دیدگاه و ماموریت تائید شده پوهنتون ها/مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی

 

پوهنتون کاردان

دیدگاه

پوهنتون کاردان در آینده سعی به عمل میآورد که با نوآوری و ابتکار مستمر شرایط تحصیلات عالی باکیفیت را در مقطع های مختلف برای محصلان فراهم نماید تا آنها برای جامعه مصدر خدمت گردند و زمینه تحول و تغیییر مثبت را عرصه های مختلف فراهم نمایند.

ماموریت

پوهنتون کاردان فرصت ها و زمینه های رشد مسلکی محصلان را از طریق فراگیری علم و دانش، ایجاد فرصت های شغلی و آموزش میتود های تحقیق را در کشور فراهم می‌سازد.

پوهنتون امریکایی افغانستان

دیدگاه

پوهنتون امریکایی افغانستان، مصمم است از طریق عرضۀ برنامه های علمی و مسلکی با کیفیت به عنوان یکی از معتبرترین پوهنتونهای بین المللی در جهت رشد و برآورده شدن نیازهای علمی محصلان و الگو قرار گرفتن برای پوهنتونهای خصوصی غیر انتفاعی  که سبب رشد کشور می‌گردد، شناخته شود.

ماموریت

پوهنتون امریکایی افغانستان، در حال حاضر از طریق عرضۀ خدمات با کیفیت علمی  به تربیۀ کادرها و رهبرانی که نیازهای افغانستان و منطقه را با ستندردهای جهانی بر آورده سازد؛ مصروف می‌باشد.

پوهنتون کاتب

دیدگاه

پوهنتون کاتب به عنوان یک نهاد معتبر علمی تلاش می‌نماید تا از طریق ارایه برنامه های مشخص علمی- تحقیقی به یک دانشگاه معتبر در سطح کشور مبدل شود.

ماموریت

پوهنتون کاتب در حال حاضر به عنوان یک نهاد معتبر علمی در عرصه آموزش و پژوهش با کیفیت در سطح کشور فعالیت نموده و زمینه گسترش متوازن تحصیلات عالی را مطابق نیازمندی های بازار کار فراهم می‌نماید.

پوهنتون خاتم النبیین

دیدگاه

پوهنتون خاتم النبیین تلاش می‌کند تا از طریق ارایه‌ی خدمات آموزشی و تحقیقاتی معیاری برای مردم افغانستان جایگاه خاص داشته باشد.

ماموریت

پوهنتون خاتم النبیین برای تربیت کادر های متعهد، متخصص و خدمت گزار و انکشاف علمی کشور متناسب با معیار های ملی و بین المللی فعالیت می‌نماید.

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در آینده به عنوان یک نهاد معتبر تدریسی، تحقیقی در عرصه خدمات آموزشی و صحی در سطح کشور خواهد بود.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ زمینه تحصیلات با کیفیت اکادمیک و تحقیقاتی طبی را به شیوه های جدید تدریس و آموزش برای جوانان مهیا ساخته، تا آنها بتوانند در عرضه خدامات صحی معیاری در کشور ایفای وظیفه نمایند.

پوهنتون تابش

دیدگاه

پوهنتون تابش در نظر دارد تا جهت ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصصی فرزندان میهن از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات زمینه رشد و انکشاف علمی را مطابق استندردهای ملی و بین المللی فراهم نماید.

ماموریت

پوهنتون تابش با درنظرداشت شرایط و نیازمندی های جامعه از طریق عرضه خدمات علمی و تخصصی در راستای آموزش و پرورش جوانان کشور فعالیت مستمر و مستدام داشته و آنها را مطابق رشته های اختصاصی تربیه و به جامعه تقدیم می‌نماید.

پوهنتون رنا

دیدگاه

پوهنتون رنا در تکاپوی هنجار های جدید پژوهش و آموختن بوده و همواره در معیاری سازی و برتر ساختن سطح دانش تلاش ورزیده و برای رسیدن به یک پوهنتون پژوهش محور حرکت می‌کند تا برای جامعه افغانستان بیشتر خدمت نماید.

ماموریت

پوهنتون رنا در راستای غنامندی علم و دانش در کشور و تربیه نسل جوان از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات فعالیت می‌نماید.

پوهنتون مریم

دیدگاه

پوهنتون مریم میخواهد در آینده با عرضه خدمات تحصیلات عالی با  کیفیت به منظور اصلاح و توسعه همه جانبه برای جامعه و گسترش شایسته سالاری، مجهز با دانش پیشرفته علمی و دارای مدیریت عالی بوده  و در سطح ملی و بین المللی دارای اعتبار و جایگاه برجسته باشد.

ماموریت

پوهنتون مریم جهت ترویج علم و فراهم نمودن دسترسی برابر به تحصیلات عالی، برای تمام افراد واجد شرایط کشور و برای ارتقای ظرفیت های علمی و تقدیم نمودن بهترین ها به جامعه فعالیت می‌نماید.

پوهنتون غرجستان

دیدگاه

پوهنتون غرجستان مصمم است با ایجاد محیط مناسب جهت تربیت کادر متعهد، متخصص، خلاق وکارا از طریق ارتقای کیفی وکمی آموزش و تحقیق در راستای بهبود رفاه عمومی نقش ایفا کند. این پوهنتون میخواهد با برقراری ارتباط مستمر و منظم با جامعه به منظور شناخت نیاز ها و ارایه خدمات علمی باکفیت و تاکید بر شایسته سالاری در سطح ملی و بین المللی دارای جایگاه شایسته باشد.

ماموریت

پوهنتون غرجستان با بهره مندی از اساتید و کارکنان شایسته و بهره گیری از فناوری های نوین و لابراتوار های مجهز در عرصه های علمی، تحقیقی و فنی به تربیت کادر متخصص، کارا و خلاق در کشور می‌پردازد.

پوهنتون کاروان

دیدگاه

پوهنتون کاروان میخواهد با توسعه و انکشاف سطح کمی و کیفی خدمات خویش، خود را با معیار های ملی و بین المللی عیار سازد و به حیث یک نهاد تحصیلی، علمی، تحقیقی و تخصصی جهت انکشاف استعدادها، در سطح ملی و بین المللی مصدر خدمت به جامعه گردد.

ماموریت

پوهنتون کاروان متناسب بامعیار های یک نهاد تحصیلات عالی، خدمات تحصیلی، تحقیقی و تخصصی را در بخش های نظری و عملی در پرتو ارزش های اسلامی و ملی، پلان استراتیژیک و پالیسی های پوهنتون به هموطنان خویش عرضه مینماید.

مؤسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس میخواهد به یک نهاد تحصیلی شناخته شده ملی و بین المللی تبدیل گردیده زمینه آموزش بهتر را مساعد ساخته و مصدر خدمت به جامعه گردد.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس ماموریت دارد تا نسل جوان کشور را با استفاده از اندوخته های علمی و تجارب جهانی به نفع کشور در راستای عرضه خدمات با کیفیت صحی تربیه نماید.

مؤسسه تحصیلات عالی ادراک

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی ادراک میخواهد در آینده نزدیک از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات به عنوان یکی از معتبر ترین و با کیفیت ترین نهاد تحصیلی در کشور و منطقه شناخته شود.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی ادراک زمینه های دسترسی تحصیلی مناسب و معیاری را فراهم می‌سازد تا جوانان کشور از این طریق با نایل شدن به اهداف علمی و تخصصی خویش، آموزش و مهارت های مورد نیاز را کسب نموده و مصدر خدمت به کشور گردند.

