسسه تحصیلات عالی اشراق هرات ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۲۷ مؤسسه تحصیلات عالی میوند کابل ۱۳۹۸/۴/۲۸ عدم مواصلت ۱۳۹۹/۶/۲۴ عدم مواصلت
۲۸ مؤسسه تحصیلات عالی تاج بلخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ عدم مواصلت ۱۳۹۹/۵/۲۳ عدم مواصلت
۲۹ مؤسسه تحصیلات عالی وادی هلمند هلمند ۱۳۹۸/۴/۹ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۳۰ مؤسسه تحصیلات عالی میهن کابل ۱۳۹۸/۴/۱ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ عدم مواصلت
۳۱ مؤسسه تحصیلات عالی آسیا هرات ۱۳۹۸/۲/۱۸ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ عدم مواصلت
۳۲ مؤسسه تحصیلات عالی پامیر خوست ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ عدم مواصلت
۳۳ مؤسسه تحصیلات عالی میرویس نیکه کندهار ۱۳۹۸/۱۲/۲ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۳۹۹/۷/۲۷
۳۴ مؤسسه تحصیلات عالی التقوا ننگرهار ۱۳۹۸/۵/۹ عدم مواصلت ۱۳۹۹/۴/۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۴۰۰/۲/۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۳۵ مؤسسه تحصیلات عالی دانش پروان ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ عدم مواصلت
۳۶ مؤسسه تحصیلات عالی ملالی کندهار ۱۳۹۸/۲/۱۹ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۳۹۹/۴/۱۵
۳۷ مؤسسه تحصیلات عالی شرق کابل ۱۳۹۸/۳/۴ عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۳۸ مؤسسه تحصیلات عالی ملی کابل ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۳۹۹/۷/۷
۳۹ مؤسسه تحصیلات عالی افغانستان کابل ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ عدم مواصلت
۴۰ مؤسسه تحصیلات عالی استقلال کابل ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۴۱ مؤسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس کابل ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ عدم مواصلت
۴۲ مؤسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق هرات ۱۳۹۸/۲/۱۹ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۴۳ مؤسسه تحصیلات عالی زاول کابل ۱۳۹۸/۲/۲۲ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۳۹۹/۶/۳۱
۴۴ مؤسسه تحصیلات عالی پیام کابل ۱۳۹۸/۱/۱۱ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ عدم مواصلت
۴۵ مؤسسه تحصیلات جهان کابل ۱۳۹۸/۲/۲۱ عدم مواصلت ۱۳۹۹/۱/۶ ۱۳۹۹/۷/۷ ۱۴۰۰/۱/۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۴۶ مؤسسه تحصیلات عالی برنا بدخشان ۱۳۹۷/۱۱/۲ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ عدم مواصلت
۴۷ مؤسسه تحصیلات عالی فانوس کابل ۱۳۹۸/۳/۲۵ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ عدم مواصلت
۴۸ مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا بامیان ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ عدم مواصلت ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ طبق فارمت نبود
۴۹ مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل کابل ۱۳۹۸/۲/۲۵ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ عدم مواصلت ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۴۰۰/۱/۳
۵۰ مؤسسه تحصیلات عالی ادراک کابل ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ عدم مواصلت ۱۳۹۹/۹/۱۲ عدم مواصلت
۵۱ مؤسسه تحصیلات عالی هریوا هرات ۱۳۹۷/۱۲/۶ عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۵۲ مؤسسه تحصیلات عالی پیمان تخار ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ عدم مواصلت ۱۳۹۹/۱/۷ عدم مواصلت
۵۳ مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان کابل ۱۳۹۸/۲/۲۳ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ عدم مواصلت
۵۴ مؤسسه تحصیلات عالی آشنا کابل ۱۳۹۸/۳/۱۱ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ عدم مواصلت
۵۵ مؤسسه تحصیلات عالی زم زم پکتیا ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۹/۴/۲۹ ۱۳۹۹/۱۲/۷
۵۶ مؤسسه تحصیلات عالی کاوون بلخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ عدم مواصلت ۱۴۰۰/۱/۷
۵۷ مؤسسه تحصیلات عالی قدس بغلان ۱۳۹۸/۲/۲۴ عدم مواصلت ۱۳۹۹/۴/۲۸ ۱۳۹۹/۴/۲۸
۵۸ مؤسسه تحصیلات عالی سلطان محمود غزنوی غزنی ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۷ ۱۳۹۹/۹/۲۹
۵۹ مؤسسه تحصیلات عالی خورشید کابل ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۶۰ مؤسسه تحصیلات عالی متانت جوزجان ۱۳۹۸/۴/۲۹ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۶۱ مؤسسه تحصیلات عالی نعمان سادات کابل ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ عدم مواصلت ۱۴۰۰/۱/۳ ۱۴۰۰/۱/۳
