نمونه تعریف واضح از فارغ التحصیل برنامۀ

فورم

تعریف واضح از فارغ التحصیل برنامۀ (       )

برنامۀ (     )  پوهنحی (        )  پوهنتون (        ) به منظور تربیۀ کادرهای متخصص و مسلکی برای (          ) ایجاد شده است. به این اساس، برنامه (     )  فردی را  فارغ التحصیل  دورۀ لیسانس خویش میداند که (     ) کریدت را در یک دورۀ تحصیلی چهار ساله (     ) در بخش روزانه و پنج ساله (         ) در بخش شبانه تکمیل نموده ودر بخش دانش، مهارتها وسلوک شرایط ذیل را دارا باشد:

  1. در بخش دانش: فارغ التحصیل برنامۀ ( )  بتواند در حد لیسانس برموضوعات (       )  حاکم بوده، برچهارمهارت زبان (       ) تسلط داشته باشد تا بتواند به عنوان کادر متخصص (          ) در جامعه عرض وجود نماید.
  2. در بخش مهارتها : فارغ التحصیل برنامۀ (      )  فردی است که در حد لازم آشنایی با (         ) بوده و توانایی حل مشکل خویش را در این بخش دارا باشد.
  3. در بخش سلوک: فارغ التحصیل برنامۀ (      )  ، فردی است که از لابلای محتوای مضامین تخصصی (    ) و مضامین مسلکی خویش، احترام  به قوانین نافذۀ کشور، اخلاق اکادمیک، وطندوستی، ارزشهای عالی اسلامی، انسانی و اخلاقی  را فرا گرفته است و به تمامی این ارزشها متعهد بوده و  از هر نوع تبعیض و تعصب مبرا باشد.

نمونۀ خانه پری شده :  تعریف واضح از فارغ التحصیل برنامه ( دری )

برنامه (دری)  پوهنحی (زبان و ادبیات)  پوهنتون (تعلیم و تربیه کابل) به منظور تربیۀ کادرهای متخصص و مسلکی برای (مکاتب افغانستان، دیپارتمنتهای زبان و ادبیات دری دارالمعلمینها، پوهنحی های تعلیم و تربیۀ مرکز وولایات، اکادمی علوم افغانستان، رسانه های صوتی، تصویری و نوشتاری) ایجاد شده است. به این اساس، برنامه (دری)  فردی را  فارغ التحصیل  دورۀ لیسانس خویش میداند که   ( ۱۳۸-۱۴۵  ) کریدت را در یک دورۀ تحصیلی چهار ساله (۸ سمستر) در بخش روزانه و پنج ساله (۱۰ سمستر) در بخش شبانه تکمیل نموده ودر بخش دانش، مهارتها وسلوک شرایط ذیل را دارا باشد:

  1. در بخش دانش: فارغ التحصیل برنامۀ (دری) بتواند در حد لیسانس برموضوعات ( دستور زبان، دوره های مختلف تاریخ ادبیات، متنهای ادبی(نثرونظم)، سبک شناسی، نقد ادبی و نگارش)  حاکم بوده، برچهارمهارت زبان (شنیدن، گفتن، خواندن ونوشتن) تسلط داشته باشد تا بتواند به عنوان کادر متخصص (ادبیات دری) در جامعه عرض وجود نماید.
  2. در بخش مهارتها : فارغ التحصیل برنامۀ (دری) فردی است که در حد لازم آشنایی با (یکی از زبان های خارجی، مدیریت خوب، مهارتهای کمپیوتری، قابلیت تدویر برنامه های آموزشی … و غیره ) بوده و توانایی حل مشکل خویش را در این بخش دارا باشد.
  3. در بخش سلوک: فارغ التحصیل برنامۀ (دری) ، فردی است که از لابلای محتوای مضامین تخصصی (ادبیات) و مضامین مسلکی خویش، احترام به قوانین نافذۀ کشور، اخلاق اکادمیک، وطندوستی ، ارزشهای عالی اسلامی، انسانی و اخلاقی  را فرا گرفته است و به تمامی این ارزشها متعهد بوده و  از هر نوع تبعیض و تعصب مبرا باشد.

تائید شده توسط بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی ۲۶ حمل ۱۳۹۸ ثبت پرتوکول شماره (۷)

جهت دانلود تعریف واضح از فارغ التحصیل برنامۀ بالای لینک پایین کلیک نماید.  

تعریف واضح از فارغ التحصیل برنامه