مؤسسه تحصیلات عالی بایزید روشان

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی بایزید روشان به عنوان یک نهاد معتبر علمی تلاش مینماید تا از طریق ارایه تدریس، تحقیق و عرضه خدمات با کیفیت به یک نهاد معتبر به سطح کشور مبدل شود.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی بایزید روشان به عنوان یک نهاد تحصیلی در عرضه تدریس و تحقیق باکیفیت در سطح کشور مصروف تربیه سالم افراد جامعه می‌باشد تا از این طریق به اهداف علمی، تخصصی و آموزش مهارت های مورد نظر خویش نایل آید.

مؤسسه تحصیلات عالی تاج

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی تاج در پی آن است تا سیستم معیاری تحصیلی با استاندرد های ملی قبول شده، مجهز به تکنالوژی مدرن، مدیریت عالی متناسب به نیازمندی های جامعه و بهبود رفاه عامه را ایجاد نماید.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی تاج منحیث یک نهاد تحصیلی شناخته شده علمی در حال حاضر مصروف فراهم سازی زمینه تحصیل با کیفیت به جامعه از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات و تربیه کادرهای متعهد، مسؤولیت پذیر و وطن دوست در جهت نگهداشت ارزش های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی در کشور است.

پوهنتون غالب

دیدگاه

پوهنتون غالب خواهان ایجاد سیستم تحصیلات عالی خصوصی باکیفیت و برابر با معیار های اکادمیک درسطح کشور می‌باشد که پاسخگوی نیازمندی های رشد و انکشاف علمی باشد.

ماموریت

پوهنتون غالب درحال حاضر مصروف تدریس، تحقیق و عرضه خدمات برای اتباع کشور بوده و سهولت های تحصیلی را  برای آن ها فراهم نموده است.

پوهنتون سلام

دیدگاه

پوهنتون سلام مصمم است تا در سطح ملی به حیث یک مرکز ویژه و نمونه تحصیلات عالی در بخش تحقیقات علمی و تدریسی اعم از علوم ساینسی و اسلامی در تربیه کادر های علمی و ورزیده یکی از نهاد های پیشگام باشد.

ماموریت

پوهنتون سلام در حال حاضر از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات تحصیلی به منظور رفع نیازمندی های اجتماعی، اقتصادی و ترویج دانش مصروف تربیه کادر های مبتکر و متخصص در جامعه است.

مؤسسه تحصیلات عالی نعمان سادات

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی نعمان سادات مصمم است تا از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات باکیفیت که جوابگوی نیاز مندی های رشد و انکشاف جامعه بوده، در سطح کشور به عنوان یک نهاد تحصیلی معتبر شناخته شود.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی نعمان سادات در حال حاضر ایجاد فرصت های مساویانه تحصیلی برای تمام دانشجویان از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات تحصیلی در افغانستان می‌باشد.

مؤسسه تحصیلات عالی رازی

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی رازی در نظر دارد یک سیستم تحصیلی خصوصی با کیفیت، برابر با معیار های اکادمیک را ایجاد کند که مجهز به تکنالوژی نوین و دارای مدیریت عالی بوده و در سطح کشور دارای اعتبار و جایگاه برجسته باشد و از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات به افراد جامعه افغانی مصدر خدمت گردد.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی رازی به عنوان یک موسسه تحصیلی پیشتاز در رشته های مورد نیاز در رشد  و توسعه علم  و پاسخگویی به نیاز های جامعه افغانی متعهد است، این مؤسسه در حال حاضر مصروف ارایه خدمات آموزشی، تحقیقی،  فناوری،  نشراتی می‌باشد.

مؤسسه تحصیلات عالی شرق

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی شرق از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات با کیفیت میخواهد یکی از با کیفیت ترین نهادها در سطح کشور شناخته شود.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی شرق در حال حاضر از طریق عرضه خدمات با کیفیت علمی مصروف تربیه کادرهای متخصص و مسلکی برای جامعه افغانی می‌باشد.

پوهنتون غالب هرات

  دیدگاه

پوهنتون غالب ایجاد سیستم تحصیلات عالی خصوصی با کیفیت، غیر سیاسی، عاری هرگونه تعصب و برابر با معیارهای اکادمیک جهانی می‌باشد که پاسخگوی نیازمندی های رشد و انکشاف علمی در کشور بوده، منتج به بهبود رفاه عامه گردیده، با ارج گزاری به ارزش های ملی، مجهز به دانش پیشرفته علمی، اداری مدیریت عالی، در سطح ملی و جهانی دارای اعتبار و جایگاه برجسته باشد.

ماموریت

پوهنتون غالب مصمم است تمامی چالش های که مانع دسترسی به موفقیت در سطح پوهنتون می‌شود را ازبین برد و فرصت های یکسان تحصیلی را برای تمام دانشجویان در افغانستان مهیا نماید.  ما متعهد هستیم که در تدریس، تحقیق و سهولت های تحصیلی بهترین باشیم و زمینه خدمات را برای تمام مردم مهیا نماییم.

مؤسسه تحصیلات عالی ملالی

لیرلید

ملالی د لوړو زده کړو موسسه همدا اوس په ځانګړو تحصیلی څانګوکی د مسلکی او ژمنو کادرونو د روزنی په موخه د ښه تحصیلی اکاډمیک چاپیریال د رامنځته کولو لپاره هلی ځلی کوی.

رسالت

ملالی دلوړو زده کړو موسسه به دهیواد دبیارغونی او هرالړخیز اقتصادی او ټولنیز پرمختګ په موخه په مختلفو تحصیلی څانګو کی د معیاری تدریس، څیړنی او خدماتو وړاندی کوونکی وی.

مؤسسه تحصیلات عالی خورشید

 دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی خورشید مبتنی بر درک جایگاه علم و دانش در امر پیشرفت یک جامعه، مصمم است تا در آینده نزدیک از طریق تدریس، پژوهش و عرضه خدمات معیاری به مثابه یکی از با اعتبارترین و با کیفیت ترین مؤسسه علمی در سطح کشور و منطقه شناخته شود.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی خورشید با در نظر داشت چشم انداز روشنی که دارد، پیوسته تلاش می‌ورزد تا زمینه های دسترسی بهتر مناسب و معیاری تحصیلی را برای نسل جوان کشور فراهم نماید، تا آن ها بتوانند باکسب دانش مسلکی و مهارت های لازمی و ضروری مصدر خدمات ارزشمندی به جامعه شوند.

مؤسسه تحصیلات عالی سید جمال الدین افغان

دیدگاه

ارتقاء مؤسسه تحصیلات عالی سید جمال الدین افغان به یک نهاد تحصیلی با اعتبار ملی  و بین المللی در عرصه های تربیه کادر های متخصص  و معتهد، تحقیقات، باز تولید علم  و عرضه خدمات اکادمیک.

ماموریت

تربیه کادر های متخصص و متعهد مورد نیاز جامعه که باورمند به ارزش های ملی، تاریخی، تعهد صادقانه  و سهم گیری فعال در باز تولید علم  و عرضه خدمات جهت تسهیل  و تسریع پروسه های انکشافی در کشور ایفای وظیفه نمایند.

مؤسسه تحصیلات عالی آریانا

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی آریانا منحیث یک نهاد اکادمیک مصمم است که در آینده مطابق نیازمندی های جامعه از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات بهتر برای اتباع کشور زمنیه تحصیلات عالی با کیفیت را مساعد ساخته منحیث یک نهاد دارای اعتبار فعالیت نماید.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی آریانا از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات، مطابق نیازمندهای جامعه برای اتباع کشور در زمنیه تحصیلات عالی کار و فعالیت می‌نماید.

مؤسسه تحصیلات عالی حکیم سنایی

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی حکیم سنایی مصروف تدریس، تحقیق و تربیت اتباع کشور بوده، متعهد به توسعه و انکشاف دوامدار کشور است.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی حکیم سنایی میخواهد در بخش تدریس و تحقیق و بهبود علم، دانش و فناوری جایگاه پیشتاز در جامعه افغانستان داشته باشد.

