لایحه فعالیت های ارتقای کیفیت و اعتباردهی اکادمیک موسسات تحصیلات عالی

فصل اول

احکام عمومی

مبنی

ماده اول:

این لایحه به تاسی از ماده پنجاه و پنجم و هفتادو یکم قانون تحصیلات عالی ملکی  به منظور ارتقای کیفیت و اعتباردهی موسسات تحصیلات عالی کشور وضع گردیده است. 

اهداف

ماده دوم:

اهداف این لایحه عبارتند از:

۱. تطبیق معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی اکادمیک در موسسات تحصیلات عالی کشور.

۲. بهبود کیفیت در موسسات تحصیلی کشور، در مطابقت با معیار های ملی و بین المللی پذیرفته شده.

۳. اعتباردهی و سلب اعتبار اکادمیک موسسات تحصیلی کشور و در صورت ایجاب، پیشنهاد تعلیق یا توقف فعالیت های علمی در موسسه تحصیلات عالی.

اصطلاحات

مادۀ سوم:

اصطلاحات آتی در این لایحه مفاهیم ذیل را افاده می‌نماید:

۱. اعتباردهی اکادمیک : اعتباردهی اکادمیک یک پروسه تصدیق دهی است که بر اساس آن موسسات تحصیلی بر مبنای معیارات قبلاً تعیین شده از طرف اداره مسوول اعتباردهی، ارزیابی می گردد[۱].

۲. نامزدی به اعتباردهی اکادمیک: نامزدی به اعتباردهی اکادمیک دارای سه مرحله میباشد، که شرایط هر مرحله مطابق رهنمود چارچوب اعتباردهی درنظر گرفته می شود و باید قبل از درخواستی  موسسات تحصیلات عالی شرایط را مطابق چارچوب اعتباردهی تکمیل نمایند. اعتباردهی مرحله سوم حاوی مقتضیات بلند تر نسبت به مرحله اول و دوم میباشد.

۳. معیارهای اعتباردهی اکادمیک: ( Criteria of accreditation)  عبارت از حد اقل شرایط و یا نیازمندی هایی اند که جهت ارتقا و بهبود کیفیت توسط اداره ای اعتباردهی برای نامزدی به اعتباردهی تعیین میگردد.

۴. اعتباردهی اکادمیک مؤسسه: مؤسسه در مجموع از نگاه بهبود و تضمین کیفیت در محراق توجه اعتباردهی قرار میگیرد تا از تطابق آن با معیارهای کیفی موجود و مؤثریت از لحاظ استادان، ساختار تشکیلاتی، تدریس، تحقیق، عرضه خدمات، زیربناها، امکانات، ادامۀ فعالیت، دست آوردها و انطباق با قوانین نافذه اطمینان حاصل گردد.

۵. اعتباردهی برنامه: ارزیابی خودی و بازنگری بیرونی برنامه های کیفی موجود و مؤثر از لحاظ استادان، تدریس، تحقیق، عرضه خدمات، زیربناها، امکانات، ادامۀ فعالیت، دست آوردها و انطباق با قوانین نافذه اطمینان حاصل گردد. اعتباردهی برنامه به پلان های کاری پوهنحی ها متمرکز میگردد.

۶. بازنگری مسلکی: عبارت از بازنگری و ارزیابی بیرونی موسسه تحصیلی میباشد که در آن کیفیت و مؤثریت برنامه های علمی، کارکنان، ساختار و دستاورد های آن توسط یک تیم بیرونی مسلکی، مورد بازنگری و ارزیابی قرار میگیرد.

۷. ستندردها،(standards): شرایط و نیازمندی های معین اند که باید توسط موسسات تحصیلی جهت اخذ اعتبار از طرف اداره ی اعتباردهی، تکمیل گردد. این ستندرد ها  محدوده ای (انتروال) کمی بوده که از طرف اداره اعتباردهی تعیین می گردد و در هر مرحله اعتباردهی کمیت های آن متفاوت بوده تا توقعات در مورد کیفیت و مؤثریت، دست آورد ها و  قابل دوام بودن یک مؤسسه ویا برنامه تحصیلی افزایش یابد. به عبارت دیگر ستندرد سطح مطلوب شاخص‏های است که کیفیت معیار را مشخص می‏سازند.

۸. شاخص ها(Indicators): شاخص ها عبارت ابزار سنجش و عملکرد معیار ها از یکسو و فراهم کننده تسهیلات پاسخگویی و شفافیت در نظام تحصیلی از سوی دیگر می باشد. استفاده از شاخص ها میزان دستیابی به کیفیت تحصیلات عالی را امکان پذیر می سازد. به عبارت دیگر شاخص عبارت از مشخصه‏های است که برای گردآوری آمار جهت قضاوت درباره معیارهای مورد نظر به کار برده می‏شود.

