رهنمود دیدگاه و ماموریت

رهنمود دیدگاه و ماموریت

دیدگاه:

به شرح آرمانی آنچه یک نهاد تحصیلی می خواهد در کوتاه مدت و یا میان مدت بدست آرد یا انجام دهد، میپردازد. دیدگاه قصد دارد تا به عنوان یک رهنمود روشن مسیر فعلی و آینده عمل را انتخاب کند. به خاطر باید داشت که دیدگاه باید در یک یا دو جمله خلاصه شود. برای ایجاد یک بیانیه موثر، از این پرسش ها به عنوان قالب استفاده کنید:

  1. نام سازمان.
  2. به کجا میرویم؟
  3. چه چیزی به دست می آوریم؟
  4. میخواهیم در جامعه چه گونه جایگاهی داشته باشد؟

این پرسشها میتوانند یک بیانیه خوبی را که هر کسی با آن موافق باشد، به وجود آورند. این بیانیه ها بیشتر برای شاگردان و مردم بیرون از سازمان مفید میباشند.

ماموریت:

بیانیه ماموریت جمله ایست که عملکرد یک نهاد تحصیلی، بازار و مزیت های رقابتی را تشریح میکند و نشان میدهد که یک نهاد تحصیلی چیست و چرا به وجود آمده است. در این بخش باید مشخص سازید که محصلان تان چه کسانی اند، برنامه های تان کدامها اند و چه خدماتی عرضه میکنید، و ساحه تطبیق فعالیت تان را یاد اوری نمایید. هنگام ایجاد این بیانیه مامویت از این موضوعات به حیث الگو استفاده کنید.

  1. نام سازمان.
  2. چه میکنید.
  3. برای کی خدمت را انجام میدهید؟
  4. چگونه انرا انجام خواهید داد؟

با این سوالات ابتدایی و ساده میتوانید یک بیانیه جامع و منسجم تدوین کنید. این بیانیه ها برای مردم و کارمندان داخل سازمان مفید است.

طور مثال دیدگاه و ماموریت یک نهاد تحصیلی:

دیدگاه: پوهنتون محترم x میخواهد در آینده نزدیک از طریق تدریس، تحقیق، و عرضه خدمات به عنوان یکی از معتبرترین، باکیفیت ترین پوهنتون در کشور و منطقه شناخته شود.

ماموریت: پوهنتون محترم x زمینه های دسترسی آسان، مناسب و معیاری تحصیلی را فراهم می سازد، تا جوانان کشور از این طریق با نایل شدن به اهداف علمی و تخصصی خویش، آموزش و مهارت های مورد نیاز را کسب نموده و از این طریق مصدر خدمت به کشور گردند.