۶۲ مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان بلخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۶۳ مؤسسه تحصیلات عالی افغان پامیر کابل ۱۳۹۸/۱/۱۵ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ عدم مواصلت ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
۶۴ مؤسسه تحصیلات عالی شیرزی افغان کندز ۱۳۹۸/۳/۱۱ عدم مواصلت ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ عدم مواصلت
۶۵ مؤسسه تحصیلات عالی صابر کابل ۱۳۹۸/۱/۶ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۰/۸ عدم مواصلت
۶۶ مؤسسه تحصیلات عالی بایزید روشان کابل ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ عدم مواصلت
۶۷ مؤسسه تحصیلات عالی رازی کابل ۱۳۹۸/۴/۸ عدم مواصلت ۱۳۹۹/۷/۱۲ عدم مواصلت
۶۸ مؤسسه تحصیلات عالی راه سعادت بلخ ۱۳۹۸/۶/۱۷ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۷ عدم مواصلت
۶۹ مؤسسه تحصیلات عالی سبا کندهار ۱۳۹۸/۳/۲ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۹/۲/۱۷
۷۰ مؤسسه تحصیلات عالی هیواد کابل ۱۳۹۸/۷/۷ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۷ ۱۳۹۸/۱۲/۷
۷۱ مؤسسه تحصیلات عالی اهل بیت  کابل ۱۳۹۸/۶/۳۰ عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۷۲ مؤسسه تحصیلات عالی روښان ننگرهار ۱۳۹۸/۷/۱۷ عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
۷۳ مؤسسه تحصیلات عالی شمال کندز ۱۳۹۸/۸/۹ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ عدم مواصلت
۷۴ مؤسسه تحصیلات عالی زنان افغان (مورا) کابل ۱۳۹۸/۱/۱۱ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۸ عدم مواصلت ۱۴۰۰/۲/۹
۷۵ پوهنتون باختر کابل عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۹/۲/۳۱ ۱۳۹۹/۶/۹
۷۶ پوهنتون رنا کابل عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ عدم مواصلت
۷۷ پوهنتون ابن سینا کابل عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۴ ۱۳۹۹/۷/۲۳
۷۸ پوهنتون آزاد اسلامی واحد افغانستان کابل عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ عدم مواصلت
۷۹ پوهنتون دعوت کابل عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۹/۷/۲۷ عدم مواصلت ۱۴۰۰/۱/۴
۸۰ پوهنتون رابعه بلخی کابل عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۸ طبق فارمت نبود
۸۱ پوهنتون الفلاح ننگرهار عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۹/۴/۲ عدم مواصلت
۸۲ پوهنتون جامعه المصطفی کابل عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۸۳ مؤسسه تحصیلات عالی خانه نور کابل عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ عدم مواصلت ۱۳۹۹/۱۲/۶
۸۴ مؤسسه تحصیلات عالی امیرعلی شیرنوایی جوزجان عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۸۵ مؤسسه تحصیلات عالی ازهر کابل عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۸۶ مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو دایکندی عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۷ عدم مواصلت
۸۷ مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری هرات عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۹/۴/۲ عدم مواصلت
۸۸ مؤسسه تحصیلات عالی بارک نیمروز عدم مواصلت عدم مواصلت      عدم مواصلت عدم مواصلت
۸۹ مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث هرات عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ عدم مواصلت
۹۰ مؤسسه تحصیلات عالی عروج کابل عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۹۱ مؤسسه تحصیلات عالی اراکوزیا هلمند عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۹/۸/۲۹ عدم مواصلت ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۹۲ مؤسسه تحصیلات عالی احمدشاه ابدالی خوست عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۹۳ مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان تخار عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۸ عدم مواصلت
۹۴ مؤسسه تحصیلات عالی افغان کابل عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ عدم مواصلت
۹۵ مؤسسه تحصیلات عالی سیدجمال الدین افغان کابل عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۹/۹/۱
۹۶ مؤسسه تحصیلات عالی رشاد فاریاب عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۹۷ مؤسسه تحصیلات عالی تنویر کنر عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۹۸ مؤسسه تحصیلات عالی استقامت کابل عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ عدم مواصلت