۹. موسسات تحصیلات عالی: شامل پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی اند.

۱۰. تضمین کیفیت: پروسه ای سیستماتیک برای نظارت و ارزیابی جنبه های مختلف خدمات، برنامه ها و تسهیلات بوده که متضمن تطبیق معیار های کیفیت می باشد

۱۱. نظارت سالانه: فعالیت رسمی سالانه است که توسط تمام دیپارتمنتهای مربوط در یک موسسۀ تحصیلات عالی به منظور بررسی اثربخشی برنامه های علمی و تشخیص ساحاتی که ضرورت به پیشرفت دارد، انجام می شود.

۱۲. مرور دوره یی: فعالیت رسمی است که توسط مؤسسات تحصیلات عالی در هر سه الی پنج سال بصورت عادی یکبار به منظور ارزیابی پایداری، کیفیت و تطبیق معیارهای تعریف شده در هر برنامۀ علمی و تشخیص تغییرات لازم در برنامه های علمی اجرا می شود.

۱۳. تعلیق: روندی است که در آن برنامۀ علمی به دلیل مشکلات تشخیص شده برای زمان معین متوقف می شود. برنامۀ در حال تعلیق نمیتواند محصلان جدید را تا ختم زمان تعلیق جذب نماید. ممکن است، دورۀ مذکور مستلزم اتمام دوره تحصیلی محصلان برحال باشد.

۱۴. ادغام: روندی است که در آن دو و یا چند برنامۀ علمی به دلیل داشتن تشابهات زیاد در اهداف آموزشی و نصاب، با هم مدغم می شوند. ادغام برنامه ممکن است منجر به بستن یک یا چند برنامه گردد.

۱۵. تعلیق اعتبار اکادمیک: یک موضوع تادیبی بوده که برای یک موسسه تحصیلی معتبر در صورتیکه نتواند معیار های اعتباردهی را  در طی پنج سال حفظ کند، قبل از تکمیل کردن پنج سال مورد بازنگری قرار می گیرد و اعتبار اکادمیک آن در حالت تعلیق در می آید.

۱۶. اهمیت اعتباردهی اکادمیک: اعتباردهی اکادمیک اطمینان می دهد که دولت و مردم میتوانند  به  ارزش  و فعا لیت های  یک موسسه بارورمند باشند، محصلان میتوانند اطمینان حاصل نمایند که سند تحصیلی پوهنتون مربوط ارزش دارد و استخدام کنندگان به اسناد تحصیلی موسسات اعتباردهی شده ارزش خاص قایل می باشند.     

  1. کمیته اصلی تضمین کیفیت: متشکل از ۵-۹ عضو از اعضای کادر علمی و در صورتیکه تعداد پوهنحی های یک پوهنتون بیشتر از ۹ باشد، به تعداد پوهنحی ها، که به انتخاب شورای علمی موسسه انتصاب می گردد و از تطبیق تمام امور مربوط به ارتقای کیفیت و اعتباردهی در سطح موسسه تحصیلی نظارت و بررسی مینماید.

۱۸. کمیته فرعی تضمین کیفیت: جمعی از کادر علمی به ریاست رییس پوهنحی است، که جهت تطبیق برنامه های تضمین کیفیت در سطح پوهنحی تحت نظر کمیته اصلی تضمین کیفیت فعالیت می نماید.

فصل دوم

معیارات پذیرفته شده موسسات تحصیلات عالی

ماموریت و استراتیژی

ماده چهارم:

۱. داشتن جواز فعالیت قانونی موسسه و تمام برنامه های علمی آن از طرف وزارت تحصیلات عالی.

۲. داشتن دیدگاه و ماموریت موسسه تحصیلی که به تایید شورای علمی موسسه مذکور و منظوری وزارت تحصیلات عالی رسیده ‌باشد.

۳. داشتن پلان استراتیژیک پنج ساله مطابق فارمت ریاست پلان و پالیسی و تایید شدۀ وزارت تحصیلات عالی.

۴. داشتن پلان عملیاتی و تطبیقی، مطابق پلان استراتیژیک و تایید شده‎ شورای علمی موسسه تحصیلی.

۵. شامل ساختن کارمندان موسسه تحصیلی در انکشاف پلان تطبیقی سالانه.

۶. داشتن پلان استراتیژیک پنج ساله برای تمام پوهنحی ها یا برنامه های فارغ ده که تاییدی شورای علمی پوهنحی و کمیته پلان استراتیژیک موسسه تحصیلی را داشته باشد.

۷. پوهنحی ها و دیپارتمنت های فارغ ده دارای مأموریت و دیدگاه تایید‌ شده شورای علمی موسسه تحصیلی باشد .

