دیدگاه و ماموریت پوهنتون ها/مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی

دیدگاه و ماموریت پوهنتون ها/مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی
شماره پوهنتون ها/مؤسسات تحصیلات عالی  خصوصی تاریخ تاییدی
۱ پوهنتون کاردان ۲۲/۱۲/۱۳۹۷
۲ پوهنتون امریکایی افغانستان ۲۴/۱۰/۱۳۹۷
۳ پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی ۲۴/۱۰/۱۳۹۷
۴ پوهنتون باختر ۲۶/۹/۱۳۹۷
۵ مؤسسه تحصیلات عالی میوند ۳۰/۷/۱۳۹۷
۶ پوهنتون خراسان ۳۰/۲/۱۳۹۸
۷ دانشگاه کاتب ۱۷/۲/۱۳۹۷
۸ مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ ۱۷/۲/۱۳۹۷
۹ پوهنتون مریم ۱۸/۱۱/۱۳۹۷
۱۰ پوهنتون خاتم النبیین ۲۸/۱/۱۳۹۷
۱۱ مؤسسه تحصیلات عالی پیشگام
۱۲ مؤسسه تحصیلات عالی سادات ۱۵/۸/۱۳۹۸
۱۳ پوهنتون رنا ۳۰/۱۱/۱۳۹۷
۱۴ مؤسسه تحصیلات عالی آریانا ۱۹/۹/۱۳۹۷
۱۵ پوهنتون آریا ۲۹/۱۱/۱۳۹۷
۱۶ پوهنتون دعوت ۸/۵/۱۳۹۷
۱۷ پوهنتون دنیا ۲۵/۴/۱۳۹۸
۱۸ مؤسسه تحصیلات عالی سپین غر
۱۹ پوهنتون سلام ۲۳/۳/۱۳۹۷
۲۰ پوهنتون تابش ۲۷/۱/۱۳۹۷
۲۱ پوهنتون کاروان ۲۷/۱۰/۱۳۹۷
۲۲ پوهنتون مشعل
۲۳ مؤسسه تحصیلات عالی خانه نور ۱۰/۷/۱۳۹۸
۲۴ مؤسسه تحصیلات عالی اشراق ۱۳/۶/۱۳۹۸
۲۵ پوهنتون غالب ۱۴/۳/۱۳۹۷
۲۶ مؤسسه تحصیلات عالی تاج ۱۴/۳/۱۳۹۷
۲۷ پوهنتون غرجستان ۷/۱۲/۱۳۹۷
۲۸ پوهنتون ابن سینا ۳۰/۹/۱۳۹۸
۲۹ پوهنتون آزاد اسلامی ایران واحد افغانستان ۱۶/۹/۱۳۹۸
۳۰ پوهنتون گوهرشاد ۲۵/۲/۱۳۹۸
۳۱ مؤسسه تحصیلات عالی امیرعلی شیرنوایی
۳۲ مؤسسه تحصیلات عالی وادی هلمند ۸/۴/۱۳۹۸
۳۳ پوهنتون جامی ۱۲/۱۲/۱۳۹۷
۳۴ مؤسسه تحصیلات عالی ازهر ۲۴/۱۰/۱۳۹۷
۳۵ مؤسسه تحصیلات عالی میهن ۲۵/۴/۱۳۹۸
۳۶ مؤسسه تحصیلات عالی آسیا ۱۲/۵/۱۳۹۸
۳۷ پوهنتون پیام نور ایران واحد افغانستان
۳۸ مؤسسه تحصیلات عالی پامیر ۱۲/۵/۱۳۹۸
۳۹ مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو ۲۳/۶/۱۳۹۸
۴۰ مؤسسه تحصیلات عالی راه سعادت ۶/۱۲/۱۳۹۷
۴۱ مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری ۲۲/۸/۱۳۹۸
۴۲ مؤسسه تحصیلات عالی بارک
۴۳ پوهنتون جامعه المصطفی
۴۴ مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث ۱۱/۸/۱۳۹۸