 مؤسسه تحصیلات عالی شفا

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی شفا، مصصم به ایجاد یک سیستم تحصیلات عالی با کیفیت که بتواند که نیاز های جامعه افغانی  برآورده سازد؛ می‌باشد.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی شفا،  در حال حاضر، با فراهم نمودن زمینه های لازم تحصیلی، مصروف تربیه کادرهای علمی و مسلکی در سطح جامعۀ افغانی می‌باشد.

مؤسسه تحصیلات عالی ازهر

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی ازهر، میخواهد در آیندۀ نزدیک از طریق تدریس و عرضۀ خدمات با کیفیت علمی در جهت تربیۀ جوانان افغان به عنوان یک نهاد معتبر آموزشی  در سطح ملی شناخته شود.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی ازهر، در حال حاضر از طریق تدریس و تحقیق مصروف تربیۀ کادر های ورزیدۀ علمی در سطح کشور می‌باشد.

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی

دیدگاه

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی منحیث یکی از نخستین پوهنتون های خصوصی ایجاد شده در کشور با طرح برنامه های معیاری علمی و اکادمیک میخواهد در آینده نزدیک از طریق تحقیق و راه اندازی برنامه های معتبر تحقیقاتی در عرصه خدمات معیاری تحصیلی برای جوانان و علاقمندان به علوم معاصر و با در نظر داشت نیاز های بازار کار به عنوان یکی از پوهنتون معتبر و با کیفیت ملی در سطح کشور و منطقه شناخته شده و اعتبار ملی و منطقوی را کمایی نماید.

ماموریت

پوهنتون مولانا جلال لدین محمد بلخی منحیث یکی از نخستین پوهنتون های خصوصی ایجاد شده در کشور با طرح برنامه های معیاری علمی و اکادمیک میخواهد در آینده نزدیک از طریق تحقیق و راه اندازی برنامه های معتبر تحقیقاتی در عرصه خدمات معیاری تحصیلی برای جوانان و علاقمندان به علوم معاصر و با در نظر داشت نیاز های بازار کار به عنوان یکی از پوهنتون معتبر و با کیفیت ملی در سطح کشور و منطقه شناخته شده و اعتبار ملی و منطقوی را کمایی نماید.

پوهنتون رهنورد

دیدگاه

پوهنتون رهنورد با یک حرکت غیرسیاسی، عاری از هر نوع تعصب با کیفیت عالی اکادمیک، مطابق استندرد های علمی و پذیرفته شده جهانی، مجهز با تکنالوژی های مدرن و در ارتباط با پوهنتون ها، مؤسسات تحصیلات عالی و انسیتیوت های علمی و اکادمیک معتبر جهان فعالیت خویش را انکشاف دهد.

ماموریت

نهاد در آموزش و بیدارسازی محصلان اعم از ذکور و اناث تلاش خویش خواهد نمود؛ این کوشش و تلاش، همگام با روحیه بشر دوستی، وطن دوستی، مسلک دوستی و مسوولیت پذیری در جهت رسیدن به ارزش های دینی و تاریخی می‌باشد که در پرتو مندرجات قانون، مقررات و لوایح تحصیلات عالی افغانستان توسط یک تیم ورزیده اکادمیک رهبری می‌گردد.

مؤسسه تحصیلات عالی زنان افغان (مورا)

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی زنان افغان (مورا) به حیث اولین نهاد تحصیلی برای زنان میخواهد تا با ایجاد و تداوم بهترین سیستم تحصیلات عالی و تحقیقات علمی به عنوان با کیفیت ترین و معتبر ترین پوهنتون در سطح ملی و منطقه شناخته شود.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی زنان افغان (مورا) با ارایه خدمات تحصیلات عالی با کیفیت مطابق با معیارهای علمی، ملی و بین المللی زندگی زنان افغان را غنا بخشیده و با ایجاد فضای مملو از صلح، آرامش، عدالت و برابری زمینه ساز ترقی و پیشرفت وطن عزیز ما افغانستان می‌باشد.

مؤسسه تحصیلات عالی جهان

 دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی جهان مصمم به تغییر مطلوب در عرصه توسعه برنامه های علمی و تربیه کادر های متخصص پاسخگو به نیاز بازار کار کشور و ارتقای مؤسسه به یک مرکز با اعتبار و شناخته شده به سطح ملی می‌باشد.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی جهان به عنوان یک نهاد معتبر اکادمیک سعی کرده است تا از طریق تدریس و تحقیق بهتر برای نسل جوان در سطح کشور و منطقه نیاز بازار کار را تأمین نماید.

مؤسسه تحصیلات عالی زاول

دیدگاه

نهاد تحصیلات عالی زاول میخواهد منحیث بهترین کانون علمی آموزشی و تحقیقاتی مبتکر، مطابق به نیازهای بازار کار، خدمات با کیفیت تحصیلات عالی را به جامعه عرضه نماید.

ماموریت

نهاد تحصیلات عالی زاول دسترسی آسان و همگانی را به تحصیلات عالی معیاری و ارزش محور با عرضه خدمات تحقیقاتی و تدریسی مبتکرانه فراهم ساخته و خدمتگار شایسته برای جامعه افغانستان می‌باشد.

پوهنتو آریا

دیدگاه

پوهنتون آریا منحیث یک نهاد تحصیلی خصوصی خواهان ایجاد یک نظام تحصیلی با کیفیت مبتنی برمعیار های اکادمیک با ارزش های ملی و بین المللی در سطح کشور می‌باشد که پاسخگوی نیاز مندی های رشد علمی و تحقیقی باشد.

ماموریت

پوهنتون آریا در حال حاضر مصروف ارایه  تدریس، تحقیق وعرضه خدمات تحصیلی با کیفیت برای شهروندان کشور بوده و خود را مکلف و متعهد به اجرای این ماموریت میداند.

مؤسسه تحصیلات عالی راه سعادت

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی راه سعادت در تکاپوی ایجاد یک سیستم تحصیلات عالی باکیفیت در مطابقت با معیار های علمی و اکادمیک در سطح کشور بوده تا از این رهگذر بتواند نیازمندی های علمی رو به رشد نسل های جدید و جامعه را پاسخ بدهد.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی راه سعادت با استفاده از امکانات و منابع موجود در ظرفیت سازی و ارتقای سطح تحصیلی جامعه خویش فرصت و بستر های مناسب درسی را در جامعه فراهم نموده است.

پوهنتون جامی

دیدگاه

پوهنتون جامی به عنوان یکی از دانشگاه های پیشتاز خصوصی میخواهد در کشور، نقش کلیدی در تربیه کادرهای متخصص و مسلکی از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات داشته باشد.

ماموریت

پوهنتون جامی، مصروف آموزش و تربیه نیروی بشری متخصص و مسلکی به هدف توسعه اجتماعی، اقتصادی و افزایش درآمد از طریق ظرفیت سازی علمی و ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی با کیفیت در کشور می‌باشد.

سبا د لوړو زده کړو موسسه

لیرلید

 سبا د لوړو زده کړو موسسه به د سیمی په کچه یو سیال او پیژندل شوی خصوصی تحصیلی نهاد وی، چی بدلون ته یی وده ورکړی، د کیفیت د لوړاوی معیارونه به خپلوی او مسلکی کادرونه ټولنی ته وړاندی کوی تر څو د دوامداره پرمختګ شاهدان واوسو.