۸. پوهنحی ها و دیپارتمنت های فارغ ده دارای پلان تطبیقی، تایید شده ریاست و یا پوهنحی موسسه تحصیلات عالی ‌باشد.

۹. شامل ساختن موسسه تحصیلی و تمام کارمندان آن در اجرای پلان تطبیقی سالانه.

۱۰. موسسه تحصیلی تمام معلومات را در مورد دیدگاه و مأموریت، اهداف استراتیژیک، پالیسی ها، و مدیریت خود، به هر فارمت ممکن (ویب سایت، سایر وسایل صوتی و تصویری، کتلاگ، بروشور و غیره…)  جهت حصول اطمینان از اینکه معلومات مذکور قابل دسترس به تمام افراد جامعه و در اختیار عام قرار می‌گیرد.

۱۱. هر برنامه روند نظارت سالانه خود را  مطابق به پالیسی تصویب شده مرور برنامه های علمی انجام داده و ساحاتی را که نیاز به بهبود دارد و در پلان تطبیقی سال بعدی می‌گنجاند و در رفع آن اقدام می‌نماید، که در راس آن رییس هر پوهنحی مسوول می باشد.

۱۲. نظارت متداوم از تطبیق پلان استراتیژیک موسسه تحصیلی توسط هیئت رهبری موسسه و کمیته یا مسوولان مشخص صورت می‌گیرد.

سهم گیری در جامعه و  انکشاف

ماده پنجم :

۱. برنامه های تحقیقی و تدریسی مأموریت موسسه تحصیلی را به حیث عامل انکشاف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منعکس ‌می‌سازد.

۲. موسسه تحصیلی در صدد سهمگیری مستقیم محصلان و اشتراک آنها در جامعه و انکشاف محلی، منطقوی و ملی از طریق نصاب تحصیلی و یا هم فعالیت های فوق نصاب تحصیلی می‌باشد.

مدیریت، رهبری و  اداره

ماده ششم :

۱. ساختار تشکیلاتی منظم که جوابگوی نیازمندی های موسسه تحصیلی ‌باشد ایجاد می‌گردد.

۲. موسسه تحصیلی غرض نظارت از تطبیق مأموریت و پلان استراتیژیک خود یک ساختار اداری مناسب و مؤثر را مطابق اسناد تقنینی ایجاد می‌نماید.

۳. موسسه تحصیلی کمیته های مؤثر را جهت پیشبرد امورات اکادمیک و اداری ایجاد نموده و لایحه وظایف روشن و واضح را برای تمام کمیته ها انکشاف میدهد.

۴. کمیته ها، به هیئت رهبری موسسه گزارش ده می‌باشند.

۵. کتب ثبت تصاویب مجالس برای کمیته ها موجود می‌باشد.

۶. لوایح وظایف مشخص، برای هیئت رهبری، استادان و کارمندان موسسه موجود می‌باشد.

۷. موسسه به شکل منظم عملکرد هر کمیته را بررسی نموده و از خود یک حاکمیت مناسب و مؤثر در تمام جنبه های کاری اش نشان میدهد.

۸.  موسسه توسط یک تیم با صلاحیت مؤثر در اوقات رسمی رهبری و اداره می‌شود.

۹. رئیس موسسه، معاونین رئیس، روسای پوهنحی ها، معاونین پوهنحی ها و آمرین دیپارتمنت ها مسؤولین اداره در اوقات رسمی وظیفه و مشغولیت دومی نداشته و در موسسه تحصیلی حضور داشته و قادر به پیشبرد امور رهبریت می‌باشند.

۱۰. رییس موسسه، معاونین رییس، روسای پوهنحی ها، معاونین شان و آمرین دیپارتمنت ها منحیث مسؤولین اصلی در پروسۀ بررسی عملکرد کارمندان سهیم میباشند.

۱۱. اداره موسسه، از اجراآت و رابطه با مأموریت و اولویت های استراتیژیک خویش، متمرکز می‌باشد و از آن حمایت می‌نماید.

۱۲. تمام کارمندان اداری موسسه تحصیلی لایحه وظایف مناسب و مرتبط به وظیفه داشته می‌باشند.

۱۳. تمام کارمندان اداری موسسه تحصیلی وظایف اداری شان را درک کرده و  قادر به انجام آنها می‌باشند.

۱۴. موسسه کوشش می‌نماید تا مطابق معیار های اخلاقی عمل نموده، از فساد، تعصب و قوم گرایی، جلوگیری بعمل آورده و نیز شفافیت کاری، انصاف و تساوی جنسیتی در همه عرصه های کاری اش نافذ گردد.

۱۵. موسسه در جذب کادر های علمی دایمی به سویه ماستر و داکتر، مجرب، متخصص و مسلکی مطابق رشته های مختلف، جهت عرضه بهتر خدمات علمی، آموزشی و تحقیقی اقدام می‌نماید.

