گزارش مرور دوره برنامه های علمی پوهنتون کابل

جهت دانلود گزارش مرور دوره ای برنامه های علمی پوهنتون کابل بالای لینک کابل کلیک نماید.

گزارش مرور دوره ای برناه های علمی طی سال ۱۳۹۸