رهنمود پروسه مرور دوره ای برنامه های علمی

 

 

تاریخ بازنگری: …../……/۱۳۹۷ تاریخ بازنگری قبلی: ……/……/۱۳۹۷
دیپارتمنت: پوهنحی:
اعضای کمیته:
۱٫    نام برنامه: مقطع برنامه: (لیسانس           ماستری      )

۲٫   هماهنگی با برنامۀ آموزشی و مأ موریت استراتیژیک پوهنحی

در این بخش، مأموریت آموزشی دیپارتمنت با مأموریت آموزشی پوهنح مقایسه می­شود تا مشخص شود مأموریت آموزشی دیپارتمنت تا چه اندازه در راستای مأموریت پوهنحی است.

 

نظریات و پیش­نهادات هیأت:

هیأت با مرور مأموریت آموزشی دیپارتمنت و پوهنحی نظر و یا پیشنهاد خود در زمینه را اضافه می­کند.

۳٫  تجربیات خوب:

در این بخش، تجربیات خوب یا دستاوردهای ویژۀ دیپارتمنت/برنامۀ علمی به گونۀ نکته­وار با شرح مختصر بیان می­شود. این تجربیات می­تواند هر نوع فعالیت تدریسی، تحقیقی، علمی-اکادمیک، ابتکارات و نوآوری­های ویژه در هر بخش را شامل شود. در موارد لازم، شواهد این تجربیات و نوآوری­ها را می­شود پیوست گزارش اضافه نمود.

 

نظریات و پیش­نهادات هیأت:

هیأت نظر و پیشنهاد خود در مورد تجربیات و نوآوری­های طرح شده، بیان می­کند.

 

۴٫    معلومات تازه در مورد اقدامات بازنگری دورۀ قبلی و تأیید در مورد تکمیل/پیش­رفت­ها به دست آمده:

در صورتی که دیپارتمنت قبل از این پروسۀ بازنگری دوره­ای را تطبیق نموده باشد، شرح مختصر اقداماتی انجام شده بر اساس آن بازنگری در اینجا آورده می­شود. اگر برنامۀ علمی مورد بازنگری قبلی قرار نگرفته باشد، میشود از پروسۀ شبیه به آن مثل بازنگری نصاب تحصیلی گزارش دهد. اگر این اتفاق هم قبلا نیفتاده باشد، این بخش سفید می­ماند.

 

نظریات و پیش­نهادات هیأت:

هیأت نظر و پیشنهادهای خود را دربارۀ این اقدام­های انجام شده از طرف دیپارتمنت بیان میدارد.

۵٫    معلومات تازه در مورد اقدامات نظارت سالانۀ قبلی و تأیید درمورد تکمیل/پیشرفت­های به دست آمده:

در صورتی که برنامۀ علمی قبلا پروسۀ نظارت سالانه را تطبیق نموده باشد در مورد پروسه و اقدامات انجام شده گزارش داده می­شود. اگر قبلا این برنامه اجرا نشده باشد، میشود از پروسه­های مشابه گزارش داد و یا هم سفید گذاشت.

 

نظریات و پیش­نهادات هیأت:

هیأت نظر و پیشنهادهای خود را دربارۀ این اقدام­های انجام شده از طرف دیپارتمنت بیان میدارد.

 

۶٫   پیشرفت محصلان (تعداد محصلانی که سال­های تحصیلی با موفقیت نموده اند و تعداد فارغان):

در این بخش تعداد محصلان جدید­الشمول و فارغان سال جدید و نیز پیشرفت همۀ محصلان در تکمیل نیازمندی­های برنامه (مثل کاریکولم سمستروار) آورده می­شود. پیشرفت محصلان در همۀ صنف­ها و مضامین (و در صورت نیاز مقایسۀ آن با سال­های قبل) تصویر خوبی از وضعیت مضامین و دستاوردهای محصلان در هر مضمون یا هر صنف و نیز امکان مقایسه مضامین و سمسترها را به دست می­دهد.

 

جدول جدیدالشمولان چهار سال اخیر با ذکر منفکی و تأجیلی

سال جدیدالشمول منفک فیصدی منفک تأجیل فیصدی تأجیل
۱۳۹۷
۱۳۹۶
۱۳۹۵
۱۳۹۴

تبصره: (در مورد داده­های جدول و افزایش و کاهش جدیدالشمولان، منفکی­ها و تآجیلی­ها و عوامل آن…)

 

جدول فارغان چهار سال اخیر

سال تعداد فارغان درصد افزایش نسبت سال قبل درصد کاهش نسبت به سال قبل
۱۳۹۷
۱۳۹۶
۱۳۹۵
۱۳۹۴

 

تبصره: (در مورد تعداد و درصد فارغان به تناسب تعدادی که سال اول ثبت نام نمودند و مقایسۀ کاهش و افزایش فارغان در سالهای مختلف که نشان­دهنده­ی میزان کاهش و افزایش پیشرفت و افت محصلان در طول دوره­ی تحصیلی است…)

 

نظریات و پیش­نهادات هیأت:

هیأت با مرور داده­های پیشرفت محصلان، از شمولیت و فراغت و ارتقای سالانۀ محصلان، تحلیل و نظریات خود را ارایه می­نمایند.