۱۶. موسسه دارای پالیسی شفاف برای استخدام استادان و کارمندان مطابق لوایح، مقررات  و قوانین نافذه می‌باشد.

۱۷. موسسه مطابق اسناد تقنینی دارای استادان و کارمندان دایمی میباشد.

منابع مالی و اداری

ماده هفتم:

۱.  پلان های مالی موسسه تحصیلی با تطبیق اهداف استراتیژیک اش مطابقت داشته و روی آن متمرکز می‌گردد.

۲. موسسه دارای یک پلان پنج ساله مالی که به طور واضح در مطابقت با اهداف استراتیژیک در چار چوب پلان استراتیژیک اش بیان گردد، می‌باشد.

۳. معاونیت اداری موسسه، منابع و دیگر معلومات مرتبط را با معاونیت ها و روسای پوهنحی ها بخاطر انکشاف پلان مالی پنج ساله موسسه تحصیلی مربوطه شریک می‌سازد.

۴. موسسه مدیریت مؤثر بودجه سالانه را ایجاد نموده و از اجراآت آن هیئت امنا و مراجع مربوط را اطمینان میدهد.

۵. معاونیت مالی و اداری موسسه در برابر تنظیم بودجه سالانه و گزارش دهی آن مسوولیت داشته و گزارش  شفاف و واضح ربع وار آنرا به شورای علمی موسسه متذکره ارایه میدارد.

۶. معاونیت مالی و اداری موسسه، بودجه سالانه را به مشوره روسای پوهنحی ها، آمرین دیپارتمنت ها و سایر شرکای کاری خویش ترتیب مینماید.

۷. موسسه سیستم های مؤثر محاسبه و مدیریت مالی را ایجاد می‌نماید.

۸. موسسه با استفاده مؤثر از سیستم مدیریت مالی مناسب، محاسبات خویش را مدیریت می‌نماید.

۹. موسسه قادر به فراهم سازی و استفاده از معلومات و گزارشات مدیریت مالی در پروسۀ پلانگذاری استراتیژیک می‌باشد.

۱۰. عایدات و مصارفات موسسه تحصیلی به طور سالانه از طرف یک مرجع با صلاحیت و مرتبط داخلی مورد بازرسی قرار می‌گیرد.

۱۱. در موسسه تحصیلی، راپور های رسمی حسابدهی مالی، ملی و بین‌المللی همه ساله موجود می‌باشد.

۱۲. پلان مالی منظم در موسسه تحصیلی جهت پیشبرد فعالیت ها و تقسیمات بودجوی ایجاد می‌گردد.

۱۳٫ موسسه تحصیلی برای فعالیت های تحقیقی استادان و محصلان بودجه مشخص را اختصاص میدهد.

۱۴٫ موسسه برای برگذاری محافل علمی، سمینار ها، ورکشاپ ها و سایر موارد مهم بودجه مشخص را اختصاص میدهد.

۱۵٫ موسسه تحصیلی خدمات مناسب تحصیلات عالی را برای محصلان مطابق مشخصات برنامه در مقابل فیس اخذ شده اش ارایه می‌نماید.

۱۶٫ موسسه متذکره از محصلان به نام های گوناگون خلاف اسناد تقنینی و هدایات وزارت تحصیلات عالی، پول اخذ نمی نماید.

برنامه های اکادمیک و تطبیق آن

ماده هشتم:

۱. تمام برنامه های علمی دارای مجوز قانونی از وزارت تحصیلات عالی میباشد.

۲. تمام برنامه های اکادمیک به طور واضح نیازمندی های فراغت و انکشاف مهارت های فارغان را شرح میدهد.

۳. هر برنامه دارای یک کتلاک مشخص و یا اسناد مشابه که در آن محتوای برنامه تعریف شده است، می‌باشد.

۴. تمام برنامه ها از طریق کمیته های تضمین کیفیت موسسه، به طور دوامدار نظارت و ارزیابی‌می‌گردد.

۵. نظارت سالانه تمام برنامه های علمی، توسط یک پروسۀ رسمی در اخیر هر سال تحصیلی انجام می‌یابد.

۶. موسسه پروسۀ مرور دوره‌ی برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی را تطبیق می‌نماید، تا اطمینان حاصل گردد که نصاب تحصیلی تمام برنامه های اکادمیک، هر پنج سال یک بار مرور شده و انعکاس دهنده‌ی تغییرات بیرونی می‌باشد و نیز مطابق موازین و معیار های بین‌المللی و مسلکی قرار داده می‌شود.

۷. موسسه تصامیم استراتیژیک را پیرامون بهبود مجموعه برنامه های اکادمیک بر اساس یافته های بررسی دوره‌ی برنامه های خود اتخاذ می‌نماید.

