لایحه وظایف بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی

لایحه وظایف بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی

 • تعیین رییس، معاون و منشی بورد به منظور پیشبرد جلسات.
 • تهیه و تصویب جدول زمانبندی برای ارایۀ گزارش ارزیابی خودی به نهادهای تحصیلات عالی.
 • مطالعه و مرور گزارش ارزیابی خودی نهادهای تحصیلات عالی.
 • ارزشیابی تایید یا رد نمره دهی گزارش ارزیابی خودی نهادهای تحصیلی و ارایۀ مکتوب توصیه‎ها برای اصلاح و یا رد گزارش ارزیابی خودی نهادهای تحصیلات عالی.
 • مطالعه و مرور معیار‎های اعتباردهی و تصویب نهایی آن برای تطبیق.
 • مطالعه و تعدیل اسناد تقنینی دست داشته.
 • تدوین، مطالعه و تعدیل طرزالعمل‏ها، رهنمودها، خط مشی‎ها، میکانیزم‏های ارزیابی و تصویب آنها و سایر موارد.
 • نظارت از تطبیق اسناد تقنینی، طرزالعمل‎ها، رهنمودها، خط مشی، میکانیزم‎های ارزیابی و تصویب آنها.
 • مطالعه و مرور تحلیل نتایج ارزیابی‎ها و تهیه بازخورد مناسب به نهاد‎هابه منظور اصلاح.
 • اعلان رسمی نتایج بازنگری مسلکی نهادهای تحصیلی بر اساس مرحله‎های کسب شده و نشر آن از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی با کد گذاری مخصوص.
 • شامل ساختن نهادهای تحصیلی جدید در جریاناعتباردهی و برنامه‎های ارتقای کیفیت و اعتباردهی.
 • نظارت از ایجاد مرکزهای اعتلای کیفیت، کمیتۀ‎های ارتقای کیفیت و کمیتۀ‎های فرعی پوهنحی‏ها.
 • ارزیابی اصلاحی بیرونی نهادهای تحصیلی.
 • تهیه، تشریح و اگاهی دهی بسته‎های برنامه‏های ارتقای کیفیت به نهادهای تحصیلی.
 • تهیه پلان‏ها برای تقویت ظرفیت مراکز اعتلای کیفیت، کمیتۀ‏های ارتقای کیفیت و کمیتۀ‏های فرعی؛ ارتقای کیفیت پوهنحی‏ها.
 • تشویق و ترغیب نهادهای تحصیلی به منظور، پیوستن در جریان ارتقای کیفیت و اعتباردهی.
 • رعایت اصل بی طرفی در تصامیم و فیصله‏های مربوطه.
 • همکاری با اداره ارتقای کیفیت و اعتباردهی در خصوص جریان انتخاب بازنگر‎های مسلکی و آموزش آنها.
 • بررسی دقیق گزارش بازنگری مسلکی به منظور اعتباردهینهادهای تحصیلات عالی به منظور تفکیک سطح کیفیت این نهاد‎ها.
 • ارایۀ پیشنهاد برای تقویت ظرفیت اعضای بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی به سطح منطقه و بین المللی به مقام وزارت تحصیلات عالی.
 • همکاری و هم آهنگی با سایر کمیتۀ‎های اکادمیک و مهم در وزارت تحصیلات عالی.
 • مطالعه و تعدیل مسوده استراتیژی ارتقای کیفیت و اعتباردهی.
 • کار در راستای خود کفایی و استقلالیت اداره ارتقای کیفیت و اعتباردهی.
 • برقراری روابط با شبکه ارتقای کیفیت آسیا- پسیفیک و سایر شبکه‎های مرتبط به ارتقای کیفیت بین المللی به منظور توسعه برنامه‏ها.
 • میکانیزم استفاده موثر از تسهیلات شبکه‎های ارتقای کیفیت و اعتباردهی بین المللی.
 • حفظ محرمیت تصامیم بورد ارتقای کیفیت واعتباردهی.
 • تعهد و پابندی به حاضری و جلسات بورد.

جهت دانلود لایحه وظایف بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی بالای لینک پایین کلیک نماید.

لایحه وظایف بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی