لایحه وظایف کمیتۀ اصلی و فرعی تضمین کیفیت نهاد تحصیلی

وظایف کمیتۀ تضمین کیفیت نهاد تحصیلی

الف)در مورد برنامههای تضمین کیفیت و اعتباردهی

 1. تلاش در امر بهبود کیفیت در نهاد تحصیلی.
 2. نظارت از جریان ارزیابی خودی نهاد تحصیلی، پوهنحی‎ها و دیپارتمنت‎های فارغ ده.
 3. تهیه گزارش های ارزیابی خودی نهادتحصیلی.
 4. بررسی گزارش ارزیابی خودی پوهنحی‎ها و دیپارتمنت‎های فارغ ده.
 5. همکاری با تیم بازنگرها در جریان بازنگری.
 6. آشنایی کامل با پلان ستراتیژیک ملی تحصیلات عالی، پلان ستراتیژیک موسسه مربوط و اسناد مهم در مورد اعتباردهی و تضمین کیفیت به شمول لایحۀ تضمین کیفیت و اعتباردهی و معیارهای ارزیابی خودی.
 7. ارایۀ مشوره به رییس، معاون علمی نهاد تحصیلی در مورد ارتقای بهبود کیفیت پوهنحی‎ها و خدمات عمومی مانند لابراتوارها، مراکز کمپیوتر، کتابخانه‎ها، عرضه خدمات به محصلان، تحقیق و سایر عرصه‎های علمی مؤسسه.
 8. تهیه اسناد مناسب برای کمیتۀ به اساس بازنگری از فعالیت‎های علمی و اداری نهاد تحصیلی و ارزیابی خودی هر پوهنحی.
 9. حفظ محرمیت تصامیم مجالس کمیتۀ، بحث‎ها با پوهنحی‎ها، اعضای کادر علمی، محصلان، کارمندان و سایر اعضای مؤسسه.
 10. برقراری ارتباطات کاری با ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی.
 11. تهیه گزارش نظارت سالانه، مرور دوره یی برنامه ها و تعقیب از تطبیق پلان عملیاتی مرتبط به آن.
 12. اجرای سایر وظایف مربوط به ارتقا و بهبود کیفیت که توسط مقامات ذیصلاح محول میگردد.

ب) درمورد اتخاذ تدابیر برای ارتقای کیفیت

 1. تهیه یک پلان عملیاتی مبتنی بر نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت‎ها برای تمام معیارهای تضمین کیفیت واعتباردهی.
 2. تهیه میکانیزم برای تطبیق پلان عملیاتی و ارایۀ راه‏های بیرون رفت از موانع تطبیق آن.
 3. نظارت از تطبیق پلان عملیاتی در تمام سطوح نهاد تحصیلی.
 4. نظارت از تطبیق پلان ستراتیژیک ملی وزارت و پلان ستراتیژیک نهاد تحصیلی و تهیه گزارش ربعوار در زمینه.
 5. تدویر محافل برای تطبیق پلان‎ها و برنامه‏های تضمین کیفیت در سطح نهاد تحصیلی.
 6. تطبیق سایر برنامه‏های که از طرف ریاست ارتقای کیفیت وزارت محول میگردد.
 7. تهیه و تطبیق نوآوری‏ها و برنامه‏های جدید که منجر به ارتقای کیفیت می‏گردد.
 8. نظارت از بودجه و کمک‏ها برای نهادهای تحصیلی برای مصرف جهت تطبیق پلان عملیاتی، پلان استراتیژیک و سایر پلان‏ها.
 9. نظارت و بررسی از تطبیق خط مشی یاد دهی و یادگیری، پلان بهبود تدریس و پلان عملیاتی انفرادی در سطح نهاد تحصیلی.

