چارچوب تضمین کیفیت و اعتباردهی و رهنمود نوشتن گزارش ارزیابی خودی به سطح نهاد

 

جهت دانلود چارچوب تضمین کیفیت و اعتباردهی و رهنمود نوشتن گزارش ارزیابی خودی به زبان های ملی و انگلیسی به لینک پایین کلیک نماید

Quality Assurance Files