۴۵ مؤسسه تحصیلات عالی هیواد ۲۷/۴/۱۳۹۷
۴۶ مؤسسه تحصیلات عالی کابورا
۴۷ پوهنتون الفلاح ۸/۱۱/۱۳۹۷
۴۸ مؤسسه تحصیلات عالی عروج
۴۹ مؤسسه تحصیلات عالی روشان ۲۳/۲/۱۳۹۸
۵۰ مؤسسه تحصیلات عالی میرویس نیکه ۱/۵/۱۳۹۷
۵۱ مؤسسه تحصیلات عالی اراکوزیا ۵/۱/۱۳۹۸
۵۲ مؤسسه تحصیلات عالی التقوا ۲۶/۱/۱۳۹۸
۵۳ مؤسسه تحصیلات عالی احمدشاه ابدالی ۲/۵/۱۳۹۷
۵۴ مؤسسه تحصیلات عالی دانش ۱۵/۸/۱۳۹۸
۵۵ مؤسسه تحصیلات عالی ملالی ۲۱/۸/۱۳۹۷
۵۶ پوهنتون بست ۲۶/۴/۱۳۹۸
۵۷ پوهنتون حکیم سنایی ۲۵/۴/۱۳۹۷
۵۸ مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان ۸/۴/۱۳۹۸
۵۹ پوهنتون رابعه بلخی
۶۰ مؤسسه تحصیلات عالی افغان ۱۶/۳/۱۳۹۸
۶۱ مؤسسه تحصیلات عالی سیدجمال الدین افغان
۶۲ مؤسسه تحصیلات عالی شرق ۲۱/۸/۱۳۹۷
۶۳ مؤسسه تحصیلات عالی ملی
۶۴ مؤسسه تحصیلات عالی رشاد
۶۵ مؤسسه تحصیلات عالی افغانستان ۲۹/۴/۱۳۹۸
۶۶ مؤسسه تحصیلات عالی تنویر
۶۷ مؤسسه تحصیلات عالی استقلال ۱۱/۷/۱۳۹۸
۶۸ مؤسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس ۲۳/۱۱/۱۳۹۷
۶۹ مؤسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق ۲۶/۵/۱۳۹۸
۷۰ مؤسسه تحصیلات عالی زاول ۲۲/۱۱/۱۳۹۷
۷۱ مؤسسه تحصیلات عالی پیام
۷۲ مؤسسه تحصیلات عالی استقامت ۲۶/۱/۱۳۹۸
۷۳ مؤسسه تحصیلات جهان ۱/۱۱/۱۳۹۷
۷۴ مؤسسه تحصیلات عالی برنا
۷۵ مؤسسه تحصیلات عالی اهل بیت ۳۰/۲/۱۳۹۸
۷۶ مؤسسه تحصیلات عالی خانه دانش
۷۷ مؤسسه تحصیلات عالی فانوس ۱۹/۳/۱۳۹۸
۷۸ مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا
۷۹ پوهنتون رهنورد ۲۳/۱۱/۱۳۹۷
۸۰ مؤسسه تحصیلات عالی غازی امان الله خان ۱۲/۵/۱۳۹۸
۸۱ مؤسسه تحصیلات عالی علامه
۸۲ مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل
۸۳ مؤسسه تحصیلات عالی ادراک ۲۳/۱۱/۱۳۹۷
۸۴ مؤسسه تحصیلات عالی رویان
۸۵ مؤسسه تحصیلات عالی هریوا ۲۵/۴/۱۳۹۸
۸۶ مؤسسه تحصیلات عالی پیمان ۲۷/۱۲/۱۳۹۷
۸۷ مؤسسه تحصیلات عالی حکمت
۸۸ مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان ۲۲/۱/۱۳۹۸
۸۹ مؤسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین جاغوری