۸. پیداگوژی، میتودلوژی که در تدریس تمام برنامه های اکادمیک استفاده شده و سطح آموزشی محصلان را ارتقا می‌بخشد، به طور منظم تجدید می‌گردد.

۹. ارزیابی، میتودولوژی که غرض ارزیابی فهم محصل صورت می‌گیرد عادلانه و شفاف بوده و به طور منظم تجدید می‌شود.

۱۰. تمام مشخصات برنامه به صورت معیاری و منظم وضاحت داده می‌شود، تا معلوم گردد که هر برنامه چگونه ارزیابی می‌گردد.

۱۱. از روش های ارزیابی مختلف استفاده صورت می‌گیرد.

۱۲. موسسه ظرفیت خویش را در تطبیق فراهم سازی آموزش الکترونیکی انکشاف میدهد.

۱۳. کمیته های اصلی و فرعی نصاب به سطح موسسه موجود و فعال می باشند.

۱۴. ارزیابی از مواد درسی و کتاب های درسی توسط کمیته با صلاحیت در شروع هر سمستر صورت می‎گیرد.

۱۵. نصاب درسی موسسه تحصیلی، معیاری و تایید شده وزارت تحصیلات عالی می‌باشد.

۱۶. نصاب درسی به صورت درست مطابق معیار های اکادمیک وزارت تحصیلات عالی تطبیق می‌گردد.

۱۷. مفردات درسی چاپ گردیده و به دسترس محصلان قرار می‌گیرد.

۱۸. برای تمام مضامین کورس پالیسی، تایید شده‌ی دیپارتمنت مربوطه وجود داشته می‌باشد.

۱۹. کریکولم مطابق نیازمندی های جامعه و بازار کار تجدید می‌گردد.

۲۰. از روش های نوین تدریس، در روند آموزش، محصل محوری و تکنالوژی معلوماتی استفاده می‌گردد.

۲۱. شیوه های ارزیابی محصلان، ستاژران و اندوخته های آنها وضاحت داده می‌شود.

۲۲. با سایر موسسه های اکادمیک خارجی و داخلی توأمیت برقرار نموده و استفاده مؤثر از این توأمیت ها صورت می‌گیرد.

۲۳. ارزیابی منظم استادان توسط هیئت رهبری بخاطر آوردن اصلاحات و تغییرات صورت می‌گیرد.

تحقیق

ماده نهم:

۱. موسسه دارای یک دفتر و کمیته تحقیقات بوده که مصروف فعالیت های تحقیقی می‌‌باشد.

۲. محصلان و کارمندان در پروژه های تحقیقی شامل می‌باشند.

۳. موسسه ظرفیت های خود را برای حمایت از فعالیت های تحقیقی، توسعه می‌بخشد.

۴. هر پوهنحی کمیته تحقیق را ایجاد می‌نماید که مسوول حمایه و پلانگذاری به سطح پوهنحی می‌باشد.

۵. موسسه دارای مجله علمی می‌باشد که نتایج تحقیقات و سایر ژورنال های ملی و بین المللی خویش را در آن چاپ می‌نماید.

۶. موسسه استادان نخبه را منحیث مسوولین تحقیق می‌گمارد.

۷. موسسه برنامه های انکشافی و تربیوی خویشرا جهت توسعه مهارت های تحقیقی استادان، تطبیق می‌نماید.

۸. ایجاد مراکز تحقیقی در موسسه بخاطر بلند بردن سطح کیفیت تحقیقات خیلی موثر می‌باشد.

استادان و کارمندان

ماده دهم :

۱. موسسه اعضای کادر علمی خویش را مطابق لایحه شمولیت اعضای کادر علمی طی مراحل مینماید.

۲. موسسه کارمندان را بادرنظرداشت سویه های تحصیلی مناسب مقرر می‌نماید که غرض پیشبرد برنامه های اکادمیک پاسخ گوی نیازمندی ها باشند.

۳. موسسه برای پیشبرد تمام برنامه های اکادمیک خویش مطابق با تعداد محصلان ثبت نام شده، کارمندان مناسب استخدام می‌نماید.

۴. موسسه دارای یک پلان تقرری می‌باشد که در چار چوب پلان تطبیقی قرار داشته و نشان دهد که چگونه نیازمندی های منابع اکادمیک فعلی و آینده را بر آورده می‌سازد.

۵. موسسه برای تمام دفاتر اداره خود مطابق با تعداد محصلان ثبت نام شده،کارمندان مناسب استخدام می‌نماید.

۶. تمام پالیسی ها وپروسه های استخدام، تعیین حجم کار و ارتقاء کارمندان بر اساس شایستگی و شفافیت صورت می‌گیرد.