۹۹ مؤسسه تحصیلات عالی خانه دانش تخار عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۰۰ مؤسسه تحصیلات عالی غازی امان الله خان کابل عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۰۱ مؤسسه تحصیلات عالی علامه کابل عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ عدم مواصلت
۱۰۲ مؤسسه تحصیلات عالی رویان بغلان عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۰۳ مؤسسه تحصیلات عالی حکمت بادغیس عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۰/۴ عدم مواصلت
۱۰۴ مؤسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین جاغوری غزنی عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۰۵ مؤسسه تحصیلات عالی بیان کابل عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۰۶ مؤسسه تحصیلات عالی حنظله بادغیس عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۹/۹/۱۲ عدم مواصلت
۱۰۷ مؤسسه تحصیلات عالی شفاء کابل عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۹/۱۱/۹ عدم مواصلت
۱۰۸ مؤسسه تحصیلات عالی برلاس جوزجان عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ عدم مواصلت
۱۰۹ مؤسسه تحصیلات عالی بینوا کندهار عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۹/۱/۷ ۱۳۹۹/۹/۱۵ ۱۴۰۰/۱/۵
۱۱۰ مؤسسه تحصیلات عالی راه ابریشم کابل عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۱۱ مؤسسه تحصیلات عالی قلم کابل عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۳ عدم مواصلت
۱۱۲ مؤسسه تحصیلات عالی مسلم غزنی عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۱۳ مؤسسه تحصیلات عالی نمر کندز عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۱۴ مؤسسه تحصیلات عالی نیستان کابل عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۱۵ مؤسسه تحصیلات عالی شهید سید جان کندز عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۱۶ مؤسسه تحصیلات عالی کهندژ کندز عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۹/۱/۴ عدم مواصلت
۱۱۷ مؤسسه تحصیلات عالی ابونصر فراه عدم مواصلت عدم مواصلت طبق فارمت رهنمودی نبود عدم مواصلت
۱۱۸ مؤسسه تحصیلات عالی البرز بلخ عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۱۹ مؤسسه تحصیلات عالی امام محمد شیبانی کندز عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۲۰ مؤسسه تحصیلات عالی نورین کابل عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۹/۵/۶ عدم مواصلت
۱۲۱ مؤسسه تحصیلات عالی جهان نور کابل عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۲۲ مؤسسه تحصیلات عالی نخبگان بلخ عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ عدم مواصلت
۱۲۳ مؤسسه تحصیلات عالی ابن خلدون کابل عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ عدم مواصلت
۱۲۴ مؤسسه تحصیلات عالی کابورا کابل عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۲۵ مؤسسه تحصیلات عالی سادات بلخ عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
شعبات پوهنتون ها/ مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی 
۱۲۶ پوهنتون غالب شعبه کابل کابل ۱۳۹۸/۲/۲۴ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۴۰۰/۲/۲
۱۲۷ پوهنتون سلام شعبه کندز کندز ۱۳۹۸/۲/۲۳ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ عدم مواصلت
۱۲۸ پوهنتون ابن سینا شعبه مزار شریف بلخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۱/۷ عدم مواصلت
۱۲۹ مؤسسه تحصیلات عالی آریانا شعبه کابل کابل ۱۳۹۸/۴/۲ عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۳۰ پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی  سمنگان ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ عدم مواصلت ۱۳۹۹/۳/۱۲ عدم مواصلت
۱۳۱ مؤسسه تحصیلات عالی راه سعادت شعبه تخار تخار ۱۳۹۸/۱/۲۲ عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۳۲ مؤسسه تحصیلات عالی سپین غر کابل عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۸ عدم مواصلت
۱۳۳ مؤسسه تحصیلات عالی غرجستان  فراه عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۳۴ مؤسسه تحصیلات عالی تابش میدان وردک عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۳۵ مؤسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین  غزنی عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۳۶ مؤسسه تحصیلات عالی دعوت خوست عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت عدم مواصلت
۱۳۷ مؤسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب خوست عدم مواصلت عدم مواصلت ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ عدم مواصلت