رسالت

 سبا دلوړو زده کړو موسسه د عصری تدریسی نصاب، کیفیت د ښه والی پروسی څیړنو او نوښتونو سره یو داسی حمایوی علمی چاپیریال را منځته کړی، پوهه خپره او ټولنی ته مسلکی خدمات وړاندی کوی.

مؤسسه تحصیلات عالی میرویس نیکه

لیرلید

میرویس نیکه د لوړو زده کړو موسسه غواړی چی د سیمی په کچه په علمی او څیړنیزو برخو کی د ټولنی ستونزی حل کړی.

رسالت

میرویس نیکه د لوړو زده کړو موسسه هڅه کړی ده، چی د زده کړو او څیړنو په برخه کی علمی کادرونه ټولنی ته وړاندی کړی.

مؤسسه تحصیلات عالی ملی

دیدگاه

ارتقای ظرفیت استادان، با ایجاد زمینه های آموزشی تحصیلات عالی برتر ارتقای ظرفیت کارمندان، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری معاصر، تأسیس و تحکیم روابط با مؤسسات و نهاد های تحصیلی ملی و بین المللی، تحکیم روابط دوجانبه با سکتور صنعت و بازار کار، تربیه کادرهای جوان و متخصص، مبتکر، متعهد و مجهز با دانش معاصر، که قادر به تطبیق و تولید دانش و سهیم شدن در رشد و انکشاف متوازن کشور باشد، تلاش می‎نماید.

ماموریت

نهاد تحصیلات عالی ملی در حال حاضر به یک نهاد تحصیلی با اعتبار و عالی قابل شناخت در سطح ملی و ببن المللی با ایجاد فرصت های تحصیلی فعال، متنوع، مبتکرانه، محیط عاری از هرگونه تعصب، تبعیض و محیط که تنها معیار های علمی و اکادمیک در آن محک باشد، بر مبنای آن ارزیابی صورت گیرد، فعالیت می‎نماید.

مؤسسه تحصیلات عالی پیمان

دیدگاه

نهاد تحصیلات عالی خصوصی پیمان متعهد است تا خدمات ارزنده علمی تدریسی را با روش های جدید و مؤثرآموزشی از طریق راه اندازی برنامه های علمی تحقیقی مطابق به استندردهای ملی به ملت عزیز خویش عرضه نموده و کادرهای متخصص و رسالت مند را به جامعه تقدیم نماید.

ماموریت

نهاد تحصیلات عالی خصوصی پیمان با نیازسنجی کامل زمینه را برای یادگیری، تحقیق و پژوهش، تخصص محوری و جذب یافته های جدید علمی موافق به عصر  مساعد ساخته است. تا نسل جوان کشور بتواند باکسب دانش مهارت ها و روش های جدید علمی در مسیر رشد، انکشاف و خود کفایی گام برداشته و در جهت ایجاد یک جامعه مرفه و توسعه یافته مصدر خدمت به کشور شوند.

مؤسسه تحصیلات عالی اراکوزیا

لیرلید

اراکوزیا د لوړو زده کړو موسسه غواړی د هیواد په کچه د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو لپاره داسی یو معیاری مرکز وی چی د زده کړو بهیر یی د عصری تیوری پر بنسټ پیل او په عملی څیړنو پای ته ورسیږی.

رسالت

اراکوزیا دلوړو زده کړو موسسه د زده کړو، څیړنو او د خدمتونه په وړاندی کولو سره خپل هیواد لپاره مسلکی وګړی ټولنی ته وړاندی کوی.

مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ابوریحان میخواهد با استفاده از تدریس، تحقیق وعرضه خدمات علمی آموزشی  با تکنالوژی مدرن در ارتباط پوهنتون ها، مؤسسات تحصیلات عالی و اکادمیک معتبر برای اتباع کشور فعالیت نماید.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان خود را متعهد ومکلف میداند که در راستای ارتقای کیفیت و نهادینه سازی تحقیق وتدریس برای پیشرفت جوانان کشوراز تمام ظرفیت های موجود خود استفاده نموده و درعرصه خدمات عالی به جامعه ومردم فعالیت نماید.

پوهنتون باختر

دیدگاه

پوهنتون باختر میخواهد که با تمر کز و ارائه خدمات با کیفیت عالی در راستای دانش، تکنالوژی، تحقیق، و نوآوری برای اتباع کشور یکی از پوهنتون پیشتاز در منطقه باشد.

ماموریت 

پوهنتون باختر از طریق کسب، ایجاد و انتقال علم و دانش، تکنالوژی، تحقیق و نوآوری با کیفیت عالی به سطح ملی در راستای رفع نیازمندی های اکادمیک جامعه مصروف خدمت است.

مؤسسه تحصیلات عالی التقوی

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی التقوی متعهد است تا از طریق ارایه برنامه های مشخص تخصصی، علمی و تحقیقی درسطح کشور و منطقه به حیث یک نهاد اکادمیک علمی و تحقیقی شناخته شود.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی التقوی با در نظر داشت تقاضای جامعه افغانی خدمات علمی و تحقیقی را عرضه نموده و درمطابقت با قوانین و معیارهای اکادمیک،  فارغان متعهد و مسلکی را به جامعه تقدیم مینماید.

مؤسسه تحصیلات عالی ابن خلدون

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی ابن خلدون میخواهد تا خدمات تحصیلی ارزنده  را برای جامعه در راستای آموزش و تحقیقات معیاری ارایه نماید.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی ابن خلدون برای تربیت کادر های متخصص، متعهد و خدمتگزار و همچنان در راستای انکشاف علمی کشور متناسب با معیار های ملی فعالیت می نماید.

مؤسسه تحصیلات عالی استقامت

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی استقامت مصمم است تا با عرضه خدمات معیاری تحصیلی وتحقیقی جایگاه خود را به سطح ملی و منطقوی تثبیت نماید.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی استقامت بستر پویایی و دانایی را برای تمام علاقمندان دانش و پژوهش فراهم نموده تا با اندوخته های علمی وتحقیقی مصدر خدمت به کشور گردد.

سلطان محمود غزنوی د لوړو زده کړو مؤسسه

لرلید

سلطان محمود غزنوی د لوړو زده کړو مؤسسه هوډ لری چی په راتلونکې کې د هیواد او سیمې په کچه د اسلامی، ټولنیزو او ساینسی علومو په برخه کې د زده کړو او علمی څیړنو معیاری مرکز شی.

رسالت

سلطان محمود غزنوی د لوړو زده کړو مؤسسه اوس مهال د لوړ کیفیت تدریس، څیړنې او نورو تحصیلی چوپړونو د وړاندې کولو له لارې د هیواد د رغونې، سمسورتیا او اړتیاوو د بشپړولو په موخه علمی، متخصص او متعهد کادرونه روزی.

دانشگاه گوهرشاد

دیدگاه

پوهنتون گوهرشاد میخواهد با تربیت کادرهای متخصص که توانمندی خدمات ارزنده ای را از طریق تدریس، تحقیقات علمی مطابق نیازمندی های انکشاف ملی عرضه نماید و به عنوان یک نهاد تحصیلی تخصص گرا و تحقیق محور در جامعه شناخته شود.

ماموریت

پوهنتون گوهرشاد کوشیده است تا زمینه فراگیری آسان و با کیفیت تحصیلات عالی را در پرتو قوانین نافذه کشور، برای محصلان فراهم نماید؛ عرضه خدمات تحصیلی و تحقیقی را از نظر کمی و کیفی به صورت مستمر بهبود بخشد و از طریق آن در تلاش است تا حضور مؤثر در عرصه انکشاف محلی و ملی داشته باشد.