 

ج) در مورد نظارت و بررسی از تمام اموراکادمیک

حسب حکم شماره (۴۹۳۳/۳۷۸۴) مؤرخ ۱۳/۸/۱۳۹۲ مقام محترم وزارت تحصیلات عالی نظارت و بررسی، از تمام امور اکادمیک به دوش کمیتۀ ارتقای کیفیت و اعتباردهی نهاد تحصیلی است که شامل وظایف ذیل می‎باشد:

 1. نظارت و بررسی تمام امور نشراتی و تهیه گزارش رسمی در اخیر هر سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی.
 2. نظارت و بررسی از تحقیقات علمی در سطح نهاد تحصیلی و تهیه گزارش رسمی در اخیر هر سمستر به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی.
 3. نظارت وبررسی امور تدریس بخصوص تطبیق طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس و ارایۀ گزارش به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی.
 4. نظارت و بررسی از امتحانات نهایی و تطبیق طرزالعمل واحد امتحانات با تهیه گزارش در ختم هر سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی.
 5. نظارت و بررسی از تجهیزات، مواد مورد ضرورت، سامان و آلات لابراتواری کارهای عملی و تهیه گزارش رسمی به ریاست ارتقای کیفیت، بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی.
 6. نظارت و بررسی از میتودهای درسی دیپارتمنت‏ها در جریان سمستر و تهیه گزارش بعد از ختم سمستر به ریاست ارتقای کیفیتبعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی.
 7. نظارت و بررسی سمستروار از مواد درسی، لکچر نوت‎ها و سایر مواد برای اصلاح و ستندرد شدن، با تهیه گزارش رسمی به ریاست ارتقای کیفیت بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی.
 8. نظارت وبررسی دقیق از تطبیق کریکولم و مفردات درسی دیپارتمنت‏ها در جریان سمستر و تهیه گزارش در ختم سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی.
 9. نظارت و بررسی از شفافیت جریان تقرر و ترفیعات علمی در طول سال و تهیه گزارش به شورای علمی نهاد تحصیلی.
 10. نظارت از نظم و دسپلین نهاد تحصیلی و ارایۀ گزارش به ریاست ارتقای کیفیت وزارت تحصیلات عالی.
 11. نظارت از کار برد تکنالوژی جدید در جریان تدریس و چگونگی تطبیق تقسیم اوقات سمستر.
 12. نظارت و بررسی از فعالیت‏های اکادمیک دیپارتمنت‏ها و پوهنحی‏ها.
 13. نظارت و بررسی از تطبیق لوایح، مقرره‏ها، طرزالعمل‏ها و سایر اسناد تقنینی ساحه اکادمیک.
 14. نظارت و بررسی از عرضه خدمات علمی، تحقیقی، نشراتی طبق مواد مقرره استقلالیت مالی پوهنتون‎ها.

وظایف کمیتۀ فرعی تضمین کیفیت در سطح پوهنحی

 1. تشویق، ترغیب و تسریع بهبود کیفیت در سطح پوهنحی.
 2. نظارت از جریان اعتباردهی، برنامه‎های آموزشی وسایر فعالیت‎های پوهنحی.
 3. ارایۀ معلومات به نهاد تحصیلی در مورد تطبیق برنامه‎های تضمین کیفیت در سطح پوهنحی.
 4. انتخاب و آموزش اعضای فرعی کمیتۀ تضمین کیفیت در سطح پوهنحی.
 5. ارایۀ مشوره به پوهنحی در مورد جریان تضمین کیفیت.
 6. آمادگی برای ارزیابی خودی، بازدید ساحوی و سایر برنامه‎های مربوط به تضمین کیفیت پوهنحی.
 7. جمع آوری اسناد و شواهد دربارۀ جریان تضمین کیفیت در پوهنحی.
 8. تأمین روابط با کمیتۀ اصلی تضمین کیفیت و اعتباردهی.
 9. استفاده از آخرین دستاورد‎های تضمین کیفیت در سطح پوهنحی.
 10. تهیه گزارش ارزیابی خودی پوهنحی.
 11. تدویر برنامه‎های آموزشی تضمین کیفیت در سطح پوهنحی.
 12. تهیه گزارش نظارت سالانه، مرور دوره یی برنامه ها و تعقیب از تطبیق پلان عملیاتی مرتبط به آن.
 13. اجرای سایر وظایف مربوط به ارتقا و بهبود کیفیت که توسط مقامات ذیصلاح محول میگردد.

جهت دانلود لایحه وظایف کمیته های اصلی و فرعی نهاد های تحصیلی بالای لینک پایین کلیک نماید

لایحه وظایف کمیته های اصلی و فرعی نهاد های تحصیلی