گزارش نظارت سالانه و مرور دوره ای برنامه های علمی نهادهای تحصیلات عالی دولتی

شماره

پوهنتون

گزارش نظارت سالانه برنامه های علمی  

گزارش مرور دوره یی برنامه های علمی 

۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
۱ پوهنتون کابل  ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۲ پوهنتون طبی کابل ۱۳۹۸/۰۱/۲۳
۳ پوهنتون پولی تخنیک ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۴ پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۵ پوهنتون کندهار ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۱۱/۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳
۶ پوهنتون هرات  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵
۷ پوهنتون شیخ زاید ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
۸ پوهنتون جوزجان ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۹ پوهنتون تخار ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۱۰ پوهنتون البیرونی ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۱۱ پوهنتون ننگرهار ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
۱۲ پوهنتون بامیان ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
۱۳ پوهنتون بلخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
۱۴ پوهنتون پکتیا ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۵ پوهنتون کنر ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
۱۶ پوهنتون پروان ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۱۷ پوهنتون بغلان ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۱۸ پوهنتون فاریاب ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۱۹ پوهنتون بدخشان ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۲۰ پوهنتون کندز ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۲۱ پوهنتون غزنی  ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۲۲ پوهنتون لغمان ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
۲۳ پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
۲۴ موسسه تحصیلات عالی بادغیس ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۲۵ موسسه تحصیلات عالی فراه ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۶ موسسه تحصیلات عالی ارزگان ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۲۷ موسسه تحصیلات عالی سمنگان ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۲۸ موسسه تحصیلات عالی پکتیکا ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۲۹ موسسه تحصیلات عالی غور ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
۳۰ موسسه تحصیلات عالی سرپل ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
۳۱ موسسه تحصیلات عالی پنجشیر ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۳۲ پوهنتون تخنیکی انجنیری غزنی ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
۳۳ موسسه تحصیلات عالی هلمند ۱۳۹۸/۰۱/۱۳
۳۴ موسسه تحصیلات عالی لوگر ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
۳۵ موسسه تحصیلات عالی وردک ۰۰۰۰/۰۰/۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۳۶ موسسه تحصیلات عالی دایکندی  ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۳۷ موسسه تحصیلات عالی زابل  ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
۳۸ موسسه تحصیلات عالی نیمروز ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