مؤسسه تحصیلات عالی صابر

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی صابر میخواهد در گستره ی نظری و کاربردی دانش از طریق پژوهش و تدریس کادرهای متخصص و مسلکی به جامعه تقدیم نموده و درعرصه ملی، به کانون معتبر علمی تبدیل گردد.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی صابر از طریق تدریس و تحقیق با فراگیری دانش و مهارت های اکادمیک نسل کارا و مسلکی را تربیت نموده؛ به جامعه تقدیم مینماید.

پوهنتون الفلاح

لیرلید

الفلاح پوهنتون غواړی چی د زده کړی څیړنی او تدریس لوړ کیفیت، پیاوړی اداری سیستم په لرلو سره داسی نسل وروزی چی د هیواد راتلونکی روښانه کړی.

رسالت

الفلاح پوهنتون د افغانستان او سیمی خلکو ته د علم، مهارت او اکاډمیکو ارزښتونو د انتقال، ساتنی، عملی کولو او څیړنی په واسطه خدمت کوی، او په اسلامی، ملی او ټولنیزو ارزښتونو سنبال پیاوړی مسلکی کادرونه روزی.

مؤسسه تحصیلات عالی میوند

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی میوند مصمم است تا با تربیه کدر های مسلکی و آگاه از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات معیاری در آینده به یکی از پوهنتون های معتبر در سطح کشور مبدل گردد. و از آن طریق مکلفیت خویش را در قبال جامعه ادا خواهد نمود.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی میوند در حالی حاضر مصروف تربیه اولاد وطن از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات معیاری بشکل صادقانه بوده و در تقدیم افراد شایسته مطابق نیازمندی جامعه جهت تسریع بخشیدن پروسه های انکشافی در سکتور مختلف سهم خویش را ادا می نماید.

احمد شاه ابدالی د لوړو زده کړو مؤسسه

لیرلید

احمدشاه ابدالی د لوړو زده کړو خصوصی مؤسسه باید د یوه داسی لوړ او با کیفیته سیستم چی د څیړنه، تدریس او خدمتونو په عرضه کولو کی برخمن، د یوی ښی رهبری، مدیریت خاوند او د هیواد په کچه لوړ اعتبار ولری.

رسالت

احمد شاه ابدالی د لوړو زده کړو خصوصی مؤسسه ټولو وړکسانو ته چی په علمی او اکاډمیکو شرایطو برابر وی د تحصیل او څیړنه زمینه مساعد کړی ده او د لوړو زده کړو د داسی بنسټونه یی رامنځ ته کړی چی د ښه تدریس او څیړنیزو خدمتونو جوګه ده.

پوهنتون سلام شعبه کندز

دیدگاه

پوهنتون سلام شعبه کندز مصمم بر آن است تا در سطح ملی به حیث یک مرکز ویژه اکادمیک در بخش تحقیقات علمی و ارایه خدمات تحصیلی با کیفیت اعم از علوم انسانی و اسلامی، در تربیه کادر های علمی و ورزیده یکی از نهاد های پیشگام باشد.

ماموریت

پوهنتون سلام شعبه کندز در حال حاضر از طریق عرضه خدمات تحصیلی با کیفیت و تحقیقات علمی مؤثر به منظور رفع نیاز مندیهای علمی و ترویج فرهنگ دانش محور، مصروف تربیه کادر های مبتکر و متخصص در جامعه است.

مؤسسه تحصیلات عالی اهل بیت

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی اهل بیت میخواهد از طریق آموزش، پژوهش نسل جوان به یک موسسه معتبر از نظر کیفی و کمی در سطح کشور تبدیل شود.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی اهل بیت درحال حاضر از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات مصروف تربیه نسل جوان، متخصص و آگاه برای اتباع کشور می باشد.

مؤسسه تحصیلات عالی روښان

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی روښان می خواهد از طریق تحقیق و عرضه خدمات معیاری اکادمیک با تربیه کادر های متخصص و متعهد، منحیث یک نهاد معتبر درسطح کشور شناخته شود.

لرلید

روښان د لوړو زده کړو مؤسسه غواړی د څیړنې او معیاری اکاډمیکو خدمتونو وړاندې کولو له لاری د متخصصو او ژمنو کادرونو روزنې، په ملی کچه د یوه معتبر نهاد په توګه وپیژندل شی. 

ماموریت

روښان د لوړو زده کړو مؤسسه د مسلکی او علمی کارکونکو پر  مټ د روزنی، څیړنو او معیاری خدمتونو په وړاندی کولو سره د هیواد وګړو په زده کړو بوخت دی ترڅو هغوی د ځانګړو مهارتونو او تخصص پر بنسټ د ټولنی پرمختګ ته کار وکړی.  

 ماموریت  

مؤسسه تحصیلات عالی روشان به همت پرسونل مسلکی و علمی خویش ازطریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات معیاری مصروف آموزش اتباع کشور میباشد تا آنها به اساس تخصص و مهارت های خاص برای پیشرفت جامعه کار نمایند. 

مؤسسه تحصیلات عالی حنظله

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی حنظله بعنوان یک نهاد علمی میخواهد نقش مهم و ارزنده ی را از طریق تدریس، تحقیق، عرضه خدمات و تربیه کادر های مسلکی به جامعه ایفا نماید تا در سطح ملی از اعتبار اکادمیک برخوردار گردد. 

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی حنظله از طریق آموزش، تحقیق وتربیه نیروی بشری متخصص بمنظور رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی وفرهنگی افغانستان، انکشاف منابع بشری و ارایه خدمات تحصیلی باکیفیت ومعیاری مطابق به قوانین نافذه کشور فعالیت مینماید.

مؤسسه تحصیلات عالی شیرزی افغان

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی شیرزی افغان تلاش مینماید تا از طریق ارایه خدمات با کیفیت تحصیلی و تحقیقی به عنوان یک نهاد معتبر علمی در سطح کشور شناخته شود.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی شیرزی افغان از طریق تدریس، تحقیق و تقدیم کادر مسلکی در جامعه در راستایی تربیت اتباع کشور نقش ایفا می‌کند.

افغان د لوړو زده کړو مؤسسه

لرلید

افغان دلوړو زده کړو مؤسسه غواړی چې دینی او اکادمیکو ارزښتونو ته په پوره درناوی، د څیړنو، تدریس، معلوماتی ټکنالوژۍ او نوښتونو له لارې د هیواد په کچه د معیاری لوړو زده کړو په برخه کې ځانکړی نوم او شهرت خپل کړی. 

رسالت

افغان دلوړو زده کړو مؤسسه د وخت له غوښتنو او د ټولنې له اړتیاوو سره برابرې لوړې زده کړې، د ملی او نړیوالو منل شویو معیارونو په پلی کولو سره د تدریس او څیړنې له لارې د پوره اعتماد او متقابل احترام په فضا کې په ښه ډول سره د علومو مینه والو او ټولنې ته وړاندې کوی.

خراسان پوهنتون

دیدگاه

خراسان پوهنتون ټولنی ته د خدمت په ترڅ کی په پام کی لری چه په ملی سطحه په زده کړی، څیړنی او تتبع کی یو د مخکښو پوهنتونونو څخه وی.

ماموریت

خراسان پوهنتون د نړیوالو معیارونو سره سم د بیلابیلو څانګو، علمی څیړنو، تل پاتی وده، پرمختللی ټکنالوژۍ د منل شوو علمی، درسی میتودونو په واسطه د علم په ورکړی سره ټولنی ته د خدمت جوګه شی.

مؤسسه تحصیلات عالی فانوس

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی فانوس مصمم است از طریق تدریس، تحقیقات معیاری و عرضه خدمات بهتر اکادمیک و اداری و با کیفیت به سطح کشور در ردیف مؤسسات و پوهنتون های برتر، جایگاه چشم گیر را از آن خود نماید.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی فانوس از طریق تدریس، تحقیق و خدمات تحصیلی معیاری و با استفاده از کادر های متعهد و متخصص با در نظر داشت نیازمندی های جامعه برای تمام افراد که واجد شرایط علمی و اکادمیک باشند فعالیت می نماید.