۷٫ استخدام (جدول احصائیه و نسبت فارغان هرسال که در بازار کار استخدام شده اند):

 

در این بخش، آمار فارغان و میزان استخدام شده­گان در بازار کار مرتبط به رشته و یا غیر رشته در اینجا آورده می­شود. امکان به دست آورده آمار و اطلاعات در مورد استخدام شده­گان کار ساده­ای نیست و امکان به دست آورده اطلاعات کامل در وضعیت موجود تقریباً ناممکن است؛ ولی به تناسب وجود اطلاعات و امکان جمع­آوری از نزد فارغان، بهتر است در این بخش آورده شود.

 

جدول استخدام­شده­گان

 

سال تعداد فارغان استخدام­شده­گان درصد استخدام­شدگان استخدام مطابق رشته ادامۀ تحصیل در مقاطع بالاتر
۱۳۹۶
۱۳۹۵
۱۳۹۴

تبصره: (در مورد میزان استخدام­شده­گان سال­های قبل و نیز آنهایی که مطابق به رشته مصروف کار شدند یا بیرون از رشته در حوزه­های دیگر… و نیز افرادی که به ادامۀ تحصیل روی آوردند و حوزۀ تحصیلات بالاترشان…)

 

نظریات و پیش­نهادات هیأت:

هیأت با مرور میزان فارغان مرتبط با رشته و غیر رشته نظر و پیشنهاد خود را بیان میدارد.

۸٫نظریات محصلان بر مبنای تجارب دورۀ تحصیلی:

در این بخش، نتایج سروی­ها و نظرسنجی­های مختلفی که از طرف دیپارتمنت دربارۀ ارزیابی از کیفیت تدریس استادان و نیز میزان رضایت محصلان از تدریس، مضامین، خدمات و امکانات دیپارتمنت، پوهنحی و پوهنتون و هر نوع نظر دیگری که از محصلان به هر وسیله­ای در سال­های قبل گرفته شده باشد آورده می­شود.

به علاوه، انتظار می­رود دیپارتمنت، به جمعی از محصلان صنف­های مختلف نشست ویژه برای بحث دربارۀ مضامین، استادان، روش­های تدریس، نصاب تحصیلی، فعالیت­های محصلان و در کل تجربۀ شان از دورۀ تحصیلی برگزار نماید و دیدگاه محصلان را جمع­آوری نموده تحلیل نماید. البته استفاده از پرسش­های مصاحبه­ای یا پرسشنامۀ کمی بین محصلان دربارۀ برنامۀ علمی و تجارب شان از دورۀ تحصیلی راه دیگر به دست آوردن اطلاعات است.

جدول میزان رضایت محصلان از کیفیت تدریس در چهار سال اخیر

سال صنف اول صنف دوم صنف سوم صنف چهارم صنف پنجم رضایت عمومی
۱۳۹۷            
۱۳۹۶            
۱۳۹۵            
۱۳۹۴            

تبصره: (تحیل تغییر میزان رضایت از کیفیت تدریس در سال­های مختلف و علل افزایش و یا کاهش رضایت محصلان از کیفیت تدریس در دیپارتمنت)

اگر اطلاعات کافی برای خانه­پری جدول بالا در دسترس نبود، به ذکر تجربۀ محصلان از دورۀ تحصیلی و تحلیل آن بسنده شود.

نظریات و پیش­نهادات هیأت:

هیأت نظر و پیشنهاد خود دربارۀ تجارب محصلان از دورۀ تحصیلی شریک می­نماید.

۹٫ نظریات فارغان بر مبنای تجارب:

با مصاحبه با محصلان و یا توزیع پرسش­نامه، دیدگاه فارغان رشته در مورد مسایل زیر آورده و تحلیل می­شود. (میزان استفاده از آموخته­های دورۀ تحصیل در محیط کاری و این که چه مضامینی بیشتر کاربردی بوده و برای محیط کار کمک­شان کرده و چه مضامینی کمک­شان نکرده؛ چه مهارت­هایی برای کار در رشته لازم داشتند که در دورۀ تحصیل نیاموختند؛ چه نظریات و پیشنهادهایی برای تغییر کاریکولم و روش تدریس دارند و…)

 

نظریات و پیش­نهادات هیأت:

نظریات و پیشنهادهای هیأت دربارۀ دیدگاه فارغان و تجارب آنها و نظریات و پیشنهادهای شان آورده میشود.