۹۰ مؤسسه تحصیلات عالی آشنا
۹۱ مؤسسه تحصیلات عالی زم زم ۳/۷/۱۳۹۸
۹۲ مؤسسه تحصیلات عالی بیان
۹۳ مؤسسه تحصیلات عالی حنظله ۸/۴/۱۳۹۸
۹۴ مؤسسه تحصیلات عالی کاوون
۹۵ مؤسسه تحصیلات عالی قدس
۹۶ مؤسسه تحصیلات عالی سلطان محمود غزنوی ۲۶/۱/۱۳۹۸
۹۷ مؤسسه تحصیلات عالی شفاء ۲۴/۱۰/۱۳۹۷
۹۸ مؤسسه تحصیلات عالی خورشید ۲۵/۴/۱۳۹۷
۹۹ مؤسسه تحصیلات عالی متانت
۱۰۰ مؤسسه تحصیلات عالی نعمان سادات ۴/۴/۱۳۹۷
۱۰۱ مؤسسه تحصیلات عالی برلاس
۱۰۲ مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان ۳۰/۲/۱۳۹۸
۱۰۳ مؤسسه تحصیلات عالی بینوا ۱۳/۶/۱۳۹۸
۱۰۴ مؤسسه تحصیلات عالی شمال ۱۲/۱/۱۳۹۸
۱۰۵ مؤسسه تحصیلات عالی قلم ۲۲/۸/۱۳۹۸
۱۰۶ مؤسسه تحصیلات عالی افغان پامیر ۷/۱۱/۱۳۹۷
۱۰۷ مؤسسه تحصیلات عالی مسلم
۱۰۸ مؤسسه تحصیلات عالی نمر
۱۰۹ مؤسسه تحصیلات عالی نیستان
۱۱۰ مؤسسه تحصیلات عالی شهید سید جان ۶/۹/۱۳۹۸
۱۱۱ مؤسسه تحصیلات عالی کهندژ
۱۱۲ مؤسسه تحصیلات عالی ابونصر
۱۱۳ مؤسسه تحصیلات عالی شیرزی افغان ۱۶/۳/۱۳۹۸
۱۱۴ مؤسسه تحصیلات عالی البرز
۱۱۵ مؤسسه تحصیلات عالی امام محمد شیبانی
۱۱۶ مؤسسه تحصیلات عالی صابر ۲۵/۲/۱۳۹۸
۱۱۷ مؤسسه تحصیلات عالی بایزید روشان ۵/۳/۱۳۹۷
۱۱۸ مؤسسه تحصیلات عالی رازی ۲۱/۹/۱۳۹۷
۱۱۹ مؤسسه تحصیلات عالی سبا ۱/۵/۱۳۹۷
۱۲۰ مؤسسه تحصیلات عالی نورین
۱۲۱ مؤسسه تحصیلات عالی زنان افغان (مورا) ۱۷/۱۱/۱۳۹۷
۱۲۲ مؤسسه تحصیلات عالی ابن خلدون ۲۶/۱/۱۳۹۸
۱۲۳ مؤسسه تحصیلات عالی جهان نور
۱۲۴ مؤسسه تحصیلات عالی نخبگان
۱۲۵ مؤسسه تحصیلات عالی راه ابریشم
شعبات پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی
۱۲۶ مؤسسه تحصیلات عالی سپین غر ۲۹/۴/۱۳۹۸
۱۲۷ پوهنتون غالب شعبه کابل
۱۴/۳/۱۳۹۷
۱۲۸ مؤسسه تحصیلات عالی آریانا
۱۲۹ پوهنتون سلام شعبه کندز ۳۰/۲/۱۳۹۸
۱۳۰ مؤسسه تحصیلات عالی غرجستان
۱۳۱ مؤسسه تحصیلات عالی تابش
۱۳۲ پوهنتون ابن سینا شعبه مزار شریف
۱۲/۴/۱۳۹۸
۱۳۳ پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی
۱۳/۷/۱۳۹۸
۱۳۴ مؤسسه تحصیلات عالی مولانا جلال الدین محمد بلخی
۱۳۵ مؤسسه تحصیلات عالی راه سعادت
۱۳۶ مؤسسه تحصیلات عالی دعوت