مؤسسه تحصیلات عالی مسلم

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی مسلم مصمم است، با توسعه و انکشاف سطح کمی و کیفی خدمات تدریسی و تحقیقی، خود را با معیارهای ملی و بین المللی عیار سازد و به حیث یک نهاد تحصیلی، علمی، تحقیقی و تخصصی جهت انکشاف استعدادها مصدر خدمت به جامعه گردد.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی مسلم متناسب با معیار های یک نهاد تحصیلات عالی، خدمات تحصیلی، مسلکی و تخصصی را در بخش های نظری و عملی در مطابقت با اهداف پلان ستراتیژیک مؤسسه به هموطنان خویش عرضه مینماید.

مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان از طریق تدریس و تحقیق میخواهد به عنوان یک نهاد معتبر علمی، تحقیقی درعرصه خدمات با کیفیت در سطح کشور باشد.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان زمینه تحصیلات عالی با کیفیت را با میتودهای جدید تدریس و تسهیلات لازمه آموزشی برای اتباع کشور مهیا ساخته، تا آنها بتوانند درعرضه خدمات معیاری مصدر خدمت به جامعه شوند.

مؤسسه تحصیلات عالی وادی هلمند

دیدگاه

وادی هلمند دلوړو زده کړو موسسه په تحصیلی او علمی ډګر کی د معیاری تدریس د وړتیاوو لوړاوی پروګرامو او با کیفیته علمی څیړونو په ترسره کولو غواړی چی د هیواد په کچه یوه معتبره تحصیلی موسسه وی.

ماموریت

وادی هلمند د لوړو زده کړو موسسه تل هڅه کړی چی د ښه او معیاری تحصیلاتو لپاره زمینه مساعده کړی تر څو د هیواد او سیمې په کچه پیاوړی او ځوان کادرونو ټولنې ته د ښه خدمت کولو لپاره وروزی.

مؤسسه تحصیلات عالی هریوا

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی هریوا میخواهد از طریق تدریس ، تحقیق، وانکشاف مهارت های مسلکی مطابق با معیارات اکادمیک پذیرفته شده ملی در آینده نزدیک جایگاه یک پوهنتون معتبر، باکیفیت ومعیاری در کشور را کسب نماید.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی هریوا متعهد به ارتقای سطح دانش مسلکی، بهبود فرایند یاد گیری محصلان و افزایش سطح کمی و کیفی فعالیت های تحقیقاتی بوده، در جهت کاربردی ساختن علوم مطابق به معیارات ملی و منطقوی وحضور فعال وموفق فارغ التحصیلان در جامعه برای انجام کارهای علمی و عملی تلاش می نماید.

مؤسسه تحصیلات عالی میهن

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی میهن می خواهد در آینده با داشتن تمام تسهیلات و زیرساخت های پیشرفته آموزشی تحقیقی و عرضه خدمات موثر، یکی از با اعتبار ترین و خوش نام ترین پوهنتون های کشور باشد.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی میهن  در حال حاضر زمینه تحصیلات عالی با کیفیت و معیاری را در رشته های مختلف، تحت شرایط سهل به متقاضیان فراهم ساخته و از این طریق در تربیه کادر های متخصص و ورزیده سهم شایسته را ایفا مینماید.

پوهنتون دنیا

دیدگاه

پوهنتون دنیا به عنوان یک نهاد علمی مصمم است که برای تقویت و توسعه نظام تحصیلی با کیفیت مطابق پلان ستراتیژیک پوهنتون از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات موثر کادر های ورزیده، متخصص و متعهد را به جامعه تقدیم نموده و بعنوان یک نهاد تحصیلی در سطح ملی مطرح گردد.

ماموریت

پوهنتون دنیا در حال حاضر از طریق تدریس، تحقیق و کسب مهارت های لازم مطابق نیازمندی های بازار کار زمینه ها و سهولت های مناسب را فراهم میسازد تا اتباع کشور با نایل شدن به اهداف علمی و مسلکی مصدر خدمت به کشور خویش گردند.

مؤسسه تحصیلات عالی آریانا

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی آریانا میخواهد از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات بهتر منحیث یک موسسه اکادمیک معتبر در سطع ملی شناخته شود.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی آریانا از طریق تدریس با کیفیت، تحقیق و عرضه خدمات، مطابق نیاز جامعه برای جوانان کشور اعم از دختران و پسران در زمینه تحصیلات عالی فعالیت مینماید، تا انها بعد از فراغت بتوانند در عرصه های مختلف خدمات معیاری را به میهن و هموطنان عرضه نمایند.

پوهنتون بست

دیدگاه

بست پوهنتون غواړی په راتلونکی کی د پرمختللو اکاډمیکو نورمونه په رعایت د تدریس، څیړنو او نوښتونو له لیاری مسلکی کادرونو وروزی او ټولنی ته د خدمت جوګه شی.

ماموریت

بست پوهنتون د معیاری تحصیلی اسانتیاوو او زمینو په برابرولو سره د ټولنی ځوانانو ته معیاری او د لوړ کیفیت لوړې زده کړې وړاندی کوی او د څیړنو پر بنسټ د کره پوهنیزو اثارو د تولید زمینه ورته برابروی، ترڅو د لوړو زده کړو او مسلکی پوهې په ډګر کی د موثرو مهارتونو په ترلاسه کولو او د خپلو رښتینو اهدافو په لاسته راوړلو سره د ټولنی او هیواد په پرمختګ او رغونه کی رغنده ونډه واخلی.

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا میخواهد با فعالیت های علمی،  تحقیقی و فرهنگی در سطح کشور برای رشد و شگوفایی استعدادهای محصلان، درمسیر رشد کشور و منافع ملی مصدر خدمت گردد. 

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به عنوان یک نهاد علمی متعهد به رشد و تربیه کادرهای متخصص در کشور بوده و با بهره گیری از دانش نوین با رویکرد علمی – کار آفرینی از طریق گسترده ساختن مرزهای دانش و تربیه نخبگان متعهد و توانمند، تلاش دارد.

مؤسسه تحصیلات عالی غازی امان الله خان

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی غازی امان الله خان با در نظرداشت نیاز مندی های بازار کار مصمم است، که شرایط خدمات تحصیلات عالی با کیفیت را از طریق تدریس و تحقیق برای نسل امروز و آینده فراهم نماید، تا آنها دانش مسلکی و تخصص را کسب و در پیشرفت کشور نقش فعال داشته باشند.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی غازی امان الله خان درحال  حاضر از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات تحصیلی با کیفیت، برای تربیه و ارتقاء کادرهای متعهد و متخصص، که نیازمندی های جامعه را برآورده سازد، فعالیت می نماید.

پامیر د لوړو زده کړو موسسه

دیدگاه

د پامیر د لوړو زده کړو موسسه غواړی چی د با کیفیته لوړو زده کړو خدماتو وړاندې کولو سره چی پر اساس یې داسې بشری سرمایه را منځته کړی چې د نړیوالو معیارونو سره برابره او د هیواد د راتلونکې د بهبود سبب وګرځی. 

ماموریت

د پامیر د لوړو زده کړو موسسه همدا اوس د کار بازار له غوښتنو سره سم د لوړو زده کړو په برخه کې د غوره، با کیفیته، علمی او تحقیقی خدماتو له لارې د هیواد معنوی شتمنیو او ارزښتونو ته وده او پرمختیا ورکوی.