۷. موسسه دارای یک اداره منابع بشری می‌باشد، که فعالیت های مرتبط را به پیش ببرد.

۸. فعالیت و اجراآت تمام کارمندان اداری با توجه به اصلاحات در کیفیت کاری شان بررسی می‌شود.

۹. موسسه برای تمام کارمندان اداری خود از انتقادات و پیشنهادات استفاده و ساحات قابل بهبود خود را شناسایی می‌کند و یک پروسه بررسی فعالیت سالانه را ایجاد می‎نماید.

۱۰. تمام اعضای اداری موسسه دارای یک پلان فعالیت انفرادی بوده و ساحات را که به بهبود ضرورت دارد، مشخص می‎نماید.

۱۱.  موسسه نیازمندی های انکشاف مسلکی تمام کارمندان را تشخیص و شناسایی نموده و می‎کوشد تا آنها را مد نظر قرار دهد.

۱۲. موسسه یک شخص را که مسوول مدیریت تمام جنبه های انکشاف مسلکی می‌باشد، تعیین می‎نماید.

۱۳. موسسه پروسه‌ی را برای تعیین نیازمندی های آموزشی کارمندان اتخاذ نموده و دارای یک پلان انکشاف مسلکی می‎باشد.

۱۴. آزادی های اکادمیک مطابق به قانون، حمایت و مورد تشویق قرارداده می‎شود.

۱۵. موسسه طرزالعمل های را غرض وارسی شکایات کارمندان ایجاد نموده و آنرا تعقیب می‎نماید.

 ۱۶. در موسسات خصوصی نسبت اعضای کادر علمی دایمی و قرار دادی ۱:۳ میباشد یعنی در مقابل هر ۳ تن اعضای کادر علمی دایمی یک تن عضو کادر علمی قرار دادی موجود میباشد.

۱۷. در موسسات خصوصی اعضای کادر علمی دایمی و قرار دادی  حد اعظمی یک عضو کادر علمی برای ۲۰-۳۰ محصل موجود می‎باشد.

۱۸. برنامه های ارتقای ظرفیت برای استادان و کارمندان تدویر می‎گردد.

۱۹. اعضای کادر علمی مطابق رشته تحصیلی شان تدریس می‎نمایند.

۲۰. کارمندان و تکنیشن لابراتوار به قدر کافی وجود میداشته باشد.

امور محصلان

ماده یازدهم:

۱. جذب محصلان از طریق یک کانکور شفاف و عادلانه طبق اسناد تقنینی صورت میگیرد.

۲. دیتابیس منظم برای آرشیف نمودن اطلاعات و معلومات محصلان ایجاد می‎گردد.

۳. معلومات اساسی پیرامون ثبت نام محصلان، دوام تحصیل، ارتقاء، و موفقیت های آنان جمع آوری، ذخیره و غرض ارزیابی و مقاصد پلانگذاری در دسترس قرار می‎گیرد.

۴. موسسه شواهدی را ارایه می‎کند که بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل معلومات محصلان، تغییرات لازمه را ایجاد می‎نماید.

۵. موسسه پروسۀ را غرض جمع آوری پیشنهادات و انتقادات محصلان ایجاد نموده و به وسیله آن ساحات مورد اصلاح را تشخیص می‎نماید.

۶. موسسه به طور منظم با محصلان و نماینده گان آنها از طریق سروی ها و سایر روش ها مشورت می‎نماید تا به نیازمندی ها و تجارب آنها بهتر رسیدگی صورت گیرد.

۷. موسسه اقدامات انجام شده در پاسخ به نظریات محصلان را به اطلاع آنان میرساند.

۸. موسسه با استخدام کنندگان در ارتباط می‎باشد تا مهارت هایی را که فارغان غرض کسب موفقیت در ساحه کاری خویش به آنها نیاز دارند، مشخص سازد.

۹. موسسه به طور فعالانه استخدام کنندگان را در انکشاف مهارتهای کاری محصلان شامل می‎سازد.

۱۰. موسسه به محصلان خدمات مشورتی و حمایتی را که به نیازمندیهای شخصی و اکادمیک آنها پاسخگو می‎باشد، فراهم می‎نماید.

۱۱. موسسه یک مرکز ارایه خدمات کاریابی را ایجاد می‎نماید که به محصلان کمک شود تا برای آینده شغلی خود برنامه ریزی نموده و آنرا تعقیب نماید.

۱۲. موسسه تضمین می‎نماید که صرف نظر از جنسیت، موقف اجتماعی، معایب فزیکی و یا دیگر محدودیتها با همه محصلان به شکل عادلانه و منصفانه رفتار می‎شود.