۱۰٫   نظریات استادان و بهبود کیفیت تدریس:

در این بخش، نظریات استادان دیپارتمنت دربارۀ ابعاد مختلف برنامۀ علمی که در پی نشست ویژۀ دیپارتمنت برای بازنگری دوره­ای برنامۀ علمی جمع­آوری شده بود، توصیف و تحلیل می­شود.

نظریات و پیش­نهادات هیأت:

هیأت نظر خود دربارۀ دیدگاه استادان دیپارتمنت شریک می­سازد.

۱۱٫   نظریات کارفرمایان:

در این بخش، نظریات کارفرمایان که فارغان برنامه را استخدام نموده­اند و یا در حوزۀ کاری مرتبط با رشته کار میکنند از طریق نشست رودررو و گروهی و یا روش­های مرتبط دیگر جمع­آوری شده، نقل و تحلل می­شود. اطلاعاتی که لازم است از طریق کارفرمایان جمع­آوری شود می­تواند شامل این موارد باشد: (انتظارات کارفرمایان از فارغان رشته و برنامه، مهارت­ها و توانایی­هایی که فارغان برنامه دارند؛ ضعف­هایی که فارغان مرتبط با رشته و حوزۀ کار دارند و…)

 

نظریات و پیش­نهادات هیأت:

هیأت دیدگاه خویش دربارۀ نظریات کارفرمایان شریک می­سازد.

۱۲٫    منابع آموزشی فزیکی و مجازی:

در این بخش، منابع آموزشی و کمک­آموزشی فزیکی و مجازی مثل اتاق­های درسی مجهز، لابراتوار، اتاق کار، کتابخانه، کمپیوترلب و غیره منابع آموزشی و کمک­آموزشی موجود آورده شده و تحلیل می­شود که این منابع تا چه اندازه پاسخ­گوی نیازمندیهای آموزشی برنامه است و چه منابعی برای بهبود وضعیت لازم است.

 

نظریات و پیش­نهادات هیأت:

هیأت نظریات خود دربارۀ منابع آموزشی و منابع مورد نیاز مطرح می­نماید.

۱۳٫   منابع بشری: ­

در این بخش، منابع بشری موجود در خدمت برنامۀ علمی (اکادمیک و غیراکادمیک) با ذکر سویۀ تحصیلی و رتبۀ علمی و سابقۀ کاری آورده می­شود. به­علاوه، با تحلیل مکلفیت­های تدریسی و اکادمیک برنامه و فیصدی استاد و محصل، نیازمندی­های احتمالی برنامه به منابع بشری بیشتر به گونۀ مستدل آورده می­شود.

 

نظریات و پیش­نهادات هیأت:

هیأت نظر و پیشنهاد خود دربارۀ منابع بشری موجود و پیشنهاد دیپارتمنت مطرح می­نماید.

۱۴٫    نتیجه­گیری هیأت و خلاصه­یی از اقدامات برای دیپارتمنت بر اساس جدول زمانی:

در این بخش، هیأت بازنگری برنامۀ علمی، از یافته­های این ارزیابی و اطلاعات موجود نتیجه­گیری می­نماید. سپس، هیأت اقداماتی برای دیپارتمنت پیشنهاد می­نماید که میتواند، بر اساس یافته­ها، شامل موارد زیر باشد: (ادامۀ کار برنامه و فعالیت­های ویژه برای بهبود کیفیت برنامه؛ ادغام؛ تعلیق؛ یا لغو برنامه)

۱۵٫    پیش­نهادها برای دیپارتمنت و پوهنحی:

هیأت پیشنهادهای ویژۀ خود برای دیپارتمنت و پوهنحی در اینجا ارایه می­کند. مثلا درخواست برای تهیۀ پلان بهبود کیفیت، تغییر ماموریت، نصاب تحصیلی و یا هم چگونگی ادغام، تعلیق، و یا لغو برنامه را پیشنهاد می­نماید.

۱۶٫    پاسخ دیپارتمنت به پیش­نهادها:

دیپارتمنت در پاسخ به پیشنهادهای هیأت نظر و پاسخ خود را به گونۀ مستدل اینجا ذکر می­نماید.

 

تاریخ تهیۀ گزارش: …../……/۱۳۹۷
تأیید کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنحی
تأیید رییس پوهنحی
تأیید کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون
تأیید شورای علمی پوهنتون

یادداشت مهم: جاهایکه  با رنگ ارغوانی است جهت آشنایی ترتیب شده..

جهت دانلود رهنمود پروسه مرور دوره ای برنامه های علمی بالای لینک پایین کلیک نماید

رهنمود پروسه مرور دوره ای برنامه های علمی