مؤسسه تحصیلات عالی افغانستان

دیدگاه

کسب جایگاه محوری برای مؤسسه تحصیلات عالی افغانستان در راستای تربیه کادرهای متخصص از طریق ارایه خدمات اکادمیک برای اتباع کشور از اهداف دراز مدت این نهاد می باشد.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی افغانستان در آموزش و تربیت تصمیم گیران، سیاست گذاران و کار آفرینان متخصص و متعهد در کشور از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات نقش فعال و تأثیر گذار دارد.

مؤسسه تحصیلات عالی سپین غر

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی سپین غر خواهان یک سیستم عالی وبا کیفیت میباشد که متضمن پیشرفت افغانستان، متعهد به ارزش های ملی، آراسته با دانش پیشرفته علمی، از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات در سطح ملی دارای اعتبار اکادمیک باشد.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی سپین غر درحال حاضر مصروف تربیه کادرهای آگاه و متخصص از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات برای اتباع کشور می باشد.

مؤسسه تحصیلات عالی متانت

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی متانت در نظر دارد، تا از طریق تدریس، تحقیق و ارایه خدمات، یک موسسه تحصیلی معیاری با کیفیت، دارای مدیریت عالی، جواب گوی نیاز مندی های رشد اقتصادی و متکی به ارزش های ملی باشد.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی متانت زمینه دسترسی تحصیلات عالی معیاری و با کیفیت را در رشته های موجود برای جوانان کشور فراهم می سازد، تا آنها از طریق کسب مهارت های لازم مسلکی، تخصصی با روحیه ملی و وطن دوستی، خویش مصدر خدمت به مردم و کشور شوند.

مؤسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق میخواهد از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات، کادرهای متخصص و متعهد را تربیه نموده و جایگاه برازنده در تحصیلات عالی افغانستان داشته باشد.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق از طریق عرضه خدمات علمی – تحقیقی با رعایت معیارهای پذیرفته شده ملی و منطقوی در جهت ارتقای ظرفیت علمی و اکادمیک جامعه سهم فعال دارد.

مؤسسه تحصیلات عالی اشراق

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی اشراق می کوشد به عنوان یک نهاد علمی – تحقیقاتی ملی و پیشرو در آموزش با کیفیت، تولید علم مسئله محور و نهادینه کردن تفکر مبتنی بر رشد همه جانبه، در راستای تحقیق ارزش های انسانی و اخلاقی جایگاه خود را ارتقا بخشد.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی اشراق به عنوان یک مرکز علمی شناخته شده در حوزه جنوب غرب افغانستان، در پی تطبیق معیار های ملی و بین المللی درعرصه تحقیق، تدریس و عرضه خدمات برای اتباع کشور فعالیت مینماید.

مؤسسه تحصیلات عالی شمال

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی شمال مصمم است برای تقویت، انکشاف و تطبیق نظام تحصیلی باکیفیت مبتنی بر ارزش های اسلامی و ملی که پاسخ گوی نیازمندی های جامعه بوده با استخدام کادرهای مسلکی و متخصص خدمات ارزشمند اکادمیک را ارایه نمایند.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی شمال درحال حاضر به تربیه کادرهای مسلکی و متخصص درمطابقت با ارزش های والای اسلامی که توسط کادرهای مجرب و علمی اکادمیک رهبری می شود، مصروف بوده به صورت فعالانه در بلند بردن کیفیت دانش مسلکی و در پیشرفت و ترقی بخش تحصیلات عالی کشور عزیز خود را همکار و متعهد میداند.

بینوا د لوړو زده کړو موسسه

لیرلید

بینوا د لوړو زده کړو موسسه د ساینس او تکنالوژی په برخوکې د داسی مسلکې اشخاصو روزی چې په ملی کچه د هیواد ستونزو د حلولو وړتیا ولری.

رسالت

بینوا د لوړو زده کړو موسسه د ساینس، تکنالوژی او څیړنو په برخو کې نوی نسل ته داسی علمی خدمات وړاندی کوئ، چی د ټولنی د پرمختګ سبب ګرځی.

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ناصر خسرو

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ناصر خسرو، نهادینه شدن کیفیت را در اولویت برنامه های خود قرار داده و میخواهد از طریق برنامه های علمی – تحقیقی و نظام آموزش عالی به منظور تربیت نیروی متعهد و متخصص درسطح کشور تأثیر گذاری فوق العاده داشته باشد.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ناصر خسرو با عرضه خدمات تخصصی، فرصت های تحصیلی معیاری را درجامعه فراهم ساخته و زمینه تولید دانش، نشر و سهولت استفاده از آن را توسعه بخشیده،  پاسخگوی نیازمندی های نسل جوان در زمان حاضر است.

زم زم د لوړو زده کړو موسسه

دیدگاه

زم زم د لوړو زده کړو موسسه غواړی او پیاوړې اراده لری، چې په نږدې راتلونکی کې د علمی څیړنو، تدریس، تکنالوژی او ځوانو علمی کادرونو د نوښتونو پرمټ دسیمې په کچه یو معیاری او معتبر علمی نهاد په څیر را څرګند شی. 

ماموریت

زم زم د لوړو زده کړو موسسه د ځوانو کادرونو، شته امکاناتو، علمی او ورځنیو اړتیاوو پر بنسټ د څیړنو په هڅه کې دی، ترڅو خپل لرلید او ارمان ته ځان ورسوی، د کیفیت د تضمین، د محصلینو د ظرفیت د لوړاوی، نوښتونو کاری پیاوړتیا د روزلو او با کیفیته تحصیلی کچی د لوړوالی په پار په ټولنه کې خپل اکاډمیک فعالیتونه تر سره کوی.

مؤسسه تحصیلات عالی خانه نور

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی خانه نور به عنوان یک نهاد علمی معتبر کشور مصمم است تا زمینه های بهتر تدریس، تحقیق عرضه خدمات با کیفیت را از طریق تربیه کادر های متخصص ومتعهد که پاسخگوی نیازمندی های جامعه باشد، مهیا سازد. 

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی خانه نور جهت تربیه و پرورش کادر های متخصص در رشته های مرتبط، با استفاد از تسهیلات جدید، تکنالوژی عصری و شیوه های مؤثر محصل محوری که ساز گار با بازار کار باشد، عرضه خدمات نموده فعالیت می نماید.  

پوهنتون تابش

دیدگاه

پوهنتون تابش می خواهد به عنون یکی از معتبرترین و با کیفیت ترین پوهنتون های کشور، در عرصه ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصصی، تحقیقات علمی، علم آفرینی وعرضه خدمات اکادمیک در سطح ملی  شناخته شود.

ماموریت

پوهنتون تابش بادر نظر داشت نیاز جامعه و احترام به ارزش های اسلامی، اخلاقی و اجتماعی زمینه های دسترسی آسان تحصیلی را مطابق معیار های شناخته شده جهانی در کشور فراهم ساخته تا از این طریق در تربیت کادر های علمی و متخصص جهت خدمت صادقانه درعرصه علم آفرینی، رشد و انکشاف کشور مصدر خدمت گردند.

پوهنتون غالب

دیدگاه

پوهنتون غالب ولایت هرات  میخواهد از طریق تدریس، تحقیق و ترویج دانش و تربیه کادرهای متخصص و مسلکی به منظور رسیدن به اهداف انکشاف ملی و رفاه عمومی و جایگاه برتر را در میان پوهنتون های کشور احراز نماید.

ماموریت

پوهنتون غالب ولایت هرات از طریق تدریس، تحقیق، ترویج دانش و گسترش فرهنگ اکادمیک جهت پرورش استعدادها؛ تأمین نیروی کار لازم با استفاده‌ی مطلوب از منابع دست داشته برای مردم کشور خدمت می‌نماید.