۱۳. موسسه دارای یک پالیسی انظباطی برای محصلان می‎باشد که در آن راجع به جزئیات طرزالعملهای انظباطی تفصیلات ارایه می‎کند و توسط کمیته انظباطی به سطح پوهنحی و موسسه تحصیلی، نظارت می‎گردد و ملزم به رعایت لایحه دسپلین و ارزشهای علمی وزارت تحصیلات عالی است.

۱۴. رضایت محصلان از طریق تدریس، کسب دانش، تجارب و مهارت ها به دست می‎آید.

۱۵. حاضری منظم و دوامدار برای محصلان وجود میداشته باشد و از محصلان خیالی جداً اجتناب می‎گردد.

۱۶. کار های عملی مطابق به نیازمندی های رشتوی و نصاب تحصیلی انجام می‎پذیرد.

۱۷. محصلان در سمینار های علمی موسسه تحصیلی اشتراک فعال می‎نمایند.

بهبود و ارزیابی دومدار برنامه های تضمین کیفیت و  اعتباردهی اکادمیک

ماده دوازدهم:

۱. کمیته های تضمین کیفیت در سطوح موسسه تحصیلی و پوهنحی ها رهبری و مدیریت قوی ارتقای کیفیت و بهبود را فراهم می‎سازد.

۲. هیئات رهبری موسسه به شکل مستقیم در فعالیت های تضمین کیفیت و بهبود از طریق تلاشها غرض بر طرف ساختن موانع در برابر بهبود کیفیت دخیل می‎باشند.

۳. موسسه تلاش می‎نماید که تطبیق پروسه ها و پالیسی های ارتقای کیفیت و بهبود توسط کارمندان و فراهم آوری امکانات لازم مورد حمایت شان قرار می‎گیرد.

۴. موسسه دارای دفتر تضمین کیفیت میباشد تا امورکمیته های تضمین کیفیت را به طور مناسب به پیش ببرد.

۵. در سطح موسسه کمیته های اصلی و فرعی تضمین کیفیت ایجاد و فعال می‎گردد.

۶. موسسه، آمر تضمین کیفیت را که یک فرد اکادمیک ‎باشد، تعیین می‎نماید تا از دفتر تضمین کیفیت غرض حمایه کاری تمام کمیته های تضمین کیفیت، روند ها و پالیسی های تضمین کیفیت، نظارت بعمل آورد.

۷. فعالیت های استادان و کارمندان به صورت منظم ارزیابی می‎شود، تا مشکلات رفع و پیشرفت حاصل گردد.

۸. موسسه با استفاده از مشاهده دروس به بهبود فعالیت های استادان کمک می‎نماید.

۹. موسسه یک پروسه بازنگری فعالیت سالانه را برای تمام استادان ایجاد می‎نماید تا از نظریات محصلان برای شناسایی ساحات برای بهبود استادان استفاده نماید.

۱۰. موسسه، جلسات منظم و دوامدار را در قسمت بهبود کیفیت تدویر می‎نماید.

۱۱. مسوولین کمیته های تضمین کیفیت از برنامه های تضمین کیفیت و اعتباردهی آگاهی داشته و در مطابقت با لایحه وظایف خویش فعالیت می‎نمایند.

۱۲.  مسوولین کمیته های تضمین کیفیت، دارای صلاحیت کافی برای تطبیق پروسه های تضمین کیفیت می‎باشند.

۱۳. تمام فعالیت های مربوط به پالیسی مرور برنامه های علمی تحت نظر کمیته های فرعی و اصلی تضمین کیفیت انجام می‎یابد.

کتابخانه و منابع معلوماتی

ماده سیزدهم:

           ۱. داشتن کتابخانه مناسب و مجهز با کتب جدید و الکترونیکی در رشته های مربوطه موسسه   تحصیلی و سایر بخش ها.

۲. داشتن محل مناسب برای مطالعه محصلان و استادان.

۳. موسسه منابع کافی کتابخانه‌یی و معلوماتی را غرض حمایه برنامه های تحقیقی و علمی خود فراهم می‎سازد.

۴. موسسه دارای سهولت های کافی منابع کتابخانه‌یی و معلوماتی می‎باشد که در آن کارمندان با مهارتها و تخصص های مورد نیاز استخدام می‎شوند.

۵. موسسه دارای یک پلان انکشافی برای کتابخانه و منابع معلوماتی در چارچوب پلان استراتیژیک تحصیلی خود می‎باشد.

۶. موسسه پروسه‌یی را روی دست می‎گیرد که از استفاده مؤثر کتابخانه و منابع معلوماتی آن اطمینان حاصل می‎گردد.

۷. موسسه شخص یا اشخاصی را به عنوان مسوول یا مسوولین کتابخانه و یا منابع معلوماتی تعیین می‎کند که وظیفه او پیشبرد، نگهداری، انکشاف کتابخانه و منابع معلوماتی می‎باشد.

