نمونه تهیه کورس پالیسی

وزارت تحصیلات عالی

 

پوهنتونن ……

 

پوهنحی……….

 

کورس پالیسی

مضمون

استاد

تماس با استاد

سمستر

کد نمبر مضمون

تعداد کریدت

مضامین پیش نیاز

اهداف آموزشی

روش های تدریس و آموزش

زمان های تدویر

ارزیابی کورس

منابع وماخذ

جدول زمان بندی جلسات در طول سمستر

هفته

عنوان

اهداف

فعالیت های درسی و آموزشی

روش ارزیابی

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

هفته پنجم

هفته ششم

هفته هفتم

هفته هشتم

هفته نهم

هفته دهم

هفته یاردهم

هفته دوازدهم

هفته سیزدهم

هفته چهاردهم

هفته پانزدهم

هفته شانزدهم

 

جهت دانلود نمونه تهیه کورس پالیسی بالای لینک پایین کلیک نماید.

نمونه تهیه کورس پالیسی