پوهنتون خاتم النبیین(ص)

دیدگاه

پوهنتون خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی مصمم است تا از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات جایگاه معیاری را در عرصه تحصیلات عالی درسطح ملی کسب نماید.

ماموریت

پوهنتون خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی در حال حاضر در راستای آموزش و تربیت نیروی انسانی از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات مصروف می‌باشد.

مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث، تلاش می‌ورزد با تدریس معیاری و تحقیقات علمی، ارتقای کیفی حاصل نموده و درسطح ملی و منطقوی به عنوان یک نهاد معتبر علمی شناخته شود.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث، زمنیه های خوب تدریسی، علمی و تحقیقاتی را مساعد نموده است تا فرزندان کشور با تحقق اهداف عالی، از این سکو به قله های شامخ دانش و تخصص صعود نمایند. 

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال مصمم به ایجاد یک سیستم علمی تحصیلی مجهز به تکنالوژی نوین، مطابق به معیارهای ملی و بین المللی می باشد تا در سطح ملی و منطقوی  دارای اعتبار و جایگاه برجسته گردد.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال زمینه دسترسی اقشار مختلف جامعه را به خدمات آموزشی و تحقیقی مساعد ساخته تا با نایل آمدن به آن مهارت های لازم را کسب نموده و مصدر خدمت به جامعه گردند.

مؤسسه تحصیلات عالی دانش

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی دانش در نظر دارد تا با تلاش های پی گیرانه در تأمین معیارهای علمی به یک کانون بزرگ و معتبر علمی – تحقیقی در کشور مبدل گردد که در آن کادرهای متعهد و متخصص تربیت شود.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی دانش به عنوان یک نهاد معتبر علمی مصمم است تا با ارایه خدمات آموزشی و تحصیلی زمینه های تحقیق، یادگیری و یاددهی را با حفظ ارزش های اسلامی و ملی در سطح کشور فراهم سازد که تمام شهروندان از آن مستفید گردند.

مؤسسه تحصیلات عالی سادات

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی سادات مصمم است، با توسعه و انکشاف سطح کمی و کیفی خدمات تدریسی و تحقیقی، خود را با معیارات ملی و بین المللی عیار نموده و به حیث یک نهاد تحصیلی، علمی، تحقیقی و تخصصی جهت انکشاف استعدادهای جوان مصدر خدمت به جامعه گردد.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی سادات متناسب با معیارهای رایج، جهت فراهم آوری سیستم تحصیلات عالی مدرن در کشور، ظرفیت علمی و اکادمیک افراد جامعه را بلند برده منحیث یک نهاد تحصیلات عالی، خدمات تحصیلی، مسلکی و تخصصی را در بخش های نظری و عملی در مطابقت با اهداف پلان استراتیژیک مؤسسه به هموطنان خویش عرضه نموده  در پیشرفت و ترقی کشور سهیم می گردد.

مؤسسه تحصیلات عالی قلم

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی قلم با در نظر داشت شرایط و نیازمندی های جامعه جهت تربیه کادرهای مسلکی اتباع کشور مصمم است که مطابق معیارهای علمی از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات بهتر برای جامعه، کادرهای ورزیده را در رشته های مختلف تربیه نماید تا بتواند به عنوان یک کانون علمی برتر در سطح کشور شناخته شود.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی قلم درعرصه خدمات مسلکی و تخصصی منحیث یک کانون علمی اکادمیک با امکانات و زیرساخت های تدریسی فعالیت مستمر نموده مصروف تربیه کادرهای ورزیده به جامعه می‌باشد.

مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری میخواهد از طریق ارایه خدمات مطلوب آموزشی، بهره گیری از تکنالوژی روز و انجام تحقیقات درعرصه تدریس، تحقیق و ترویج دانش در راستای انکشاف ملی و رفاه جامعه به عنوان یکی از پوهنتون های برتر در سطح کشور، فعالیت نماید.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری به عنوان یک نهاد علمی از طریق تدریس، تحقیق و ترویج دانش، خدمات آموزشی را در جهت شگوفایی استعداد ها و کارآفرینی لازم با استفاده از منابع موجود و با بهره گیری از دانش و تکنالوژی نوین، ارایه می‌نماید.

پوهنتون ابن سینا

دیدگاه

پوهنتون ابن سینا می‌خواهد از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات به یکی از معیاری ترین مراکز علمی در کشور مبدل گردد و جایگاه ممتازی را میان سایر نهادهای تحصیلات عالی احراز نماید.  

ماموریت

پوهنتون ابن سینا درحال حاضر از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات مصروف تربیه کادرهای متخصص و مسلکی برای اتباع کشور می‌باشد.

پوهنتون مشعل

دیدگاه

پوهنتون مشعل، خواهان انکشاف پوهنتونی است که بتواند، براساس معیارهای ملی و بین المللی، از مثمریت و مؤثریت مطلوب در امر آموزش، عرضه خدمات و انجام تحقیقات فعالیت نماید و در راستای آفرینش علم، اندیشه ومهارت‌های جدید به نهاد پیشتاز مبدل گردد.

ماموریت

پوهنتون مشعل، درحال حاضر از طریق تدریس، تحقیق وعرضه خدمات مصروف آموزش و پرورش نیروهای انسانی و کادرهای تخصصی و متعهد به ارزش‌ها و آرمان‌های ناب انسانی، ملی و اسلامی می‌باشد.  

پوهنتون رابعه بلخی

دیدگاه

پوهنتون رابعه بلخی به عنوان یک نهاد علمی معتبر تلاش دارد تا با ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی در پرتو معیارهای ملی و بین المللی به یک دانشگاه معتبر در سطح کشور مبدل شود.

ماموریت

پوهنتون رابعه بلخی با ایجاد انگیزه آموزش علمی و تحقیقاتی و فراهم سازی زمینه های مناسب برای دانشجویان و محققان با درنظر داشت معیارهای ملی و بین المللی مصروف تربیه کادرهای متخصص و مسلکی برای جامعه می‌باشد.

مؤسسه تحصیلات عالی خانه دانش

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی خانه دانش مصمم به ایجاد محیط مناسب علمی جهت تربیه کادر های متعهد، متخصص، خلاق و با دانش از طریق ارتقای کمی و کیفی آموزش و تحقیق در راستای بهبود رفاه عامه میباشد.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی خانه دانش با بهره مندی از کادر های علمی، کارکنان شایسته و زیربنا های آموزشی از طریق فن آوری های نوین در عرصه های علمی و تحقیقی به تربیت کادر متخصص، کارا و خلاق در کشور می پردازد.

مؤسسه تحصیلات عالی کهندژ

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی کهندژ می خواهد از طریق تدریس با کیفیت، تحقیق و عرضه خدمات عالی علمی به عنوان یکی از معتبر ترین نهاد تحصیلات عالی در سطح کشور شناخته شود.

 ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی کهندژ زمینه های دسترسی آسان به آموزش، تدریس و تحقیق را فراهم ساخته است تا جوانان بتوانند از این طریق به اهداف علمی، آموزشی و کسب مهارت های مورد ضرورت نایل آمده مصدر خدمت به کشور خود گردند.

مؤسسه تحصیلات عالی نخبگان

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی نخبگان به عنوان یک نهاد علمی پژوهش محور مصمم به تربیت انسانهای متعالی و سهم گیری در توسعه پایدار کشور است.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی نخبگان با استفاده از امکانات، زیرساخت های معیاری و تکنالوژی نوین از طریق برنامه های آموزشی و تحقیقی مبتنی بر تفکر کار آفرینی با توجه به نیازمندی های سکتور صنعت و بازار کار به هدف تربیت انسانهای متعالی و توسعه پایدار کشور خود را متعد می داند.