۸. تسهیلات کتابخانه‌یی و معلوماتی برای استادان و محصلان در روز های کاری و برای ده ساعت در روز، بدسترس شان قرار می‎گیرد.

۹. موسسه غرض ارتقا و دسترسی استادان و محصلان به منابع انترنتی، پلان توسعه و انکشافی داشته می‎باشد.

۱۰. استادان و محصلان به مقالات و ژورنال های معتبر علمی دسترسی میداشته باشند.

۱۱. موسسه متذکره از منابع رایگان علمی که برای کشورهای رو به توسعه و جهان سوم مانند AGORA، HINARI، OARE، Research 4 life وغیره موجود است استفاده اعظمی مینماید.

تسهیلات آموزشی(تدریس، تکنالوژی معلوماتی و سهولت ها)

ماده چهاردهم:

۱. موسسه امکانات کافی تدریسی را غرض حمایت از تحقیق، تدریس به شکل تیوری و عملی و نیازمندی های محصلان فراهم می‎سازد.

۲. موسسه دارای یک پلان انکشافی برای ایجاد سهولت های تدریسی خود در چار چوب پلان استراتیژیک اش می‎باشد.

۳. موسسه سعی می‎نماید تا برای استادان و محصلان زیربنای جدید و مؤثر تکنالوژی معلوماتی را ایجاد می‎سازد.

۴. موسسه شخص مناسب مسلکی را مسوول تکنالوژی معلوماتی، با تعداد کافی کارمند تعیین می‎نماید تا از پروسه حفظ و مراقبت، استفاده و انکشاف تکنالوژی معلوماتی نظارت نمایند.

۵. محیط موسسه برای محصلان و استادان امن می‎باشد.

۶. موسسه طرزالعمل های اضطراری برای برخورد با مسائل امنیتی، حوادث طبیعی را روی دست گرفته و شخصی را مسوول صحت، ایمنی و مصوونیت محصلان و استادان تعیین می‎نماید.

۷. داشتن صنوف معیاری و مجهز برای تدریس و کار های گروپی محصلان.

۸. داشتن تعمیر معیاری و دایمی.

۹. داشتن ادیتوریم و جمنازیوم معیاری.

۱۰. داشتن اتاق کمک های اولیه  برای خدمات صحی.

۱۱. داشتن لابراتوار های مجهز  و فعال و امکانات بهتر آموزشی مطابق رشته های مربوطه.

۱۲. داشتن تالار کنفرانس های مناسب برای تدویر مجالس علمی.

۱۳. داشتن کمپیوتر لب مناسب متصل به انترنت فعال برای استفاده محصلان و استادان.

۱۴. داشتن ساحه سبز، پارکنگ، و کفتریا.

۱۵. داشتن مرکز مشاوره برای محصلان.

۱۶. داشتن وسایل اطفاییه و ضد حریق.

۱۷. داشتن دست شوئی و تشناب های عصری و متناسب به تعداد محصلان وکارمندان.

۱۸. داشتن آب آشامیدنی صحی.

فصل سوم

موسسات تحصیلات های دارای رشته های طبی

شفاخانه کادری

ماده پانزدهم :

          ماده چهاردهم صرف مربوط به موسسات تحصیلی دارای رشته های طبی میباشد:

۱. داشتن جواز فعالیت شفاخانه کادری و دیپارتمنت های تدریسی مربوطه برای فاکولته های طب معالجوی از طرف وزارت تحصیلات عالی/ صحت عامه.

  1. برای فاکولته ستوماتولوژی و سایر رشته های طبی حداقل داشتن پولی کلینیک
  2. امضأ تفاهم نامه و قرار داد با سایر شفاخانه های که واجد شرایط عرضه خدمات شفاخانه کادری باشند و بتوانند تکمیل استاژ و پراکتیک محصلان را جنبه عملی دهند.
  3. موجودیت تقسیم اوقات و استادان رهنمای مشخص جهت استاژ محصلان.
  4. داشتن محل و تسهیلات لازم برای آموزش عملی محصلان در شفاخانه.
  5. ایجاد دیپارتمنت های مربوطه در شفاخانه جهت استاژ محصلان و ساختار تشکیلاتی.
  6. اختصاص وقت کافی برای انجام کار های عملی در شفاخانه بخاطر رهنمایی دقیق استاژران.
  7. مهیا ساختن زمینه های بهتر استاژ و انترنشپ محصلان در شفاخانه کادری.
  8. موجودیت یک لایحه مشخص به منظور استفاده از تجهیزات طبی و صدمه نرساندن به مریض.

انفاذ

ماده شانزدهم:

این لایحه در سه فصل و شانزده ماده ترتیب گردیده و بعد از منظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی نافذ می‌گردد.