شرایط شامل شدن نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در پروسه اعتباردهی

وزارت تحصیلات عالی
 معینیت علمی
ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی
چک لست شرایط شامل شدن نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در پروسه اعتباردهی
شماره (       )                                                                                               تاریخ:          /           /۱۳۹۸

شماره

سوالات

مستندات

ملاحظات

بلی

نخیر

۱

ارایه در خواست کتبی نهاد تحصیلی جهت شامل شدن در پروسه اعتباردهی

۲

ارایه سند عدم مسوولیت نهاد درخواست کننده در پروسه اعتباردهی از ریاست های محترم  انکشاف برنامه های علمی، نظارت و ارزیابی امور اکادمیک، تقرر و ترفیعات علمی، امور محصلان خصوصی، پلان پالیسی و تقنین، تفتیش داخلی، مالی و حسابی و اداری و زیربناها در مورد عدم مسوولیت نهاد تحصیلی مذکور

۳

مواصلت گزارش نظارت سالانه برنامه های علمی و مرور دوره ای برنامه های علمی به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

۴

ارایه سند ملکیت که بنام نهاد باشد ویا ارایه اسنادی که حداقل ده سال قرارداد را نشان دهد

پیشنهادات و تائیدی اعضای بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی:

فارمت نهایی چک لست شرایط شامل شدن نهاد های تحصیلات عالی در پروسه اعتباردهی تائید شده مورخ ۷ جدی ۱۳۹۸ ثبت پروتوکول شماره (۶۲) بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی


فورمه عدم مسوولیت نهاد های تحصیلات عالی که به

پروسه اعتباردهی درخواست میدهند

منظور شده حکم شماره ۹۵۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ مقام وزارت تحصیلات عالی

تعدیل و تائید شده جلسه ۱۴ حوت ۱۳۹۹ شورای معینیت محترم امور علمی

جهت دانلود بالای لینک پایین کلیک نماید

فورمه عدم مسوولیت