لایحه وظایف مدیریت عمومی اجرائیه ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی

لایحه وظایف

…………………………………………………………………………………………………………….

عـــنوان وظــیفه   :           مدیر عمومی اجرائیه  

وزارت  /  اداره    :           تحصیلات عالی

مــــــوقــــعــیــت    :           کابل

بــــخــــــــــــــش    :           ریاست تضمین کیفیت

بــــســـــــــــــــت    :           (۴)

گــــــزارشــدهـی    :           به رئیس تضمین کیفیت

گــــــزارشــگـــیر   :           ندارد

کـــــــــــــــــــــود    :         ۰۰۲-۱۰-۹۰-۲۸

هــــدف وظـــیفه    :

اجراوتنظیم تمام امور اداری یومیه ریاست ، تکثیر فرامین، هدایات ، مصوبات واوامربه شعبات مربوط

.……………………………………………………………………………………………………….

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار درمطابقت با پلان آمریت مربوط جهت اجرای به موقع وظایف پلان شده.
 2. تنظیم ملاقات ها و پروگرام های روزمره مقام ریاست جهت زمینه سازی صحبت ها وکنفرانس های داخلی وخارجی
 3. تامین ارتباط با سایر شعبات ریاست مربوط بمنظوراجرای وظایف اداری.
 4. جمع آوری معلومات درمورد نیازمند یهای بخش های مربوط ریاست به منظور رفع مشکلات آنها.
 5. ابلاغ هدایات ودستورالعمل های که ازطریق مقام ریاست مواصلت مینماید به کارمندان مربوط جهت آگاهی آنها.
 6. توحید گزارشات آمریت های مربوط و ارائه آن به مقام ریاست غرض اجراات بعدی.
 7. اجراآت درمورد مکاتیب وارده ، صادره وسایر اسناد وتنظیم آنها درفایل های مربوط جهت حفظ ونگهداشت
 8. اجرای سایر وظایفیکه مطابق قانون ازطرف آمر مربوط بوی سپرده می شود.

…………………………………………………………………………………………………………….

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(۷) و (۸) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

۱٫درجه تحصیل

 • حداقل بکلوریا به درجات تحصیلی بلند تر،ترجیح داده می شود.

۲٫تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

 • به تجربه ضرورت نیست.

۳٫مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • اداره ومنجمنت ،آشنائی به کمپیوتر ولسان انگلیسی.

ترتیب کننده : ………………………………………… تاریخ: …………………………………………………..

منظور کننده: …………………………………………. تاریخ: …………………………………………………..